Ann-Catrine Edlund

Professor|Professor

Professor i svenska språket och ämnesföreträdare.

Bakgrund

Jag disputerade år 2000 i nordiska språk vid Umeå universitet på avhandlingen ”Sälen och jägaren. De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv”. Jag blev antagen som docent i nordiska språk 2008 och arbetade som lektor i nordiska språk vid Umeå universitet 2001–2017. Jag har haft ledningsuppdrag vid Umeå universitet: vicedekan, respektive prodekan med ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå vid Humanistisk fakultet 2014–2017. Min anställning vid Mittuniversitetet inleddes 2017.

Forskningsområden

Min forskning kan karaktäriseras som etnografiskt orienterad lingvistik. I avhandlingen studerade jag säljägarnas begreppssystem utifrån kognitiv lingvistisk teori. Jag har därefter vänt min forskning mot skriftens sociala historia i början av 1900-talet och särskilt intresserat mig för människors skrivande i vardagen: dagböcker, visböcker och vykort. Som språkvetare vill jag förstå vilka funktioner skrivande i vardagen fyllde. Vilka samband finns mellan människors skrivande och identitetsprocesser? Jag har genomfört en dagboksstudie, "Ett rum för dagen", och studerat handskrivna visböcker från tidigt 1900-tal. Empirin är hämtad från det nordliga rummet: det bottniska området och övre Norrland.

Forskning

Jag är huvudredaktör för en kritisk utgåva av dagböcker och visböcker från en gård i norra Västerbotten 1878–1901. Textutgåvan har ett  vetenskapligt värde för studier där frågor om språknormer, identitet och modernisering aktualiseras. Texterna kan bland annat användas för språksociologiska studier med ambitionen att etablera en alternativ språkhistoria ur språkbrukarnas eget perspektiv - "from below". Utgivningsarbetet har finansierats via RJ Sabbatical och utgåvan kommer att finansieras av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Jag är också projektledare för det planerade tvärvetenskapliga projektet ”Berättelser om det moderna. Identitetsformering i vykortspraktiker 1900–1920 i Sverige”. I projektet vill vi utforska den multimodala vykortspraktikens sociala betydelse i det framväxande moderna samhället i Sverige 1900–1920. I ett pågående samverkansprojekt med Sundsvalls museum digitaliseras och systematiseras en privatsamlares omfattande samling av topografiska vykort från Medelpad.

Undervisning

Jag har en ämneslärarexamen i svenska, franska och historia i min grundexamen. Jag har mångårig erfarenhet av undervisning på samtliga nivåer inom akademin. De ämnesområden jag främst undervisat inom är: språksociologi, språk och kön, språkhistoria, skrivande, retorik, språkpolitik, språkvård och uppsatshandledning. Jag har god erfarenhet av forskarhandledning och har handlett doktorander inom kognitiv lingvistik, genus, skriftbruk, samtalsanalys, språkdidaktik och pedagogiskt arbete.

Övrigt

Jag är ledamot av Kungl. Skytteanska Samfundet och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur samt ledamot i Språkrådets referensgrupp.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Edlund, A. & Edlund, L. (2020). ”Den 1 mars då dog och stran fredrika” : Ortografiska val och språklig identifikation i en folklig dagbok från 1890-talet. HumaNetten, : 44, ss. 45-75.    

Edlund, A. (2020). Människor som skriver : Sociala medier i Sverige 100 år före Facebook. Saga och sed, vol. 2019, ss. 89-140.  

Edlund, A. (2007). Med dagboken som följeslagare : En pigas dagboksskrivande. Västerbotten, , ss. 14-21.

Edlund, A. & Sundström, M. (2007). Sex dagböcker genom två betraktare. Västerbotten, : 1, ss. 22-28.

Edlund, A. (2007). Vardagens skrivande : Sex norrländska dagböcker från tidigt 1900-tal. Västerbotten, : 1, ss. 3-13.  

Edlund, A. (2006). En säljägare från Obbola berättar. Obbola krönika, , ss. 37-41.

Edlund, A. (2005). Vem behöver hundra ord för säl?. Västerbotten, : 1, ss. 26-32.

Edlund, A. (2004). Det enda privata rummet? : Tankar kring dagboksskrivandets rumsskapande funktion för kvinnor i agrar miljö under tidigt 1900-tal. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 13: 1, ss. 53-64.

Edlund, A. (2003). Kustbefolkningen och sälen. Kustbefolkningen och gråsälen i Kvarken, , ss. 8-10.

Artiklar, recensioner

Edlund, A. (2016). Recension av Anders Widbäck: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog.. Språk och stil, vol. 26, ss. 264-268.

Edlund, A. (2013). I erfarenhetens gränsland : Om levnadsberättelse och identitet. Finsk tidskrift , vol. 2, ss. 65-68.  

Edlund, A. (2011). Sinikka Segerståhl. Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner. (rec.). Svenska landsmål och svenskt folkliv, , ss. 205-207.

Edlund, A. (2002). Recension av Folkmålsstudier 39 : Förhandlingar vid Sjätte nordiska dialektologkonferensen i Karis 12-16 augusti 1998. Svenska landsmål och svenskt folkliv, vol. 125: 328, ss. 244-251.

