Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många verksamhetsområden som är viktiga för studenternas upplevelser av sin studietid.

3N9A3362FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Avdelningen för studieadministrations verksamhet och medarbetare presenteras nedan.  I avdelningens verksamhet ingår även ägarskap för flera av universitetets centrala system.

 

System

 • antagningssystemet, NyA
 • forskningsdatabasen, Converis
 • studiedokumentations- och produktionssystemet, Ladok
 • utbildningsdatabasen, Atlas
 • schemaläggning, TimeEdit
 • tentaskanning, Teleform

Avdelningen för studieadministration finns på båda campusorterna:

Sundsvall
Post: 851 70 Sundsvall
Besök: Åkanten hus E och F

Östersund
Post: 831 25 Östersund
Besök: Campus hus E

Verksamhetsområden och basuppdrag

Antagningsfunktionen

Antagningsfunktionens huvudsakliga uppdrag är att genomföra antagning till:

 • utbildningar på grund- respektive avancerad nivå
 • internationella magister- och mastersprogram
 • kurser under valbara terminer (gäller programstudenter)
 • senare del av program
 • uppdragsutbildning

Vad styr antagningens verksamhet?

I Högskoleförordningens 7:e kapitlet har regeringen fastställt ett ramverk gällande antagning till högskolor och universitet. Högskoleverket ansvarar för att besluta om kompletterande föreskrifter om behörighet och urval. Lärosätenas uppgift är att agera antagningsmyndighet och tolka samt tillämpa de nationella reglerna.

Vår verksamhet styrs därav följande lagar, förordningar och föreskrifter:

 • Högskolelagen
 • Högskoleförordningen
 • Mittuniversitetets Antagningsordning 
 • Mittuniversitetets regler och handläggningsordningar för Antagningen
 • UHR:s Bedömningshandbok

Antagningens arbete sker i det nationella antagningssystemet NyA som ägs av Universitets- och högskolerådet (UHR). Enhetens personal deltar också i en så kallad virtuell organisation (VO), med UHR som huvudansvarig, som arbetar med att bedöma sökande med utländsk förutbildning.

Funktionen sköter också Mittuniversitetets kontakter avseende NyA-systemet och Antagning.se samt framför synpunkter och önskemål som uppkommer lokalt på lärosätet. Vi är också produktionsansvariga i de antagningsomgångar där Mittuniversitetet deltar.

I utbildningsdatabasen ATLAS ansvarar antagningen för att granska  behörigheten till utbildningsprogram och urvalsregler till fristående kurser och program. I antagningssystemet NyA ansvarar vi för att skapa anmälnings-, behörighets- och urvalsmodeller för samtliga av Mittuniversitetets anmälningsalternativ vilket är en förutsättning för anmälan, den maskinella behörighetsprövningen och urvalen.

Utöver behörighetsprövning fattar enheten, i samråd med berörd avdelning, även beslut om undantag från grundläggande- och särskild behörighet. Vi bereder dessutom anståndsärenden (anstånd med påbörjande av utbildning).

Vi arbetar också med att ta fram information gällande anmälan, behörighetsprövning och urval för universitetets utbildningsinformation.  

Bra att veta

Examensfunktionen

Basuppdraget består i att handlägga och administrera universitetets samtliga examensärenden avseende alla utbildningsnivåer samt handlägga och administrera universitetets tillgodoräknandeärenden (ej tillgodoräknandeärenden inom forskarutbildningen eller Lärarlyftet). Vidare har funktionen bland annat följande arbetsuppgifter;

 • att granska samtliga nya och reviderade utbildningsplaner.
 • att förvalta tillgodoräknandeordningen.
 • ansvarar för utformning och uppdatering av kursbevismallar i Ladok. 

Detaljer kring examensbevis finns under:
Examen

Ladokfunktionen

Såväl Ladok, Converis som Atlas utgör viktiga komponenter i Mittuniversitetets kvalitetssäkring. Systemen  utgör grunddata i många av universitetets övriga system och publikationer och en kontinuerlig kvalitetssäkring är viktig för att tillförlitlighet ska kunna säkras i alla led.

