Spännande och viktig forskning på stormötet med Sundsvalls kommun

Tors 04 apr. 2019 21:43

Hur kan vi få fram billigare grön energi som kan användas i samhället? Finns det något sätt att motverka hot och trakasserier i digitala medier för ungdomar?

Det var några av de samhällsviktiga forskningsprojekt som drivs inom samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun. Den 4 april träffades ca 40 representanter från båda parterna för att ta del av de senaste forskningsresultaten.

Sedan 2014 har Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet ett samarbetsavtal för att tillsammans verka för tillväxt och utveckling av regionen gemensam utveckling och tillväxt. Nuvarande avtal sträcker sig till 2021. 

Förmiddagsmötet inleddes av projektledare Tommy Ytterström och Eva Marie Blusi Tyberg, Hållbarhets- och tillväxtstrateg på Sundsvalls Kommun, som berättade att några av projekten precis är i startskedet medan andra ska växlas upp till större projekt. Peter Öhman från forskningscentret CER vid Mittuniversitetet, berättade om hur ett projekt blir till verklighet – från idé till ansökan, vidare till beredningsgrupp och slutligen till ett formellt beslut från styrgrupp, rektor och kommundirektör.
- Det viktiga är att projekten är till nytta för både Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun! betonade Peter.

På mötet presenterade forskare avslutade, pågående och nya projekt där förstudierna precis lämnat startgropen. Deltagarna fick även information om Idrottsuniversitetet vid Mittuniversitetet samt Sports Tech Research Centre i Östersund, av professor Mikael Bäckström. 

De projekt som presenterades

Miljö

Resultat från forskningsprojekten inom KM2 Innovativ Grön Energi med smart street lights

Håkan Olin, Reidar Hagner och Jonas Örtegren, forskningcentret FSCN Mittuniversitetet

Det treåriga projektet avslutades vid årsskiftet och målet har varit att ta fram innovationer inom grön energi, utvinning, lagring och användning. I samverkan med Sundsvalls kommuns gatuavdelning undersökte man gatubelysning som drivs av sol, vind och termoelektrisk energi med lagring i miljövänliga superkondensatorer och där LED-lampor står för belysningen. 

Regionala flygplatser som samhällsviktig verksamhet

Pär Olausson och Christine Große,  Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet

En förstudie på Sundsvall7Timrå Airport. Forskarna ska bland annat kartlägga flygplatsens betydelse för samhällets funktionalitet och utveckling samt skapa en överblick över den sammansatta funktionaliteten som regionala flygplatser erbjuder. Ett tvärvetenskapligt projekt mellan Företagsekonomi,  Systemvetenskap och Statsvetenskap.

Barn och utbildning


Hot och trakasserier på digitala media – En fokusgruppstudie på fritidsgårdar

Katja Gillaner Gådin och Helene Dahlqvist, Hälsovetenskap Mittuniversitetet

Personalen på fritidsgårdar i kommunen flaggar för att hot och trakasserier på sociala medier är ett problem som får konsekvenser även på fritidsgården. Forskarna ska träffa ungdomar i olika fokusgrupper från kommunens fritidsgårdar  åk 6-9 för att få veta mer om hur ungdomar ser på problemen som hot, mobbning/kränkningar och trakasserier på digitala medier. Tillsammans med ungdomarna ska man försöka förstå vad som kan minska riskerna för utsatthet och för att utsätta andra online. Resultaten från förstudien förväntas ge personalen på fritidsgårdarna mer förståelse för hot och trakasserier på sociala medier. De förväntas även få en grund hur de ska göra för att förebygga detta.

Organisation och ledarskap


Hälsofrämjande kommunikation på en arbetsplats

Catrin Johansson, forskningscentret Demicom Mittuniversitetet i samverkan med Projektet Hållbart arbetsliv, Sundsvalls kommun
Syftet med forskningsstudien var att undersöka hur kommunikationen mellan chef och medarbetare påverkar arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa, och hur kommunikationen kan utformas för att bidra till hälsofrämjande arbetsplatser. En arbetsgrupp på kommun valdes ut där man genomförde utbildning i kommunikativt ledarskap , det genomfördes enkäter och intervjuer både före och efter insatser.  Projektet avslutades vid årsskiftet. Det finns förslag till fortsatt forskning då man vill analysera mer på djupet orsakerna till kommunikationsproblem.

Resultatstyrning för medborgarnytta

Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson Kvalitets- och miljöteknik, Mittuniversitetet

Hur kan en kommunal verksamhet utvecklas utifrån medborgar-/brukarfokus med resultatstyrning som arbetssätt? Det var forskningsfrågan i denna förstudie. Sundsvalls kommun utvecklar sin styrmodell mot ett ökat fokus på resultatstyrning. Med resultatstyrning menas ett styrningssätt som bidrar till att mer värde levereras till medborgare och brukare. 


Sidan uppdaterades 2023-06-16