Veteranisering av tall - aktiva skötselåtgärder för att skapa nyckelstrukturer för biodiversitet i boreal skog

I det här projektet utvecklar vi metoder för att återskapa numera sällsynta nyckelstrukturer för biologisk mångfald i tallskog.

Veteranisering tall

Syftet med det här projektet är att utveckla restaureringsmetoder för att skapa speciella typer av död ved som är viktiga för biologisk mångfald, men som numera är sällsynta i brukade tallskogar. Dels kommer vi testa olika metoder för att skapa hårda, långlivade kådimpregenerade torrakor, så kallade keloträd eller silverfuror. Vidare kommer vi att ta fram en metod för att skapa levande och döda tallar vars kärna rötats av tallticka, så kallade håltallar. Båda keloträd och håltallar är långlivade nyckelstrukturer för biologisk mångfald och var historiskt vanliga inslag i nordliga skogar, men på grund av skogsbruk, brandbekämpning och korta omloppstider är de numera sällsynta. Nybildningen är mycket liten och en värdefull och effektiv naturvårdsåtgärd vore därför att aktivt återskapa dessa strukturer. 

Vi kommer att försöka initiera bildningen av keloträd och håltallar genom att på olika sätt skada levande tallar. Att medvetet skada enskilda träd till att utveckla strukturer och egenskaper som vanligen associeras till gamla träd kallas veteranisering. Vårt projekt fokuserar på veteranisering av tall och har fyra huvudmål:

  1. Utvärdera om keloträd kan skapas genom att mekaniskt skada levande tallar (t.ex. ringbarkning, katning och toppkapning)
  2. Ta reda på hur och var naturvårdsbränningar bör utföras för att skapa skador på levande tallar (brandljud) och initiera kelobildning
  3. Undersöka hur svampsamhället i död tallved formas av den speciella vedkemi som skapas när träd skadas i brand
  4. Utveckla en metod att skapa håltallar genom att aktivt infektera levande träd med rötsvampen tallticka. 

Resultaten förväntas ha tydliga och direkta tillämpningar för naturvårdande skötsel i tallskog. 

 

Fakta

Projektperiod

200101-221231

Samarbetspartners

Institutioner/avdelningar

Ämnen

Forskargrupper

Projektledare

Mattias Edman

Forskare|Researcher

010-1428429

Finansiärer

Formas logotyp