CER bildades i samverkan mellan Mittuniversitetet, företag och myndigheter inom den finansiella sektorn i Sundsvallsregionen samt kommunerna i regionen och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

CER har sitt ursprung inom den praktiska verksamheten inom bank, försäkring och pension samt revision och fastighetsföretagande. Begreppet relationer anknyter till att både företag och enskilda personer i ekonomiska sammanhang ingår i samhällsekonomiska nätverk som utgörs av relationer mellan företag och individer och mellan företagen sinsemellan. I ekonomiska relationer står den finansiella aspekten i fokus. För företagskunder i den finansiella sektorn har relationer till banker, försäkrings- och pensionsbolag ofta strategisk betydelse. Sådana relationer är normalt långsiktiga. Det gäller särskilt frågor som har med stora ekonomiska värden att göra, såsom långsiktig kapitalanskaffning, försäkringar och pensionsåtaganden.

Även från statens synpunkt är det viktigt med sunda ekonomiska relationer. Avsikten med att revisorer granskar företags redovisning och förvaltning är att ekonomiska relationer ska baseras på tillförlitlig och rättvisande ekonomisk information.

Ekonomiska relationer har också betydelse inom fastighetsföretagande, dels på grund av de stora kapitalvärden som binds i fastighetsbestånden, dels mot bakgrund av de speciella norrländska förhållandena och därtill hörande fastighetsvärdering.

Internationaliseringen av marknaderna påverkar förutsättningarna för de ekonomiska relationerna i samhället. Samtidigt som konkurrensen från utländska aktörer tilltar ökar möjligheterna för det svenska näringslivet att ytterligare expandera sin utlandsverksamhet. Detta ställer krav på anpassning till lokala förhållanden och förmåga att tillgodogöra sig erfarenheter och tillvägagångssätt som tillämpas i andra länder.