Nationella uppdrag för CERs centrumledare

Nationella uppdrag för CERs centrumledare

Regeringen har utsett ordinarie ledamöter och ersättare i Tillsynsnämnden för revisorer för perioden 1 juli 2017–30 juni 2020. Bland de nyutsedda ersättarna finns CERs centrumledare Peter Öhman.

Peter_01.jpg

 Tillsynsnämnden för revisorer är ett särskilt beslutsorgan inom Revisorsinspektionen som har till uppgift att besluta om disciplinära åtgärder, lämna förhandsbesked och i övrigt avgöra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. I anslutning till detta uppdrag har han också bjudits in av Revisorsinspektionen, som är tillsynsmyndighet för landets revisorer, till en paneldebatt på temat “den framtida revisionen: morgondagens kompetenskrav” den 18 september samt adjungerats som ledamot i Svenska Revisionsakademin (SRA).

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se

Läs mer