Doktoranderna vid ETOUR skriver på sina avhandlingsprojekt. Här kan du läsa vad de handlar om.

 Gamla bildbanksbilder

Turismens roll inom omtvistade områden

Jack Shepherd undersöker i sin forskning turismens roll inom omtvistade områden med särskilt fokus på Israel-Palestina-frågan. Med tanke på situationen i regionen fokuserar forskningen på den roll som turismen kan spela i förvärrandet av spänningar inom detta omtvistade område, och mer allmänt om den roll turismen har för att främja alternativa, mer konstruktiva skildringar inom den Israel-Palestinska kontexten. Forskningen ägnar särskild uppmärksamhet åt turismområden såsom vandrarhem, hotell och vandringsleder som är utformade för att främja fredsagendan i regionen.

Arbetet fokuserar också på utveckling av reflexiva metoder som auto-etnografi inom turismvetenskap och uppmuntran till emotionellt och tillgängligt skrivande.

Kontaktperson: Jack Shepherd

Skogsbaserade upplevelser i Skandinavien

Eugenio Contis doktorandstudier ligger inom Interreg-projektet "Ingoskog" på Högskolan Dalarna, vars allmänna mål är en hållbar utveckling av Skandinaviens skogsområden. Eugenios forskning undersöker de naturbaserade turismupplevelser som utnyttjar naturresurser främst skogar i kombination med våtmarker, floder och sjöar med fokus på Skandinaven. Eugenio studerar för närvarande upplevelsedigitalisering, skapandet av upplevelsevärde på nätet och upplevelserummet t.ex. guidning och tolkning av upplevelser.

Kontaktperson: Eugenio Conti

Evenemangsportföljer och samhällsutveckling

Martin Wallstams licentiat-forskning kommer att utforska hur destinationer använder evenemangsportföljer (alla evenemang som äger rum inom ett avgränsat geografiskt område) som verktyg/metod för att stärka social och ekonomisk utveckling på kommunal, regional och en allmän destinationsnivå.

Kontaktperson: Martin Wallstam

Negotiating Pathways to Multifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains

Kristin Godtman Kling skriver sin licentiatavhandling inom projektet "Negotiating Pathways to Multifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains". Det är ett forskningsprojekt inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö där Kristin fokuserar på hur leder för rekreation kan fungera som verktyg för att hantera konflikter kring markanvändning i södra Jämtlandsfjällen, samt hur leder för rekreation kan främja en hållbar användning av fjälllandskapet. .

Nyckelord: Naturturism, konflikthantering, friluftsliv, hållbarhet, fjällturism och landskap.

Kontaktperson: Kristin Godtman Kling

Regional tourism economic impact analysis: A socioeconomic perspective

Kai Kronenbergs forskning behandlar turismens socioekonomiska effekter med  fokus på jobbgenerering och inkomst från turismen på regional nivå. Då turismindustrin inte är begränsad till hotellsektorn utan består av en rad olika produkter och tjänster, krävs det specifika verktyg och modeller för att beräkna turismens totala ekonomiska bidrag till en region.

Syftet med Kais forskning är att granska de aggregerade (och ofta okritiskt återrapporterade) siffrorna kring turismens ekonomiska effekter. Detta för att få en bättre förståelse av den faktiska kvalitén på jobben som skapas och inkomsten som genereras från turismen. Därigenom avser avhandlingen att bidra till ett mer genomgripande ramverk för studien av turismens socioekonomiska effekter på den regionala nivån.

Kontaktperson: Kai Kronenberg

Bakom kulisserna: Entreprenörskap i mikroturismföretag i landsbygd

Kännetecknande för mikroturismföretag i landsbygd är att de ofta arbetar med små ekonomiska marginaler, saknar professionell bakgrund och har begränsad tillgång till kapital. Detta forskningprojekt handlar om hur mikroturismföretag på landsbygd kan erhålla kunskap om sina kunder och nyttja möjliga resurser i syfte att vidareutvecklas.

Kontaktperson: Jonathan Yachin

Evenemangsupplevelser och evenemangsdesign

Anders Nordvalls avhandlingsprojekt handlar om evenemangsupplevelser och evenemangsdesign. Särskilt fokuserar Anders på att undersöka hur evenemangsupplevelser uppstår genom värdeskapande processer och evenemangsetablering. Han undersöker även varför evenemangsupplevelser uteblir vid inställda evenemang. De evenemang som studerats är musikfestivalerna Storsjöyran och Peace & Love, samt Åre Julmarknad.

Kontaktperson: Anders Nordvall