Anna-Karin Jonasson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 80 17
  • E-postadress: anna-karin.jonasson@miun.se
  • Ämne: Litteraturvetenskap

Bakgrund

Filosofie magister i litteraturvetenskap, 2005
Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet
Doktorand vid Åbo Akademi, Finland

Forskningsområden

Ekokritik
Metaforteori

Pågående forskning

TALET FRÅN GRÄNSEN – om kronotoperna och gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999–2003)

Med utgångspunkt i Michail Bachtins teori om kronotoper, det vill säga skönlitterära gestaltningar av tiden och rummet, studeras motiv kopplade till upprätthållande och överskridande av gränser i Ekmans romansvit. Genom att betrakta trilogins huvudkaraktärer som representanter för olika typer av kronotoper, och därmed också för olika sätt att hantera kriser och viktiga livsval, kan förståelsen för deras samspel och kollisioner vidgas. Kronotoperna – dessa historiskt formade, men också föränderliga sätt att skildra vårt förhållande till tiden och rummet – återspeglar och utmanar traditionella föreställningar om människan och hennes relation till världen och till andra människor. I Vargskinnet problematiseras frågor som rör makt, ansvar och identitet via den flerstämmighet, den polyfoni, som kronotoperna ger upphov till. Syftet med avhandlingsprojektet är att förtydliga kronotopernas struktur och betydelse i romanerna, men också att sätta in dem i ett litteraturhistoriskt sammanhang. Det innebär även en kritisk granskning av begreppet "vildmarksromantik" och en nyläsning av några centrala texter inom den genren.

Undervisning

Litteraturvetenskap A
Kreativt skrivande A
Barn- och ungdomslitteratur

Publikationer

Samlingsverk (redaktör)

Hennig, R. (ed.) , Jonasson, A. (ed.) & Degerman, P. (ed.) (2018). Nordic Narratives of Nature and the Environment : Ecocritical Approaches to Northern European Literatures and Cultures. Lanham, Boulder, New York, London : Lexington Books