Ann-Catrine Edlund

Spara favorit

Bakgrund

Jag disputerade år 2000 i nordiska språk vid Umeå universitet och blev antagen som docent i samma ämne år 2009. Anställd som lektor i nordiska språk på Umeå universitet sedan år 2001. Mellan 2001–2004 innehade jag en forskartjänst inom dåvarande profilprogrammet genus vid Humanistisk fakultet, Umeå universitet. Jag har också innehaft ledningsuppdrag vid Umeå universitet: vicedekan med ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå vid Humanistisk fakultet (2014–2015) och prodekan (2016–2017). Professor i svenska språket vid Mittuniversitetet år 2017.

Forskningsområden

Mina forskningsområden är kognitiv lingvistik, genus och literacy. I min avhandling Sälen och Jägaren studerade jag säljägarnas begreppssystem inom det bottniska området utifrån kognitiv lingvistisk teori. Jag har därefter ägnat mig åt studier av skriftens sociala historia i Sverige i början av 1900-talet, med särskilt fokus på s.k. vardagligt skrivande, dvs. ’skriftanvändning i ett vardagligt sammanhang som vuxit fram ur vardagliga behov’. Jag har genomfört en dagboksstudie, Ett rum för dagen, och påbörjat studier av vykort och s.k. handskrivna visböcker – samtliga skrivna under den förra delen av 1900-talet då den breda allmänheten deltog i dessa skriftpraktiker. Som språkvetare intresserar jag mig för vad människor gör med sin nyförvärvade skriftkompetens. Vad används den till? Vilka funktioner fyller skriftbruket? Vilka eventuella sociala konsekvenser får skriftbruket för språkbrukarna?

Pågående forskning

För närvarande är jag huvudredaktör för en kritisk utgåva av dagböcker och visböcker från en gård i norra Västerbotten 1878–1901. Utgåvan kan placeras innanför området "läsandets och skrivandets sociala historia" (the social history of literacy). Textutgåvan har ett  vetenskapligt värde för studier där frågor om språknormer, identitet och modernisering aktualiseras. Texterna kan bland annat användas för språksociologiska studier med ambitionen att etablera en alternativ språkhistoria ur språkbrukarnas eget perspektiv - "from below". Utgivningsarbetet finansierades under 2015 via RJ Sabbatical.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Edlund, A. (2007). Med dagboken som följeslagare : En pigas dagboksskrivande. Västerbotten, , ss. 14-21.

Edlund, A. & Sundström, M. (2007). Sex dagböcker genom två betraktare. Västerbotten, : 1, ss. 22-28.

Edlund, A. (2007). Vardagens skrivande : Sex norrländska dagböcker från tidigt 1900-tal. Västerbotten, : 1, ss. 3-13.  

Edlund, A. (2006). En säljägare från Obbola berättar. Obbola krönika, , ss. 37-41.

Edlund, A. (2005). Vem behöver hundra ord för säl?. Västerbotten, : 1, ss. 26-32.

Edlund, A. (2004). Det enda privata rummet? : Tankar kring dagboksskrivandets rumsskapande funktion för kvinnor i agrar miljö under tidigt 1900-tal. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 13: 1, ss. 53-64.

Edlund, A. (2003). Kustbefolkningen och sälen. Kustbefolkningen och gråsälen i Kvarken, , ss. 8-10.

Artiklar, recensioner

Edlund, A. (2016). Recension av Anders Widbäck: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog.. Språk & Stil, vol. 26, ss. 264-268.

Edlund, A. (2013). I erfarenhetens gränsland : Om levnadsberättelse och identitet. Finsk tidskrift , vol. 2, ss. 65-68.  

Edlund, A. (2011). Sinikka Segerståhl. Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner. (rec.). Svenska landsmål och svenskt folkliv, , ss. 205-207.

Edlund, A. (2002). Recension av Folkmålsstudier 39 : Förhandlingar vid Sjätte nordiska dialektologkonferensen i Karis 12-16 augusti 1998. Svenska landsmål och svenskt folkliv, vol. 125: 328, ss. 244-251.

Böcker

Edlund, A. (2007). Ett rum för dagen : en studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö. Umeå : Umeå universitet. Kulturgräns norr

Edlund, A. , Erson, E. & Milles, K. (2007). Språk och kön. Norstedts Förlag

Doktorsavhandlingar

Edlund, A. (2000). Sälen och Jägaren : De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2000

Kapitel i böcker, del av antologier

Edlund, A. (2017). Att skriva fram ett modernt jag : Dagboken som vardaglig skriftpraktik under tidigt 1900-tal. I Mellannorrland i Centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska samfundet. S. 291-310.

Edlund, A. (2017). "Den 17 oktober hade vi två predikanter". Dagboksskrivande och religiöst liv i Kågeträsk på 1890-talet.. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 137-170.

Edlund, A. (2017). Språkmöten i havsisen. I Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa : Kungl. Skytteanska Samfundet (Bottniska studier). S. 66-81.

Edlund, A. & Arlov, T. B. (2016). Sealing. I Encyclopedia of the Barents Region : Vol. 2 N–Y. Oslo : Pax Forlag. S. 312-313.

Edlund, A. (2016). The song book and the peasant diary : as participants in the construction of the modern self. I Reading and writing from below : exploring the margins of modernity. Umeå : Umeå University & The Royal Skyttean Society (Vardagligt skriftbruk). S. 77-96.

Edlund, A. (2014). Introduction. I Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 5-11.

