Avhandlingsprojekt

Spara favorit 21 sep september 2018

På ETOUR har vi doktorander som håller på med sina avhandlingsprojekt. Här kan ni läsa vad de handlar om.

Skogsbaserade upplevelser i Skandinavien

Eugenio Contis doktorandstudier ligger inom Interreg-projektet "Ingoskog" på Högskolan Dalarna, vars allmänna mål är en hållbar utveckling av Skandinaviens skogsområden. Eugenios forskning undersöker de naturbaserade turismupplevelser som utnyttjar naturresurser främst skogar i kombination med våtmarker, floder och sjöar med fokus på Skandinaven. Eugenio studerar för närvarande upplevelsedigitalisering, skapandet av upplevelsevärde på nätet och upplevelserummet t.ex. guidning och tolkning av upplevelser.

Kontaktperson: Eugenio Conti

Evenemangsportföljer och samhällsutveckling

Martin Wallstams licentiat-forskning kommer att utforska hur destinationer använder evenemangsportföljer (alla evenemang som äger rum inom ett avgränsat geografiskt område) som verktyg/metod för att stärka social och ekonomisk utveckling på kommunal, regional och en allmän destinationsnivå.

Kontaktperson: Martin Wallstam

Negotiating Pathways to Multifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains

Kristin Godtman Kling skriver sin licentiatavhandling inom projektet "Negotiating Pathways to Multifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains". Det är ett forskningsprojekt inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö där Kristin fokuserar på hur leder för rekreation kan fungera som verktyg för att hantera konflikter kring markanvändning i södra Jämtlandsfjällen, samt hur leder för rekreation kan främja en hållbar användning av fjälllandskapet. .

Nyckelord: Naturturism, konflikthantering, friluftsliv, hållbarhet, fjällturism och landskap.

Kontaktperson: Kristin Godtman Kling

Regional tourism economic impact analysis: A socioeconomic perspective

Kai Kronenbergs forskning behandlar turismens socioekonomiska effekter med  fokus på jobbgenerering och inkomst från turismen på regional nivå. Då turismindustrin inte är begränsad till hotellsektorn utan består av en rad olika produkter och tjänster, krävs det specifika verktyg och modeller för att beräkna turismens totala ekonomiska bidrag till en region.

Syftet med Kais forskning är att granska de aggregerade (och ofta okritiskt återrapporterade) siffrorna kring turismens ekonomiska effekter. Detta för att få en bättre förståelse av den faktiska kvalitén på jobben som skapas och inkomsten som genereras från turismen. Därigenom avser avhandlingen att bidra till ett mer genomgripande ramverk för studien av turismens socioekonomiska effekter på den regionala nivån.

Kontaktperson: Kai Kronenberg

Bakom kulisserna: Entreprenörskap i mikroturismföretag i landsbygd

Kännetecknande för mikroturismföretag i landsbygd är att de ofta arbetar med små ekonomiska marginaler, saknar professionell bakgrund och har begränsad tillgång till kapital. Detta forskningprojekt handlar om hur mikroturismföretag på landsbygd kan erhålla kunskap om sina kunder och nyttja möjliga resurser i syfte att vidareutvecklas.

Kontaktperson: Jonathan Yachin

Evenemangsupplevelser och evenemangsdesign

Anders Nordvalls avhandlingsprojekt handlar om evenemangsupplevelser och evenemangsdesign. Särskilt fokuserar Anders på att undersöka hur evenemangsupplevelser uppstår genom värdeskapande processer och evenemangsetablering. Han undersöker även varför evenemangsupplevelser uteblir vid inställda evenemang. De evenemang som studerats är musikfestivalerna Storsjöyran och Peace & Love, samt Åre Julmarknad.

Kontaktperson: Anders Nordvall

Planering och turismutveckling i svenska kustlandskap

I Rosemarie Ankres avhandlingsarbete inom fysisk planering ingår två områden, Blekinge och Luleå skärgårdar, där empiri samlats in genom enkäter och intervjuer riktade till besökare och fritidshusägare samt intervjuer av anställda inom kommun och länsstyrelse. Att planera för turism och friluftsliv tillsammans med bevarande av natur och kultur med hänsyn till annan mark och vattenanvändning är problematiskt. Det beror på att dessa natur- och kulturkänsliga områden är arenor för en mångfald av olika aktörer vilkas behov, intressen och upplevelser i vissa fall går i olika riktningar. Detta kan skapa konflikter om exempelvis bevarande, tillgänglighet, användning, utveckling och förvaltning av kustlandskapen. Emellertid är kunskapen om konflikter – om de finns och i så fall var – bristfällig i de svenska kustlandskapen. Rosemarie undersöker även naturlig tystnad och hur detta kan behandlas i översiktsplaneringen. För att kunna introducera turism och friluftsliv bättre i översiktsplanerna, är det viktigt att kunna identifiera konflikter samt diskutera utveckling av metoder för att hantera eventuella konflikter. Zonering analyseras därmed i Rosemaries avhandling som eventuellt förvaltningsredskap i svenska kustlandskap.

Kontaktperson: Rosemarie Ankre