Forskargruppen AMIR har fokus på att förbättra metoder för att identifiera symtom på psykisk ohälsa främst bland flyktingar.

Gruppbild på forskargruppen AMIR, Elisabet Rondung, Jennifer Meurling, Anna Leiler, Anna Bjärtå och Elisabet Wasteson
Från vänster till höger: Elisabet Rondung, Jennifer Meurling, Anna Leiler, Anna Bjärtå och Elisabet Wasteson. Foto: Pelle Fredriksson.

Forskargruppen AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) bildades i samband med att AMIR-projektet initierades 2016. Vi har sedan dess arbetat med ett flertal projekt (SAHA, TRT, Socialstyrelsen) som rör screening, bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland flyktingar. I dagsläget genomför vi även en undersökning om psykisk hälsa i den rådande situationen i Sverige (COV-19).

Vi som arbetar i projektet är kliniska psykologer, disputerade forskare och doktorander. Vår forskning är samhällsnära och har fokus på att förbättra identifikation av psykiska ohälsosymptom, samt att förebygga och hantera psykisk ohälsa.

Pågående forskningsprojekt

AMIR - forskningsprojekt

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

SAHA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Forskare

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428163

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1428578

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428972

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

010-1428589