Inom Ladokfunktionen ansvarar vi för förvaltningen av Ladoksystemet, utbildningsdatabasen Atlas samt forskningsdatabasen (ISP-individuell studieplan). I systemförvaltningen ingår bl.a. ansvar för planering, underhåll, utbildning, kvalitetssäkring, information och support. Vidare förser gruppen såväl interna som externa intressenter med uppgifter från databaserna, t.ex. underlag till årsredovisning och etc.

Vi ger utbildning och stöd till dig som är användare i Ladok, Atlas eller forskningsdatabasen.

Ladok
Basuppdraget består i att förvalta Ladoksystemet vilket bland annat innebär att ansvara för;

 • att systemet innehåller korrekta uppgifter.
 • att leverera uppgifter till ledning m fl inför årsredovisning.
 • att följa och driftsätta nationellt utvecklade tjänster för Ladok samt Ladok På Webb.

www.miun.se/ladok

Atlas 
Basuppdraget består i att förvalta utbildningsdatabasen Atlas. Vilket bland annat innebär; 

 • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
 • hantering av behörighetsadministration.
 • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

www.miun.se/atlas

Converis - forskningsdatabas
Basuppdraget består i att förvalta forskningsdatabasen Conversi. Vilket bland annat innebär; 

 • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
 • hantering av behörighetsadministration.
 • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

https://medarbetarportalen.miun.se/forskare/publicera-och-registrera/forskningsdatabasen/ 

Schemafunktionen

Basuppdraget för schemafunktionen är att schemalägga kurser/program.

Vi lägger schema med studenten i fokus fyra läsperioder/år och som ska vara klart fyra veckor innan kursstart. Det är ca 300 scheman per läsperiod.

Lokalbokningar görs löpande. Bokning av lärosalar, föreläsningssalar samt datasalar görs av oss men bokning av konferensrum och grupprum bokar man själv som personal via webben

De huvudsakliga system vi använder är TimeEdit, Ladok och Nilex

Tentamensfunktionen

Basuppdraget för tentamenssamordningen är att samordna salstentamen vid lärosätet.

Tentamenssamordning

• Ansvarar för MIUNs tentamensregler (för studenter, institutioner, vakter, samordnare)
• Aamordnar alla salstentamen inom MIUN
• Rekryterar och utbildar tentamensvakter
• Administrerar salstentamen på annan ort
• Utför tentamensservice för externa studenter
• Arbetar i systemen Time Edit, Aldoc, Exam portal, Ladok m fl

 

Tentaskanning

• Skannar rättade tentamen
• Digital tentamensutlämning
• Arkiverar tentor digitalt
• Utlämning gamla tentamen
• Ansvar för det system som hanterar ovanstående

Medarbetare, sorterade på förnamn

Agneta Sundvisson

Avdelningschef|Head of Department

010-142 81 31

Alexandra Stenvall

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-142 79 20

Annika Nilsson

Tentamenssamordnare

010-142 86 68

Björn Öhgren

Antagningshandläggare

010-142 86 08

Carolina Tostar

Schemaadministratör|Schedule Administrator

010-142 79 61

Cathrin Björne

Antagningshandläggare

010-142 87 98

Elisabeth Lindström

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-142 85 01

Erna Österlund

Ladokansvarig|Student Datasystem Manager

010-142 86 10

Eva-Lena Winther

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-142 82 09

Helen Holoch

Schemaadministratör|Schedule Administrator

010-142 87 73

Jessica Lif

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-142 81 17

Karin Granlund

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-142 85 76

Katarina Nordin

Schemaadministratör|Schedule Administrator

010-142 87 67

Kersti Holmin

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-142 86 24

Kerstin Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

010-142 87 07

Mariana Strand

Tentamenssamordnare|Examination Supervisor

010-142 84 71

Maritta Lidin

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

010-142 86 59

Maud Albertsson

Systemadministratör|Systems Administrator

010-142 87 99

Rickard Thornberg

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

010-142 82 96

Sara de Wahl

Schemaadministratör|Schedule Administrator

010-142 84 41

Sara Jonsson

Tentamenssamordnare

010-142 86 64

Sebastian Bergman

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

010-142 88 44

Siw Bergman

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

010-142 89 18

Åsa Larsson

Antagningshandläggare

010-142 88 24

Kontakt

Agneta Sundvisson

Avdelningschef|Head of Department

010-142 81 31