Redaktör för ny bok om turismenklaver

Mån 14 jun 2021 16:30

Enklavisk turism kan innefatta all-inclusive resorts och kryssningsresor, där resmålet är isolerat från och tydligt skiljer sig från det omgivande lokalsamhället samt har svaga kopplingar till den lokala ekonomin. Sandra Wall-Reinius har varit redaktör för en ny bok på temat.

Sandra Wall-Reinius

Typiskt för turismenklaver är att de drivs av den globala ekonomin där externa krafter och aktörer driver utvecklingen samt att de är planerade för att tillgodose service och faciliteter till turisterna. Forskningen, som Sandra Wall-Reinius ägnar sig åt, handlar om hur vi kan förstå enklavisk turism och hur den här formen av turism formar och förändrar platser.

I sista kapitelet skriver redaktörerna Sandra Wall-Reinius och professor Jarkko Saarinen (University of Oulu, Finland) om turismenklaver, globalisering och utvecklingscykler inom turism. Författarna avslutar med en framtidsutblick vad gäller de processer som skulle kunna förändra ”enklavisering” inom turism.

Turismens förändringar

Hur turistdestinationer förändras över tid har intresserat turismgeografer under lång tid och det finns olika modeller för att förklara turismens förändringar och på vilka olika sätt som turism påverkar lokalsamhället där turismen äger rum.

Enklaveringsprocesser som diskuteras i de olika bidragen i boken kan ses i skenet av en turismutvecklingsprocess från lokalt integrerade verksamheter mot en högt specialiserad och separerad turismekonomi, som kan ha begränsade kopplingar till omgivande socioekonomiska strukturer. Alla massturismdestinationer blir dock inte enklaver och strikta turistiska enklaver med tydliga territoriella egenskaper och starka materiella och symboliska gränsmekanismer kan anses vara undantag inom turismen. Men den icke-lokalt drivna utvecklingen inom turismen, med starka kopplingar till globaliseringen och den nyliberala kapitalismen, har intensifierat förändringarna inom global turism och då bland annat med en ökning av exklusiva turismrum.

Exklusiva turismrum

Samtidigt finns det också processer som kan komma att förändra turismenklaver. Författarna använder först COVID-19 som ett exempel på något som skulle kunna bidra till att stärka eller till och med skapa nya exklusiva turismrum. Enklaver med strikta gränsmekanismer och därmed begränsad eller obefintlig social kontakt med lokala samhällen kan upplevas som säkra. Det är välkänt från forskningen att turister upplever all inclusive-resorts som säkra och kontrollerade. Vissa destinationer har till och med riktat sig till turister som är villiga att hyra en privat ö-resort för eget bruk som ”säkra tillflyktsorter”. Denna ”enklavisering för säkerhet” stöds av befintliga trender kring en individualiserad livsstil och konsumtionsmönster, vilket också har resulterat i olika former av lyxturism och blivit en del av de rikas geografier.

Hållbar utveckling?

Samtidigt har COVID-19, liksom pågående klimatförändringar, gett möjlighet till att än en gång reflektera över hållbarhetsfrågor inom turismen. Pandemin har nästan fryst den globala mänskliga rörligheten, och den har också skapat en större medvetenhet om hur viktiga upplevelser och turismkonsumtion är för människor, för lokala ekonomier och för samhällen runt om i världen. Det finns dock ett stort behov att ompröva turismens tillväxt- och volymdrivna fokus till att radikalt förändra den globala turismekonomin mot en mer hållbar utveckling, baserat på ett kritiskt förhållningssätt till turism, och mot ett inkluderande och mer ansvarstagande inom turism - där också gränsmekanismerna i den enklaviska turismen kan utmanas.

En hållbar utveckling inom turism ska inte bara fokusera på minskat koldioxidutsläpp utan också på frågor som rör miljörättvisa och socio-politiska och ekonomiska fördelningsfrågor. Att lokala aktörer och ekonomier ska ges möjlighet att delta mer i turismutveckling i framtiden är viktigt för att utmana dagens enklaviska turismrum. Det är dock mycket osannolikt att turismenklaver försvinner inom en snar framtid. Detta skapar en intressant men utmanande uppgift inom turismen om hur man planerar och hanterar ”hållbara enklaver” som både kan tillgodose lokalsamhällets och turisternas behov.

 

Här finns boken "Tourism enclaves: Geographies of exclusive spaces in tourism"

Läs mer om projektet "Enklavisk turism"


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-06-15