Kristin Godtman Kling ‑ ny filosofie doktor i turismvetenskap

Ons 26 jan 2022 14:00

Den 14 januari försvarade Kristin Godtman Kling sin doktorsavhandling “Access to Nature through Tourism. A Study of Four Perspectives on Inclusive Nature-based Tourism”. Stort grattis!

Kristin Godtman Kling blir firad vid sid disputation
Släkt, vänner och kollegor firade tillsammans med Kristin när betygsnämnden godkände avhandlingen

Det övergripande temat för doktorsavhandlingen, där de två projekten "Vägar till mångfunktionella landskap" och "Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter” knyts samman, är naturturism i en kontext av social rättvisa. Det handlar om att olika grupper i samhället har olika tillgång till naturen och att samverkan mellan intressen för att hantera motsättningar har en central roll.

Foto: Lusine Margaryan

Handledare

Docent Sandra Wall Reinius, Mittuniversitetet (huvudhandledare)
Professor Peter Fredman, Mittuniversitetet

Opponent

Professor Kjell Overvåg,  universitetet i Agder

Betygsnämnd

Docent Marianna Strzelecka, Linnéuniversitetet
Docent Albina Pashkevich, Högskolan i Dalarna
Docent Bo Svensson, Mittuniversitetet

 

Sammanfattning av avhandlingen

Naturupplevelser och deltagande i naturbaserade aktiviteter har i ökande grad erkänts som främjande för både den allmänna och den individuella hälsan, men möjligheterna att dra fördel av detta är ojämlikt fördelade i dagens samhälle. Faktorer såsom genus, inkomstnivå och utbildning, etnicitet och funktionsvariationer påverkar i vilken utsträckning individer tar naturen i anspråk och det finns bekymmer kring en ökande frånkoppling från naturen i urbaniserade samhällen.

Naturturism och friluftsliv har emellertid ansetts spela en viktig roll i återuppväckandet av människans relation till vår naturliga miljö, vilket manar till ett undersökande av tillgången till naturen genom naturturism.

Denna avhandling avser att studera tillgång till naturen från fyra perspektiv; infrastruktur, intressekonflikter, exkludering och samarbete, i avsikt att vidga synen på hur naturbaserad turism kan stödja jämlika möjligheter till naturturism och friluftsliv. De fyra perspektiv som utgör ramverket för denna avhandling uttrycks i de enskilda artiklarna; artikel I går igenom forskning om infrastruktur för turiständamål och lägger grunden för artikel II, där jag undersöker den roll som leder har i hanteringen av intressekonflikter i fjällområden som präglas av markanvändningskonflikter. Artikel III undersöker exkludering från friluftsaktiviteter från ett genusperspektiv och artikel IV forskar på hur tillgänglig infrastruktur i skyddade områden kan vara ett ämne för konflikt mellan naturskyddsintressen och tillgänglighet, vilket exkluderar personer med funktionsvariationer.

Tillsammans antyder resultaten i dessa artiklar att även om en jämställd tillgång till naturen är önskvärd, så föreligger ett behov av att överväga om detta rutinmässigt skall ses som något positivt. God tillgång till naturen för en grupp kan reducera densamma för en annan; i detta ligger tillgänglighetsparadoxen, vilken behöver vidare belysas. Vidare vill jag argumentera för att önskemålet om att återuppväcka relationen till naturen som en motvikt till miljömässigt ohållbart beteende och försämrad folkhälsa i många samhällen är exkluderande, eftersom genus och funktionsnedsättning medför ojämlika förutsättningar för naturengagemang. Jag föreslår ökat samarbete mellan intressenter för att förbättra tillgång till naturen för marginaliserade grupper och att ta med tillgänglighetsaspekten vid hantering av markanvändningskonflikter.

 

Läs avhandlingen "Access to Nature through Tourism: A Study of Four Perspectives on Inclusive Nature-Based Tourism"

Till Kristins personliga sida


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-01-27