Slow adventure: from natural concept to consumer desire

Den här rapporten visar på den potential som finns kopplad till ett mer hållbart turismutbud i regioner med låg befolkningstäthet.

Slow adventure
Foto: Rupert Shanks – Wilderness Scotland

Rapporten Slow adventure: from natural concept to consumer desire är författad av Daniel Laven vid ETOUR samt Peter J. Varley, Edward H. Huijbens, Steve Taylor.

Syftet med rapporten är att tydliggöra bilden av hur utveckling och koncept inom ”slow adventure” ser ut i dagsläget. Genom att analysera konsumenttrender vill forskningen förtydliga hur den här typen av upplevelser kan attrahera och locka konsumenter att fly vardagens tempo.

Genom ett treårigt europeiskt forskningsprojekt adresseras det kunskapsglapp som finns inom konceptet ”slow adventure”. De områden som undersöks är:

  • Tillämpning av konceptet ”slow adventure” i regioner med låg befolkningstäthet
  • Konsumenttrender och forskning inom medieanalys med fokus på sambandet mellan natur och förmedlade utomhusbaserade upplevelser som en växande marknad
  • Potentialen kring marknadsföring av paketerade utomhusupplevelser, samt dragningskraften för samtida konsumenter att kunna fly från vardagen, leva i enkelhet och i harmoni med andra.

Bland resultaten framkommer att den tradition som återfinns i de nordiska länderna där ett modernt leverne, som balanseras med längtan till det enkla utomhuslivet, förmodas spridas som en lösning på dagens intensiva livsstil. Även möjligheten att dela sin upplevelse och vikten av att vara delaktig i aktiviteter tillsammans med andra lyfts som en viktig aspekt för konsumenter, samt att fokus ligger på själva resan och händelserna kopplade till den fysiska upplevelsen, inte destinationen som sådan.

Rapporten är en del av projektet SAINT som finansieras av European Union Northern Periphery and Arctic Programme 2014–2020.

Här kan du läsa den fullständiga rapporten

Kontakt

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620