Innovativ komponentteknologi via pulverteknik

Universitet, industri och institut arbetar tillsammans för att utveckla nya pulvertekniska lösningar med fokus på produkter inom fordon, flyg och energi. I projektet integreras materialutveckling med pulversintring och hetisostatisk pressning, men även additiv tillverkning.

MI7A5863.jpg
Konkurrenskraftig och hållbar produktion bygger på teknologi med högt förädlingsvärde där denna anpassas till olika behov av produkter och lösningar. Pulverteknik är sådan teknologi där Sverige är världsledande med 25-30% av all framställning av metallpulver och tillgång till tillverkningsmetoder för pulverkomponenter via nyckelaktörer inom industri, universitet och institut. Syftet med projektet är att föra samman existerande och/eller modifierad pulverteknologi med fokus på produkter inom flyg, fordon och avancerade energitillämpningar.

Pulverteknik är en av de mest snåla teknikerna när det gäller materialutnyttjande och energiåtgång från råvara till slutlig produkt. Tillsammans med innovationspotentialen och förädlingsvärdet skapar detta förutsättningar för ekonomiskt bärkraftiga lösningar och styrkepositionen inom området ger förutsättningar för global närvaro. I projektet vidareutvecklas och kombineras tekniker (HIP och sinterteknik) och integreras med ny teknik som additiv tillverkning. Förutsättningar skapas för nya produkter och lösningar som inte visats/prövats tidigare.

I projektet samverkar pulvertillverkare, slutanvändare, teknikleverantörer, tillverkare och universitet/institut för att säkra kommersiella och kunskapsskapande värdekedjor. Inom projektet utvecklas tekniker kring HIP och additiv tillverkning för dyra material (t ex Ni och Ti) samt ny bearbetningsteknologi. I projektet tas ett samlat grepp kring sintring för PM-stål, MIM samt metal printing. Förarbete kring standardisering adresserar pulverkarakterisering och materialdata.

Finansiärer