Ann-Catrine Edlund

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Edlund, A. (2007). Med dagboken som följeslagare : En pigas dagboksskrivande. Västerbotten, , ss. 14-21.

Edlund, A. & Sundström, M. (2007). Sex dagböcker genom två betraktare. Västerbotten, : 1, ss. 22-28.

Edlund, A. (2007). Vardagens skrivande : Sex norrländska dagböcker från tidigt 1900-tal. Västerbotten, : 1, ss. 3-13.  

Edlund, A. (2006). En säljägare från Obbola berättar. Obbola krönika, , ss. 37-41.

Edlund, A. (2005). Vem behöver hundra ord för säl?. Västerbotten, : 1, ss. 26-32.

Edlund, A. (2004). Det enda privata rummet? : Tankar kring dagboksskrivandets rumsskapande funktion för kvinnor i agrar miljö under tidigt 1900-tal. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 13: 1, ss. 53-64.

Edlund, A. (2003). Kustbefolkningen och sälen. Kustbefolkningen och gråsälen i Kvarken, , ss. 8-10.

Artiklar, recensioner

Edlund, A. (2016). Recension av Anders Widbäck: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog.. Språk & Stil, vol. 26, ss. 264-268.

Edlund, A. (2013). I erfarenhetens gränsland : Om levnadsberättelse och identitet. Finsk tidskrift , vol. 2, ss. 65-68.  

Edlund, A. (2011). Sinikka Segerståhl. Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner. (rec.). Svenska landsmål och svenskt folkliv, , ss. 205-207.

Edlund, A. (2002). Recension av Folkmålsstudier 39 : Förhandlingar vid Sjätte nordiska dialektologkonferensen i Karis 12-16 augusti 1998. Svenska landsmål och svenskt folkliv, vol. 125: 328, ss. 244-251.

Böcker

Edlund, A. (2007). Ett rum för dagen : en studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö. Umeå : Umeå universitet. Kulturgräns norr

Edlund, A. , Erson, E. & Milles, K. (2007). Språk och kön. Norstedts Förlag

Doktorsavhandlingar

Edlund, A. (2000). Sälen och Jägaren : De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2000

Kapitel i böcker, del av antologier

Edlund, A. (2017). Att skriva fram ett modernt jag : Dagboken som vardaglig skriftpraktik under tidigt 1900-tal. I Mellannorrland i Centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar). S. 291-310.

Edlund, A. (2017). "Den 17 oktober hade vi två predikanter". Dagboksskrivande och religiöst liv i Kågeträsk på 1890-talet.. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 137-170.

Edlund, A. (2017). Språkmöten i havsisen. I Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa : Kungl. Skytteanska Samfundet (Bottniska studier). S. 66-81.

Edlund, A. & Arlov, T. B. (2016). Sealing. I Encyclopedia of the Barents Region : Vol. 2 N–Y. Oslo : Pax Forlag. S. 312-313.

Edlund, A. (2016). The song book and the peasant diary : as participants in the construction of the modern self. I Reading and writing from below : exploring the margins of modernity. Umeå : Umeå University & The Royal Skyttean Society (Vardagligt skriftbruk). S. 77-96.

Edlund, A. (2014). Introduction. I Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 5-11.

Edlund, A. (2013). A Country Maid and her Diary : Methodological Reflections on Historical Literacy Practices. I White Field, Black Seeds : Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century. Helsingfors : Finnish Literature Society (Studia Fennica Litteraria). S. 89-100.

Edlund, A. & Haugen, S. (2013). Människor som skriver i vardagen - igår och idag. I Människor som skriver : Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 9-22.

Edlund, A. (2012). Att skriva vykort : En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. I Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 137-160.

Edlund, A. (2012). Två vågor av vardagligt skriftbruk 1800–2000. I Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 9-17.

Edlund, A. (2010). Sälens taxonomi : ur den bottniske jägarens perspektiv. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2010. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 223-235.

Edlund, A. (2004). Kan män vara sjuksköterskor och kvinnor brandmän? : Om sambandet mellan yrkesbeteckningar och kön. I Den könsuppdelade arbetsmarknaden: : betänkande av utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden. Stockholm : Fritzes. S. 263-280.

Edlund, A. (2004). The Swedish seal-hunters' conceptual system for seal : A cognitive, cultural and ecological approach. I Linguagem, cultura e cogniçao : estudos de lingüística cognitiva. Vol 1.. Coimbra : Livraria Almedina. S. 215-229.

