Nya forskningsmedel för tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Fre 16 okt. 2020 09:05

ETOUR-forskare har beviljats ytterligare 1.4 miljoner inom ramen för samverkansavtalet med Östersunds kommun. De tilldelade forskningsmedlen möjliggör ett fortsatt arbete inom forskningsinriktningen ”Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer” vid Mittuniversitetet.

Vintrig vy över Östersund

– Det finns idag bristande kunskap bland privata och offentliga aktörer om hur naturmiljöer kan tillgängliggöras och därmed inkludera fler grupper i samhället. Samtidigt visar forskningen att rekreationsaktiviteter i naturen är viktigt för alla, berättar Sandra Wall-Reinius, projektledare och docent i kulturgeografi vid Mittuniversitetet.
 
Östersunds kommun och Mittuniversitetet går därför in med 700 000 kronor vardera i forskningsprojektet som vill skapa en djupare förståelse för hur naturmiljöer även kan tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättningar och äldre. Målet är att sprida kunskap och på olika sätt samarbeta med privat och offentlig sektor, intresse- och medlemsorganisationer i Östersunds kommun samt med lokala naturturismföretag.
 
– Vi kommer att utgå från analyser och slutsatser i pågående projekt för att sedan fokusera på nyttiggörande. Aktörer verksamma i Östersunds kommun ska få fördjupad kunskap kring de faktorer som påverkar ett aktivt och hälsosamt liv och hur det möjliggör eller begränsar upplevelser och aktiviteter i naturen, säger Sandra Wall-Reinius.
 
I projektet vill man analysera vilka positiva effekter som kan uppnås inom områdena hälsa och ekonomi.
 
– En ökad kunskap om tillgänglighetsfrågor kan hjälpa oss att göra smarta satsningar i kommunen utifrån att en förbättrad folkhälsa skapar vinster i form av minskade samhällskostnader. Det finns även möjligheter för kommersiella aktörer att uppmärksamma grupper som idag exkluderas, som en kraftigt växande kundgrupp, om de får ta del av ny kunskap och tillämpar den i sin verksamhet, avslutar Sandra Wall-Reinius.
  
ETOURs forskning sker i nära samarbete med Östersunds kommun. Projektet vill bidra till kommunens långsiktiga strategier för ett mer inkluderande samhälle och öka kommunens attraktivitet.


Sidan uppdaterades 2021-01-28