I forskargruppen Utbildningsledarskap och skolutveckling (ULS) finns intresseområden som ledarskap, ledning, styrning och skolutveckling i sammanhanget utbildning och arbetsplatslärande.

Rektor med medarbetare

Utbildningsledarskap definieras av gruppen som något mer än en funktion som leder en verksamhet. Utbildningsledarskap ses som den process och det sammanhang varvid en ledare verkar i samspel med andra kring specifika uppgifter (Spillane, Halverson & Diamond, 2004). Skolutveckling anges som en systematisk och hållbar process för att förbättra lärande och de inre förutsättningarna i verksamheten för att nå målen med utbildningen (Harris, 2000; Stoll, 1999). Utbildning avser alla typer av utbildningsmiljöer från förskola till vuxenutbildning.

Forskargruppens mål är i enlighet med Mittuniversitets Forsknings- och utbildningsstrategi 2019-2023 att skapa en forskningsmiljö som verkar och bidrar till såväl institutionens utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt den regionala utvecklingen i närområdet likväl som på den globala arenan. Ambitionen är i enlighet med strategin att ”öka och utveckla samverkan internt, regionalt, nationellt och internationellt”. Målet ska forskargruppen nå genom att fortsätta samverka med det omgivande samhället, initiera nya kontakter samt fördjupa de redan etablerade kontakterna på såväl den nationella som den internationella forskningsarenan och på så sätt bidra till utveckling och forskning. Ett annat mål är att gruppens verksamhet ska uppfattas som ett vetenskapligt nav i förhållande till exempelvis Regionalt Utvecklingsnätverk (RUN), Rektorsprogrammet (RP) och Samverkan för Bästa Skola (SBS). Forskargruppens ambition är, utöver målen, att skapa en utvecklande forskningsmiljö som gynnar ett arbetsklimat som utifrån forskningens frihet, individens nyfikenhet, ömsesidig respekt och en tillåtande anda stimulerar, stöttar forskningsidéer och forskningsaktiviteter. Ett sådant arbetsklimat utgör goda förutsättningar för att utveckla ny och för att förfina befintlig forskning om teori och praktik i skilda utbildningssammanhang.

Forskning i gruppen behandlar huvudmannaskap, rektorskap i skola/förskola, lärares ledarskap, skolorganisation, skolutveckling, policy, digitalisering och utbildningsledarskap i olika typer av utbildningsmiljöer samt arbetsplatslärande. Flera av medlemmarna i gruppen är kopplade till undervisning i rektorsprogrammet men även till uppdrag i SBS (samverkan för bästa skola). De undervisar även på grund- och avancerad nivå (våra lärarutbildningar och magister/master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på och beteendevetarprogrammet. 

 

Internationellt samarbete

Forskargruppen Utbildningsledarskap och skolutveckling har internationella samerbeten.

  • Centre for Educational Leadership (CEL) 
  • LCLL Institute of Education (IOE)
  • London Centre for Leadership in Learning (LCLL)
  • UK, Newcastle University
  • The Derby Teaching Schools Alliance (DTSA)

Pågående forskningsprojekt

Forskarledare

Maria Styf

Universitetslektor

010-1428734