Turismutredning om Hornborgasjön

Fre 10 nov. 2017 14:26

När tranorna anländer på våren lockas hundratusentals turister till Hornborgasjön. Men hur är det för besöksnäringen resten av året?

Tranor vid Hornborgasjön

Mittuniversitetet har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt hur Hornborgasjön bidrar till den övergripande ekonomin som turismen genererar samt vilken betydelse sjön har som en plats för utövande av fritidsaktiviteter och friluftsliv för både lokalbor och besökare. Studien genomfördes av turismforskningsinstitutet ETOUR från januari till maj 2017.

Något som blir tydligt i intervjuerna med experter, nyckelaktörer, lokala aktörer och besökare är att Hornborgasjön och tranorna har en stor betydelse för platsens identitet, attraktivitet och de boendes livskvalitet.

– En viktig slutsats är att restaureringen av sjön har stor betydelse för de boendes livskvalitet, välmående och för kulturen i området. I våra intervjuer är det återkommande att sjön och satsningarna omkring den ger möjlighet till rekreation, umgänge, integration, kreativitet, utbildning och bättre hälsa, säger Dimitri Ioannides, professor i kulturgeografi och centrumledare på ETOUR, Mittuniversitetet.

Hornborgasjön och evenemanget Trandansen är en dörröppnare för turismen i området. Den ger status och ett besökarvärde som gynnar företag i området. För många företag är inkomsten från turismen ett viktigt ekonomiskt tillskott som de inte kan vara utan.
Men bortsett från Trandansen pekar resultaten på att det ekonomiska bidraget till lokalsamhället, som kan relateras direkt till fritidsturism, är relativt försumbart jämfört med andra branscher.

– Området kring Hornborgasjön har blivit mer attraktivt att flytta till. Det dyker upp kreativa entreprenörer som erbjuder lokalproducerad mat och dryck eller mer konstnärliga upplevelser. Vi har noterat en ökning av gästnätter som i sin tur har ökat intresset för att investera i småskaliga boendeanläggningar, säger Klara Börjesson Ahlqvist, Turistchef Falköpings kommun.

– Potentialen finns för att öka inkomsterna för besöksnäringen under resten av året. Utmaningen är entusiasmera aktörerna att verkligen knyta an till Hornborgasjön och lyfta hela utbudet så att besökarna stannar längre. Utvecklingen skall dessutom bedrivas på ett hållbart sätt, säger Klara Börjesson Ahlqvist.


Sidan uppdaterades 2022-06-15