Lina Bellman ‑ ny filosofie doktor i förtagsekonomi

Mån 14 feb 2022 15:42

Den 11 februari försvarade Lina Bellman sin doktorsavhandling "In the mind of the property appraiser: Studies of commercial property valuation". Stort grattis!

Lina Bellman och Peter Öhman
Lina Bellman vid disputationen med en av sina handledare Peter Öhman, verksamhetsledare vid CER.

Avhandlingen handlar om fastighetsvärderares uppfattningar om svenska standarder och metoder, informationsinhämtning och bedömningar av värdepåverkande faktorer kopplat till värderingsprocessen för kommersiella fastigheter.

Resultaten och slutsatserna visar bland annat att:

  • svenska auktoriserade fastighetsvärderare använder sig främst av inhemska värderingsstandarder och metoder, men det finns samtidigt tecken på en ökad internationell anpassning.
  • fastighetsvärderarnas tankemönster skiljer sig åt beroende på vilket universitet de tog examen från. De som är utexaminerade från det mest traditionsrika svenska universitetet inom området förenklar sina värderingsbedömningar mer än vad fastighetsvärderare utbildade vid andra svenska universitetet gör. Detta påverkar fastighetsvärderingen i sig.
  • fastighetsvärderarna samlar in och bedömer en stor mängd information som anses relevant för att uppskatta ett fastighetsobjekts marknadsvärde. Resultaten visar att fyra typer av information (närmiljö, läge, hyresintäkter och diskonteringsränta) har störst inverkan på en kommersiell fastighets uppskattade marknadsvärde.
  • fastighetsvärderarna uppfattar att den information som samlas in är avgörande för den fortsatta värderingsprocessen, i synnerhet den information som kommer från de klienter som beställer värderingarna.
  • typen av information tycks även inverka på värderarnas självförtroende när de analyserar informationen, vilket i sin tur påverkar bedömningen av marknadsvärdet. I situationer där fastighetsvärderarna har lågt självförtroende är de ofta beroende av information från klienterna, vilket riskerar att nagga värderarnas oberoende i kanten.

Läs hela avhandlingen här

Huvudhandledare: Professor Peter Öhman, Mittuniversitetet
Opponent: Professor Neil Crosby, University of Reading, England
Betygsnämnd:
Professor Björn Berggren, KTH
Professor Mats Wilhelmsson, KTH
Professor Susanna Öhman, Mittuniversitetet

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-15