Bättre sent än aldrig: indikatorer för skogslandskapets gröna infrastruktur

Fungerande grön infrastruktur (GI) för bevarandet av biologisk mångfald i Sverige utmanas av förlust av kvarvarande skogar med höga bevarandevärden.

Bild på skogsglänta med tallar i motljus

Vi kommer att utveckla rumsliga indikatorer som ett "trafikljussystem" som matas av toppmoderna marktäckedata och kan användas av praktiker för att bedöma skogliga GIs funktionalitet för strategisk, taktisk och operativ planering. För att uppmuntra samarbete och iterativt lärande om och användning av indikatorverktyg har projektet fem arbetspaket.

  1. Granskning av tillvägagångssätt för planering på landskapsnivå som tillämpats i länens gröna infrastrukturplaner och kartläggning av planerares behov. 
  2. Utveckling av indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå på tre nivåer: a) intakta skogslandskap, b) boreala skogsfragment i form av sena successionsstudier av tall, gran och lövträd, och nyligen brända områden, och c) kantzoner mellan vatten och land.
  3. Kartläggning av marktäckedata och populationsindikationer med rumsliga data för arter som representerar olika spridningsförmåga, arealbehov och livsmiljölkvalitet.
  4. Kartläggning av hinder för användning av indikatorer, och analyser av framtida trender baserat på intressenternas scenarier för skogsintensifiering och klimatförändring.
  5. Verktygslåda för kommunikation och utbildning med fallstudier för slutanvändare vid länsstyrelser och andra relevanta intressenter. 

Projektet stödjer Sveriges arbeta för att möta nationella såväl som internationella mål (t ex CBD Aichi mål) och svara på identifierade utmaningar i den senaste IPBES-bedömningen av biologisk mångfald och ekosystem.

Fakta

Projektperiod

190101-201231

Institutioner/avdelningar

Forskargrupper

Finansiärer

Naturvårdsverkets logotyp