Besöksnäringens roll för regional utveckling – Ett nedslag i Jämtland Härjedalen

Denna rapport sammanställer underlag på nationell och regional nivå i syfte att utveckla regional besöksnäring och ge underlag till pågående strategiarbete i Jämtland Härjedalen.

Vintrig vy över Östersund

Rapporten Besöksnäringens roll för regional utveckling – Ett nedslag i Jämtland Härjedalen är författad av Annika Jonsson och Robert Pettersson.

Rapportens innehåll och slutsatser bygger på en sammanställning av både publicerat material och insamlad data i form av en intervjurapport. Vid sidan om turismforskningen presenteras nationella och regionala rapporter och dokument rörande turismen i Sverige och Jämtland Härjedalen. Dessa rapporter och dokument visar på att landets växande turism är viktig för utvecklingen i hela landet, och visar på tydliga synergier mellan lokal service och turism i landsbygdsområden. 

Forskningen visar på turismens och besöksnäringens komplexitet gällande hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling och behovet av en samlad politik för landets besöksnäring. Vidare konstateras av personer med koppling till besöksnäringen att det är en bra inkörsport till arbetsmarknaden, bidrar till god hälsa, livsmiljö, upprättandet av lokal service samt att turismen upprätthåller en stark koppling till forsknings- och utvecklingsmiljöer.

Slutligen slår rapporten fast att det är viktigt att förtydliga roller och ansvar bland besöksnäringens aktörer. Även behovet av genomarbetade och förankrade strategier på alla nivåer framhålls som viktigt.

Rapporten är en del i projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” med finansiering från Region Jämtland Härjedalen.

Läs hela rapporten här