Malin Bolin

Universitetslektor|Senior Lecturer

Forskningsområden

Forskar om arbetsliv generellt och i synnerhet om betydelsen av hur arbetsplatser organiseras och styrs för utveckling av hållbar arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa. Är intresserad av arbetsvillkor ur jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, teori- och metodutveckling för integrering av ett organisationsperspektiv inom arbetsmiljöstudier.

Forskning

Aktuella forskningsfrågor handlar bl.a. om orsaker till och upplevelse av fragmentisering i akademiskt arbete, under vilka förutsättningar välfärdsteknik förbättrar arbetsvillkoren för omsorgspersonal i hemtjänsten, organisatoriska förutsättningar och konsekvenser av olika arbetstidsmodeller för förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid inom Socialtjänsten, om införande av jämställdhetsintegrering förändrar arbetsvillkoren för professioner inom välfärden, hur rådande definitioner av arbete och arbetsförmåga osynliggör förmågor hos deltagare i arbetslivsinriktade rehabilitering, och hur tillitsstyrning ska förstås och mätas inom välfärdsverksamheter.

Undervisning

Undervisar i olika kurser inom sociologi, särskilt i kurser om organisation och ledarskap, arbetsmiljö och kvantitativ metod.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Olofsdotter, G. , Giritli Nygren, K. , Bergström, G. , Bolin, M. , Klockmo, C. , Nyhlén, S. , Sjöberg, I. & Tjulin, Å. (2024). Study protocol: Local labour market programs–institutional structures, organizational forms and lived experiences. PLOS ONE, vol. 19: 1  

Giritli Nygren, K. , Olofsdotter, G. , Sjöberg, I. , Klockmo, C. & Bolin, M. (2022). Närmare men inte nära nog : hur arbete osynliggörs vid kommunala arbetsmarknadsenheter. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 48: 2, ss. 54-72.    

Svedenmark, S. , Bolin, M. & Nyhlén, S. (2022). Old Wine in a New Bottle? – Interpreting Gender Mainstreaming in a Municipal Reorganisation. Scandinavian Journal of Public Administration, : 4, ss. 73-90.  

Mathiassen, S. E. , Bolin, M. , Olofsdotter, G. & Johansson, E. (2020). Equal health at work? : Protocol for an observational study of work organisation, workload and musculoskeletal complaints among women and men in grocery retail. BMJ Open, vol. 10: 1    

Olofsdotter, G. , Bolin, M. & Mathiassen, S. E. (2020). Inequality Regimes in Grocery Stores : Intersections of Gender, Hierarchies, and Working Conditions. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 13: 3, ss. 3-22.  

Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Bringing Organizations Back in : Going from Healthy Work to Healthy Workplaces. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 9: 4, ss. 3-17.    

Bolin, M. & Nordin, M. (2014). Do Sex Differences in the Association between Work Exposure and Health in the Manufacturing Industry Depend on Work Context? : Results from the WOLF-Study. Psychology, vol. 5: 8, ss. 896-907.    

Elwér, S. , Harryson, L. , Bolin, M. & Hammarström, A. (2013). Patterns of Gender Equality at Workplaces and Psychological Distress. PLOS ONE, vol. 8: 1, ss. Art. no. e53246    

Bolin, M. & Härenstam, A. (2008). An empirical study of bureaucratic and post-bureaucratic characteristics in 90 workplaces. Economic and Industrial Democracy, vol. 29: 4, ss. 541-564.  

Marklund, S. , Bolin, M. & von Essen, J. (2008). Can individual health differences be explained by workplace characteristics?--A multilevel analysis.. Social Science and Medicine, vol. 66: 3, ss. 650-62.  

Bolin, M. , Marklund, S. & Bliese, P. (2008). Organizational impact on psychosocial working conditions.. Work, vol. 30: 4, ss. 451-459.

Kapitel i böcker, del av antologier

Westerholm, P. , Alfredsson, L. , Bolin, M. , Fransson, E. , Knutsson, A. , Nordin, M. & Marklund, S. (2020). Arbetsmiljö och hälsa – WOLF-projektets utveckling från individ till organisations- och flernivåanalyser. I Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet: En vänbok till Annika Härenstam. Helsingborg : Komlitt Förlag AB. S. 96-113.

Bolin, M. , Höckertin, C. & Marklund, S. (2020). Att studera organisationseffekter med flernivåanalyser : -erfarenheter från projektet ”Friska arbetsplatser”. I Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet: En vänbok till Annika Härenstam. Helsingborg : Komlitt Förlag AB. S. 80-92.

Sjöström, J. , Bolin, M. & Scmidt, L. (2019). Hur styrs arbetsmiljön?. I Arbete & välfärd : Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Lund : Studentlitteratur AB. S. 391-413.

Mathiassen, S. E. , Johansson, E. , Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Jämställd arbetshälsa? genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln. I Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans ör tillsynsverksamhet. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket Rapport). S. 22-36.  

Bolin, M. (2015). Friska arbetsplatser : Organisationens betydelse för jämlik arbetsmiljö. I Sprickor, öppningar och krackerleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 179-205.

Sjöstedt Landén, A. , Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2015). Inledning : Nya perspektiv på arbetsmiljö. I Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 5-16.  

Konferensbidrag

Bäckström, I. , Sten, L. , Persson Slumpi, T. & Bolin, M. (2023). Experiences with and causes of work interruptions and fragmentation in academia - How can they be managed?. I 26th Excellence In Services International Conference (EISIC).  

Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2018). ”Our culture can be described as ‘Management by excel’” : Challenging inequality in the forestry industry. Paper presented at the 9th Nordic Working Life Conference: Creating a sustainable future of work in the Nordic countries, Oslo, 13-15 juni, 2018

Rapporter

Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Klockmo, C. , Olofsdotter, G. & Sjöberg, I. (2021). Att komma närmare men inte nära nog? : Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system. Sundsvall : Mid Sweden University  

Bolin, M. & Klockmo, C. (2021). Tid för återhämtning? : - en utvärdering av Projekt arbetstid. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (FoU Västernorrland 2021:1).  

Olofsdotter, G. , Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Haj Brade, L. , Nyhlén, S. & Skott, S. (2020). "Att planera ett träd och låta det växa" - om arbete med jämställdhet och mångfald i SCA Skog AB. Sundsvall : Mid Sweden University  

Bolin, M. , Olofsdotter, G. & Jonsson, F. (2019). Heltid som norm -  en arbetstidsmodell för hållbara arbetsvillkor inom välfärdssektorn?. Sundsvall :  

Bolin, M. & Klockmo, C. (2018). Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare : 7 timmars aretsplatsförlagd arbetstid som metod. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (FoU Västernorrland 2018:3).    

Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2017). Jämställdhetskartläggning SCA Skog AB. Sundsvall :

Bolin, M. & Nordin, M. (2012). Hälsa hos kvinnor i industrin : Organisation, arbetsmiljö, yrke och kön. Umeå : Umeå universitet (Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 3).

Samlingsverk (redaktör)

Aronsson, G. (ed.) , Berntson, E. (ed.) , Björk, L. (ed.) , Bolin, M. (ed.) & Corin, L. (ed.) (2020). Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet : En vänbok till Annika Härenstam. Helsingborg : Komlitt Förlag AB

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).  

Sidan uppdaterades 2024-01-18