Branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt, livslångt lärande

BUFFL- projektet (branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande) är ett tvåårigt pilotprojekt med fokus på att fram korta, flexibla kurser för specialister inom bank- och försäkringsbranschen.

Biblioteket Campus Östersund

Syftet med projektet är att ta fram en nationell modell för vidareutbildning som ska kunna appliceras på olika typer av branscher och utbildningsinstitutioner där det teknikstötta lärandet i arbetslivet är i fokus.

Projektet som är unikt i sitt slag i landet har tilldelats sex miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova. Lärosätena arbetar tillsammans med Handelsbanken, Interrevisorerna IIA Sweden, Länsförsäkringar AB, Länförsäkringar i Västernorrland, Nordea, SEB, Skandia och Sparbanken Skåne, för att ta fram kursinnehåll och en pedagogisk modell. 

Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER,  leder arbetet tillsammans med forskare från forskargruppen HEEL vid Mittuniversitetet, samt kollegor vid Högskolan i Kristianstad (HKR) och Uppsala universitet (UU).

Målgrupp

Projektet riktar sig till företag och organisationer inom bank och försäkring och de medarbetare som har minst kandidatexamen i företagsekonomi eller näraliggande ämnen. 

Mål

Ett övergripande mål för projektet är att forskning och utbildning ska tillgängliggöra kunskap för fler genom hela livet. I regionen arbetar över 2 000 personer  idag inom bank och försäkring. Endast en begränsad andel av dessa sysslar med kvalificerat utvecklingsarbete, vilket ger ett kompetens(utvecklings)behov inom affärsutveckling och innovation, men även inom verksamhetsstyrning. Forskning visar att företag inom bank och försäkring är relativt dåliga på att själva initiera nya affärsutvecklingsmodeller. Närmare 70 % av alla innovationer initieras av kunderna (Oliveira & von Hippel, 2011).

Projekttid - upplägg

Projektet löper 181101-210630 och bestå av tre faser. Förprojekteringsfasen (1) fokuserar på att utnyttja CERs forsknings- och utbildningskompetens (inklusive samverkan med UU och HKR) för att tillsammans med behovsägarna identifiera lämpligt kursinnehåll (ompaketerat och vidareutvecklat från tidigare kurser eller nyutvecklat) som är efterfrågat inom bank och försäkring. Likaså att utifrån forskargruppens HEELs kompetens undersöka lämpade pedagogiska metoder och tekniskt stöd för de tänkta lärprocesserna.

Utifrån ett så kallat design-based research perspektiv med inbyggda loopar av trial-and-error-karaktär kommer genomförandefasen (2) och utvärdering/uppföljning (3) att löpa parallellt. Resultat från första omgångens kurser används för att vidareutveckla den sjösatta utbildningsmodellen inför andra omgångens kurser. Preliminärt bedömer vi att denna iterativa process kommer att behöva köras minst tre varv i två specialutformade kurser för att optimalt gynna designen av utbildningsmodellen.

I dessa faser kommer teknik såsom videostöd, lärplattformar, sociala medier och andra tekniska resurser att integreras som stöd för lärandet. Vidare kommer genomförandet att bygga på flexibla former av kommunikation som utifrån behov hos behovsägarna kan utformas som rums- och tidsoberoende stöd eller som tidsberoende jourhandledning. 

Budget

Projektets budget är drygt 5,9 MSEK fördelat mellan deltagande lärosäten utifrån överenskommen arbetsinsats. I projektbudgeten ingår lön, LKP, OH, resor/logi och övriga kostnader. Utöver sökt projektbudget avser Mittuniversitetet att investera närmare 3 MSEK i projektet i form av forskningsresurser motsvarande 40% tjänst/år för branschrelaterad forskning (CER) och 40% tjänst/år för pedagogisk forskning (HEEL) för att stärka projektet (WP 5 och letter of intent). Budgeten ökar ytterligare med uppskattningsvis 2 MSEK om vi räknar in planerings- och kompetensutvecklingstid för behovsägarnas medarbetare.

Resultatspridning
Preliminära resultatet av projektet kommer att redovisas och diskuteras vid spridningsseminarier som deltagande lärosäten anordnar. Behovsägare och ledande personer i form av högre akademiska chefer är involverade i projektet och kommer att arbeta med att implementera resultaten av projektet i respektive organisation. Denna spridning fokuserar på organisationsutveckling hos behovsägarna och de deltagande lärosätena. Resultat från projektet kommer även att diskuteras vid vetenskapliga konferenser och presenteras i internationella tidskrifter.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677

Jimmy Jaldemark

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428288