Edlund, A. (2013). A Country Maid and her Diary : Methodological Reflections on Historical Literacy Practices. I White Field, Black Seeds : Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century. Helsingfors : Finnish Literature Society (Studia Fennica Litteraria). S. 89-100.

Edlund, A. & Haugen, S. (2013). Människor som skriver i vardagen - igår och idag. I Människor som skriver : Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 9-22.

Edlund, A. (2012). Att skriva vykort : En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. I Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 137-160.

Edlund, A. (2012). Två vågor av vardagligt skriftbruk 1800–2000. I Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 9-17.

Edlund, A. (2010). Sälens taxonomi : ur den bottniske jägarens perspektiv. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2010. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 223-235.

Edlund, A. (2004). Kan män vara sjuksköterskor och kvinnor brandmän? : Om sambandet mellan yrkesbeteckningar och kön. I Den könsuppdelade arbetsmarknaden: : betänkande av utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden. Stockholm : Fritzes. S. 263-280.

Edlund, A. (2004). The Swedish seal-hunters' conceptual system for seal : A cognitive, cultural and ecological approach. I Linguagem, cultura e cogniçao : estudos de lingüística cognitiva. Vol 1.. Coimbra : Livraria Almedina. S. 215-229.

Edlund, A. (2003). Från avskrift till egen textproduktion : Två ångermanländska visböcker från 1930-tal. I Ord i Nord : Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003. Umeå : Umeå universitet. S. 33-50.

Edlund, A. (1992). Ränner en rännkut och en rant omkring? : Diskussion kring två ord för 'säl'. I Language - The Time Machine : Papers in honour of Bengt Odenstedt on the Occasion of his Sixtieth Birthday, Juli 21, 1992. Stockholm : Almqvist & Wiksell (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities). S. 31-36.

Konferensbidrag

Edlund, A. (2008). Visboken - en deltagare i flera skriftpraktiker. I Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. : Föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari 2008.. Uppsala : (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi). S. 51--68.

Edlund, A. (2006). From one literacy event to another : A case study of vernacular literacy in northern Sweden in the 1930's. I The 28th Session of the International Standing Conference for the History of Education : Technologies of the Word. Literacies in the History of Education.

Edlund, A. (2005). Samverkan över vetenskapens gränser : Några reflektioner om metod utifrån en språkvetares samarbete med en zoolog respektive en konstnär. I Språk på tvärs : Rapport från ASLA:s höstsymposium Södertörn, 11-12 november 2004. Uppsala : (ASLA:s skriftserie). S. 71--79.

Edlund, A. (2004). Att skriva sig själv : Dagboksskrivande och identitet i norrländsk agrar milö under tidigt 1900-tal. I International Conference on Language, Politeness and Gender : The pragmatic roots.

Edlund, A. (2003). The Swedish seal-hunters' conceptual system for seal - a cognitive, cultural and ecological approach. I Linguagem, Cultura e Cognição: Estudos de Linguística Cognitiva Vol I.

Edlund, A. (2001). Då säljakt bedrevs : En tillbakablick på 1900-talets säljakt via jägarnas ord för säl. I Sälen - problem och resurs : Konferens den 3-4 april i Umeå. Stockholm : (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift). S. 59--65.

Edlund, A. (2000). Ekosemantik : Ett ekologiskt perspektiv på kategorisering av sälar. I Studier i svensk språkhistoria 5 : Förhandlingar vid femte sammankomsten för svenska språkets historia. Umeå 20-22 november 1997.. Umeå : . S. 151--162.

Edlund, A. (1997). Semantik och etymologi : Några reflektioner utifrån ett avhandlingsarbete. I Studier i svensk språkhistoria 4 : Förhandlingar vid fjärde sammankomsten för svenska språkets historia. Stockholm 1-3 november 1995.. Stockholm : (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet). S. 55--61.

Edlund, A. (1992). Språklig tabuering vid säljakt : Kring ord för sälar på svenskspråkigt område. I Tabu, verklighet, språk : Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier. Stockholm : . S. 54--88.

Edlund, A. (1992). Säljägarnas indelning av sälar : Ett exempel på folklig systematisering. I Tabu, verklighet, språk : Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier. Stockholm : . S. 164--187.

Edlund, A. (1989). Är sälar drunknade människor? : En presentation av folkliga föreställningar och folkliga sälbeteckningar. I Bottnisk kontakt IV : Maritimhistorisk konferens 5-7 februari 1988. Skellefteå : . S. 29--31.

Proceedings (redaktörsskap)

Edlund, A. (ed.) , Edlund, L. (ed.) & Haugen, S. (ed.) (2014). Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet; Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 3).

Edlund, A. (ed.) & Mellenius, I. (ed.) (2011). Svenskans beskrivning 31 : Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20–21 maj 2010. Umeå : Umeå universitet, Institutionen för språkstudier (Svenskans beskrivning 31).

Rapporter

Edlund, A. (1989). Sjökatt och svarttjäder : Studier över säljägares noaord för säl inom det bottniska området och Östersjöområdet. Umeå : Umeå universitet (Center for Arctic Cultural Research. Research Reports. 15).

Samlingsverk (redaktör)

Edlund, A. (ed.) , Ashplant, T. G. (ed.) & Kuismin, A. (ed.) (2016). Reading and writing from below : exploring the margins of modernity. Umeå : Umeå University & The Royal Skyttean Society (Vardagligt skriftbruk 4).

Edlund, A. (ed.) & Haugen, S. (ed.) (2013). Människor som skriver : Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 2).

Edlund, A. (ed.) (2012). Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 1).