OECD‑besök på internt CER‑seminarium

Fre 17 feb. 2023 13:38

På det senaste interna seminariet var Christine de la Maisonneuve och David Turner från OECD inbjudna för att online diskutera rapporten ”A new macroeconomic measure of human capital exploting PISA and PIAAC: Linking education policies to productivity”.

Hållbart byggande

OECD är en internationell organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. Inom organisationen utbyter de 38 medlemsländerna – industriella länder med demokrati och marknadsekonomi – erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen. Den rapport som diskuterades vid seminariet har bäring på CERs forskning om livslångt lärande.

Rapporten beskriver ett nytt mått på humankapital, som fångar både kvantitets- och kvalitetsdimensionerna av utbildning samt livslångt lärande. I rapporten diskuteras att potentialen för ett lands långsiktiga produktivitetsvinster är större från kvalitets- än från kvantitetsförbättringar i humankapitalet.

Ett intressant påpekande är att det anses ta nästan fem decennier innan en varaktig förbättring av studenters färdigheter återspeglas fullt ut i förbättringar av kompetensen hos hela befolkningen i arbetsför ålder. Den långa eftersläpningen kan förkortas genom att större vikt läggs vid vuxenutbildning, inbegripet livslångt lärande och kompetenshöjning av den befintliga arbetskraften.


Sidan uppdaterades 2023-02-22