Poäng, nivå, betyg

Högskolepoäng

Omfattningen av en kurs eller ett program räknas i högskolepoäng. Generellt sett kan man säga att en veckas heltidsstudier (40 timmar) motsvarar 1,5 högskolepoäng. En termins studier på heltid (20 veckor) motsvarar 30 högskolepoäng, en treårig utbildning i normal studietakt motsvarar 180 högskolepoäng och så vidare.

Betygskriterier

Vid Mittuniversitetet tillämpas en målrelaterad sjugradig eller tregradig betygsskala i de flesta kurser. På vissa kurser tillämpas en tvågradig betygsskala. Vilken betygsskala som gäller för en specifik kurs anges alltid i kursplanen. Observera att det kan finnas moment i kursen som betygssätts med en annan betygsskala än den som ges som betyg för hela kursen.

För respektive betygsskala finns generella betygskriterier, och för den sjugradiga betygsskalan finns även specifika betygskriterier för varje ämne/huvudområde.

För vissa kurser finns dessutom kursspecifika betygskriterier inskrivna i kursplanen.

Nivåer, behörighetsgivande kurser och breddkurser

All utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Alla utbildningsprogram som leder till en högskoleexamen eller en kandidatexamen eller treåriga yrkesexamina är på grundläggande nivå, medan utbildningsprogram som leder till magister- eller masterexamen och yrkesexamina som är fyra år eller längre hör till den avancerade nivån. Utbildning som leder till licentiat- eller doktorsexamen är på forskarnivå. Kurserna indelas i kurser på behörighetsgivande nivå (BE), grundnivå (GR), avancerad nivå (AV) och forskarnivå (FO).

Kurser på behörighetsgivande nivå ligger under grundnivå och kan inte ingå i en examen. På grundnivån är de flesta kurser märkta med A, B eller C där A är de första kurserna i ett ämne medan B och C är fortsättnings- och fördjupningskurser.

Förutom det reguljära kursutbudet i huvudområden på grund- och avancerad nivå erbjuder Mittuniversitetet även olika typer av specialkurser, så kallade breddkurser. Dessa kurser kan ingå i examen men ger vanligtvis inte behörighet till nästa nivå i huvudområdet. 

Prov, betyg och tentamen

För att bli godkänd på en kurs måste du uppfylla kursens lärandemål, vilka beskriver vad du kan när du blivit godkänd på kursen. Mittuniversitetet tillämpar huvudsakligen en sjugradig målrelaterad betygsskala, med betygen A–F. A är det högsta betyget, Fx och F står för underkänt. Att betygen är målrelaterade innebär att de sätts efter förutbestämda kriterier.

Skalan A–E används för att beskriva hur väl du uppfyller kriterierna. Den vanligaste formen av prov inom universitet/högskola är skriftlig tentamen. Muntlig tentamen förekommer också liksom skriftliga och muntliga redovisningar av arbeten, laborationer eller uppsatser och PM (promemorior). Du kan begära ett kursbevis för varje godkänd kurs och du har rätt att göra om en tentamen om du blivit underkänd.

På vissa kurser tillämpas dock en annan betygsskala än den sjugradiga. Vilken betygsskala som gäller för en specifik kurs anges alltid i kursplanen.

Behörighet för fortsatta kursstudier

I varje kursbeskrivning står vilket behörighetskrav som gäller. För många kurser krävs att du har läst andra kurser på högskolenivå. Dessa behörighetskrav är formulerade i högskolepoäng (hp).

Tillgodoräknande

Tillgodoräknanden avser möjligheten att inte behöva läsa en kurs eller del av kurs därför att man redan har motsvarande kunskaper från tidigare meriter.

Mittuniversitetet har samlat allt om tillgodoräknanden på en sida