Edlund, A. (2003). Från avskrift till egen textproduktion : Två ångermanländska visböcker från 1930-tal. I Ord i Nord : Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003. Umeå : Umeå universitet. S. 33-50.

Edlund, A. (1992). Ränner en rännkut och en rant omkring? : Diskussion kring två ord för 'säl'. I Language - The Time Machine : Papers in honour of Bengt Odenstedt on the Occasion of his Sixtieth Birthday, Juli 21, 1992. Stockholm : Almqvist & Wiksell (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities). S. 31-36.

Konferensbidrag

Edlund, A. (2008). Visboken - en deltagare i flera skriftpraktiker. I Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. : Föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari 2008.. Uppsala : (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi). S. 51--68.

Edlund, A. (2006). From one literacy event to another : A case study of vernacular literacy in northern Sweden in the 1930's. I The 28th Session of the International Standing Conference for the History of Education : Technologies of the Word. Literacies in the History of Education.

Edlund, A. (2005). Samverkan över vetenskapens gränser : Några reflektioner om metod utifrån en språkvetares samarbete med en zoolog respektive en konstnär. I Språk på tvärs : Rapport från ASLA:s höstsymposium Södertörn, 11-12 november 2004. Uppsala : (ASLA:s skriftserie). S. 71--79.

Edlund, A. (2004). Att skriva sig själv : Dagboksskrivande och identitet i norrländsk agrar milö under tidigt 1900-tal. I International Conference on Language, Politeness and Gender : The pragmatic roots.

Edlund, A. (2003). The Swedish seal-hunters' conceptual system for seal - a cognitive, cultural and ecological approach. I Linguagem, Cultura e Cognição: Estudos de Linguística Cognitiva Vol I.

Edlund, A. (2001). Då säljakt bedrevs : En tillbakablick på 1900-talets säljakt via jägarnas ord för säl. I Sälen - problem och resurs : Konferens den 3-4 april i Umeå. Stockholm : (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift). S. 59--65.

Edlund, A. (2000). Ekosemantik : Ett ekologiskt perspektiv på kategorisering av sälar. I Studier i svensk språkhistoria 5 : Förhandlingar vid femte sammankomsten för svenska språkets historia. Umeå 20-22 november 1997.. Umeå : . S. 151--162.

Edlund, A. (1997). Semantik och etymologi : Några reflektioner utifrån ett avhandlingsarbete. I Studier i svensk språkhistoria 4 : Förhandlingar vid fjärde sammankomsten för svenska språkets historia. Stockholm 1-3 november 1995.. Stockholm : (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet). S. 55--61.

Edlund, A. (1992). Språklig tabuering vid säljakt : Kring ord för sälar på svenskspråkigt område. I Tabu, verklighet, språk : Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier. Stockholm : . S. 54--88.

Edlund, A. (1992). Säljägarnas indelning av sälar : Ett exempel på folklig systematisering. I Tabu, verklighet, språk : Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier. Stockholm : . S. 164--187.

Edlund, A. (1989). Är sälar drunknade människor? : En presentation av folkliga föreställningar och folkliga sälbeteckningar. I Bottnisk kontakt IV : Maritimhistorisk konferens 5-7 februari 1988. Skellefteå : . S. 29--31.

Proceedings (redaktörsskap)

Edlund, A. (ed.) , Edlund, L. (ed.) & Haugen, S. (ed.) (2014). Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet; Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 3).

Edlund, A. (ed.) & Mellenius, I. (ed.) (2011). Svenskans beskrivning 31 : Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20–21 maj 2010. Umeå : Umeå universitet, Institutionen för språkstudier (Svenskans beskrivning 31).

Rapporter

Edlund, A. (1989). Sjökatt och svarttjäder : Studier över säljägares noaord för säl inom det bottniska området och Östersjöområdet. Umeå : Umeå universitet (Center for Arctic Cultural Research. Research Reports. 15).

Samlingsverk (redaktör)

Edlund, A. (ed.) , Ashplant, T. G. (ed.) & Kuismin, A. (ed.) (2016). Reading and writing from below : exploring the margins of modernity. Umeå : Umeå University & The Royal Skyttean Society (Vardagligt skriftbruk 4).

Edlund, A. (ed.) & Haugen, S. (ed.) (2013). Människor som skriver : Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 2).

Edlund, A. (ed.) (2012). Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 1).