Agneta Sundvisson

Avdelningschef|Head of Department

  • Tjänstetitel: Avdelningschef
  • Annan titel: Chef Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Ansvarsområde: Studieadministration
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428131
  • E-postadress: agneta.sundvisson@miun.se
  • Besöksadress: Hus E
  • Rumsnummer: 303 B
  • Ort: Östersund

Leder de funktioner som ingår i Avdelningen för studieadministration, vilka är Antagning, Ladok med studiedokumentations- och produktionsdatabasen Ladok, utbildningsdatabasen Atlas och forskningsdatabasen Converis. Vidare ingår funktionerna Schemaläggning, Tentamenssamordning samt Examensenheten med samtliga examensärenden och en in- och utgång för tillgodoräknandeärenden. Avdelningen har också ansvar för genomförandet av högskoleprovet i Jämtland/Västernorrland.

Bakgrund

Jag studerade på Mitthögskolans Ekonomi-, politik- och miljöprogram och avlade Politices kandidatexamen med huvudämnet statsvetenskap våren 1997. Kort därefter började jag arbeta på Mittuniversitetets examensenhet. Fr o m 2010 har jag vid sidan av examenshandläggningen varit st och tf chef för Avdelningen för studieadministration och är ordinarie avdelningschef fr o m 1 juni 2017.