Terrängkörningens påverkan på friluftsliv

Denna rapport genomfördes som en del i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att göra en sammantagen analys för terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Syftet med rapporten är att kartlägga vad som tidigare studerats gällande terrängkörningens påverkan på friluftsliv. 

Terrängkörningens påverkan

Rapporten "Terrängkörningens påverkan på friluftsliv: En litteraturstudie av motoriserade aktiviteter kopplat till friluftsliv" har finansierats av Naturvårdsverket och är författad av Rosemarie Ankre.

Rapporten presenterar resultaten från en litteraturstudie där författaren kartlagt vad som tidigare studerats gällande terrängkörningens påverkan på friluftsliv, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta gäller de friluftslivsutövare som använder terrängfordon samt andra friluftsutövare. 

Främst beskrivs studier om snöskoteråkning, även om studier om andra motordrivna terrängfordon också inkluderas, och litteraturstudien omfattar både positiva och negativa aspekter.

Forskningen identifierar olika effekter som snöskoteråkning kan ha på friluftsliv; sinnesupplevelser (buller, lukt, syn), tillgänglighet, körglädje och identitet, konflikter inom utövargruppen och med andra friluftslivutövare samt andra intressen (exempelvis markägare), utsläpp och avgaser, påverkan i landskapet genom slitage eller spår, säkerhet samt ekonomisk utveckling genom naturturism.

Att ta fram rapporten är kopplat till regeringens utredning av Terrängkörningslagen 2019.

Läs den fullständiga rapporten här

Kontakt

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427836