RCR utvecklar krisutbildning för skolpersonal

Tis 21 dec 2021 09:01

Skolverket har uppdragit åt forskare vid risk- och krisforskningscentret RCR att utveckla en webbaserad utbildning för att stärka beredskapen inför eventuella kriser som kan uppkomma i förskole- och skolmiljöer.

grundskola lärare elev lärarutbildning vfu

RCR:s uppdrag består flera delar, med syfte att ge skolorna goda förutsättningar att hantera en kris. I händelse av kris är det avgörande att krishantering startar så tidigt som möjligt. Genom att utveckla gemensamma arbetsformer och öva får verksamheten bättre förutsättningar för att hantera en begynnande kris i god tid. Om flera aktörer använder samma arbetssätt underlättas kontakter, delning av lägesbilder och information vid kris.

Just nu utarbetas en litteratur- och forskningsöversikt över området säkerhet och krisberedskap. Samtidigt granskar forskarna det webbaserade stöd som Skolverket erbjuder idag. Under våren kommer ett utbildningsmaterial att arbetas fram i RCR Simulation Lab tillsammans med lärare från skolenheter i Jämtland. Slutligen ska RCR leverera ett webbaserat stödmaterial samt en webbutbildning för att öka säkerheten och krisberedskapen i skolan.

Arbetet inleddes i november och pågår till sommaren 2022. Projektet leds av Pär Olausson, docent i statsvetenskap och prefekt för humaniora och samhällsvetenskap, och Susanna Öhman, professor i sociologi och föreståndare för RCR. I projektet arbetar även Gertrud Alirani, fil.dr i statsvetenskap, Olof Oscarsson, fil.dr. i sociologi, och Vartan Ahrens Kayayan, projektassistent i sociologi.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-01-14