114342-industry_1600x900.jpg

I vår forskargrupp bedriver vi forskning fokuserad på råmaterial, processteknik och nya eller förbättrade produkter och kvaliteter vid bioraffinaderier och pappersbruk.

Högutbytesmassa (HYP) produceras med ett högt utbyte, över 85%, från olika massaved med hjälp av mekaniska eller kombinerade kemiska och mekaniska massaprocesser. Forskningsområdet är av hög industriell betydelse. Alla svenska och norska skogsindustriföretag som producerar massor med högt utbyte, världens primära maskinleverantörer samt ett antal kemiska leverantörer samarbetar med HYP-forskningsgruppen inom FSCN i flera projekt.

Vi anser att massor med hög avkastning är ett framtida nyckelmaterial i hållbara produkter och vårt uppdrag är att öka användningen av massor med högt träfiberinnehåll trots att efterfrågan på tidningspapper drastiskt minskar. Forskningen är inriktad på att hjälpa våra industripartners till en ny och förbättrad kunskapsnivå när det gäller processeffektivitet och produktutveckling. För att lyckas arbetar vi på ett tvärvetenskapligt sätt och engagerar universitetsforskare och branschexperter inom områden som sträcker sig från trä- och fiberkemi, pappersteknik, kemisk och maskinteknik till materialfysik och kontrollteknik.

Forskningen täcker olika ämnen som träflisning, mekaniska och kemiska förbehandlingar, förädling av hög och låg konsistens, blekning och vidareutveckling av fibrer i nanoskala. De flesta av projekten och aktiviteterna kan kategoriseras i tre områden:

Råmaterial

Att förstå egenskaperna hos trämatrisen och träpolymererna är viktigt redan i flisprocessen där energieffektivitet i följande raffineringssteg kan förbättras om flisprocessen är optimerad. På liknande sätt behövs kunskap om hur träpolymerer kan mjukas och svällas genom termiska, mekaniska och kemiska förbehandlingar under relevanta processförhållanden för att drastiskt kunna förbättra processeffektiviteten vid förädling.

Processteknik

Flisraffinering svarar för mer än 60% av den elektriska energiförbrukningen i de flesta HYP-processer. Att öka raffineringens effektivitet är därför avgörande. Exempel på projekt inom detta område är fokus på raffinaderisstabilitet och kontroll, ersättande av en del av raffinering med hög konsistens genom raffinering med låg konsistens, förbehandling i kombination med intensifierad raffinering och utveckling av radikalt nya segmentkonstruktioner för små raffineringsgap i raffinörer.

Nya eller förbättrade produkter och kvaliteter

För att göra det möjligt att ersätta blekta kemiska massor med lågt utbyte i olika produkter är det viktigt att uppnå högre ljusstyrka och reducera kemiska kostnader för HYP-blekning. För att möjliggöra en bredare användning av massor producerade med kända lågenerginaffineringstekniker studerar vi också nya kombinationer av flerlagertekniker som kan förbättra slutprodukternas hållfasthetsegenskaper. Dessutom studerar vi möjligheterna att avvisa fiber och material som skadar slutproduktegenskaperna från huvudlinjen som förbättrar produktkvaliteten. Möjligheterna att använda dessa avslag för mer okonventionella nya syften studeras parallellt.

Pågående forskningsprojekt

EcoSys

Projektet handlar om att utveckla eco-effektiva processer och system inom skogsindustrin. Det sker i samarbete med flera av våra ledande skogsindustrier i Sverige.

Segment

Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.