Böcker

Edlund, A. , Edlund, L. & Lundström, U. (2022). Kågeträskdagboken : En västerbottnisk dagbok 1891–1901 med kommentarer. Volym 2.. Uppsala : Kungliga Gustav Adolfs Akademien (Folklivsskildringar och bygdestudier 21:2).

Edlund, A. (2007). Ett rum för dagen : en studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö. Umeå : Umeå universitet. Kulturgräns norr

Edlund, A. , Erson, E. & Milles, K. (2007). Språk och kön. Norstedts Förlag

Doktorsavhandlingar

Edlund, A. (2000). Sälen och Jägaren : De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2000

Kapitel i böcker, del av antologier

Sturk, E. , Hipkiss, A. , Randahl, A. & Edlund, A. (2022). Skrivande i skolans alla ämnen : Reflekterande observation som metod. I Skrivdidaktik i grundskolan. Lund : Studentlitteratur AB. S. 97-129.

Edlund, A. (2021). Vykort - ett förbisett kulturarv. I Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker - en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusvetenskap på Mittuniversitetet, Working papers). S. 51-64.  

Edlund, A. (2017). Att skriva fram ett modernt jag : Dagboken som vardaglig skriftpraktik under tidigt 1900-tal. I Mellannorrland i Centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar). S. 291-310.

Edlund, A. (2017). "Den 17 oktober hade vi två predikanter". Dagboksskrivande och religiöst liv i Kågeträsk på 1890-talet.. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 137-170.

Edlund, A. (2017). Språkmöten i havsisen. I Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa : Kungl. Skytteanska Samfundet (Bottniska studier). S. 66-81.

Edlund, A. & Arlov, T. B. (2016). Sealing. I Encyclopedia of the Barents Region : Vol. 2 N–Y. Oslo : Pax Forlag. S. 312-313.

Edlund, A. (2016). The song book and the peasant diary : as participants in the construction of the modern self. I Reading and writing from below : exploring the margins of modernity. Umeå : Umeå University & The Royal Skyttean Society (Vardagligt skriftbruk). S. 77-96.

Edlund, A. (2014). Introduction. I Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 5-11.

Edlund, A. (2013). A Country Maid and her Diary : Methodological Reflections on Historical Literacy Practices. I White Field, Black Seeds : Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century. Helsingfors : Finnish Literature Society (Studia Fennica Litteraria). S. 89-100.

Edlund, A. & Haugen, S. (2013). Människor som skriver i vardagen - igår och idag. I Människor som skriver : Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 9-22.

Edlund, A. (2012). Att skriva vykort : En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. I Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 137-160.

Edlund, A. (2012). Två vågor av vardagligt skriftbruk 1800–2000. I Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk). S. 9-17.

Edlund, A. (2010). Sälens taxonomi : ur den bottniske jägarens perspektiv. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2010. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet. S. 223-235.

Edlund, A. (2004). Kan män vara sjuksköterskor och kvinnor brandmän? : Om sambandet mellan yrkesbeteckningar och kön. I Den könsuppdelade arbetsmarknaden: : betänkande av utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden. Stockholm : Fritzes. S. 263-280.

Edlund, A. (2004). The Swedish seal-hunters' conceptual system for seal : A cognitive, cultural and ecological approach. I Linguagem, cultura e cogniçao : estudos de lingüística cognitiva. Vol 1.. Coimbra : Livraria Almedina. S. 215-229.

Edlund, A. (2003). Från avskrift till egen textproduktion : Två ångermanländska visböcker från 1930-tal. I Ord i Nord : Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003. Umeå : Umeå universitet. S. 33-50.

Edlund, A. (1992). Ränner en rännkut och en rant omkring? : Diskussion kring två ord för 'säl'. I Language - The Time Machine : Papers in honour of Bengt Odenstedt on the Occasion of his Sixtieth Birthday, Juli 21, 1992. Stockholm : Almqvist & Wiksell (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities). S. 31-36.

Konstnärlig output

Edlund, A. & Porovic, L. (2021). Vykort - sociala medier 100 år före Facebook. Sundsvall :  

Konferensbidrag

Edlund, A. , Edlund, L. & Lundström, U. (2020). Basttulijani och Janosa Eva. Personnamn och identifikation i Kågeträskdagboken 1891–1901. I Namn i skrift. Names in Writing : Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018. Göteborg : (NORNA). S. 37--59.    

Edlund, A. (2008). Visboken - en deltagare i flera skriftpraktiker. I Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. : Föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari 2008.. Uppsala : (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi). S. 51--68.

Edlund, A. (2006). From one literacy event to another : A case study of vernacular literacy in northern Sweden in the 1930's. I The 28th Session of the International Standing Conference for the History of Education : Technologies of the Word. Literacies in the History of Education.

Edlund, A. (2005). Samverkan över vetenskapens gränser : Några reflektioner om metod utifrån en språkvetares samarbete med en zoolog respektive en konstnär. I Språk på tvärs : Rapport från ASLA:s höstsymposium Södertörn, 11-12 november 2004. Uppsala : (ASLA:s skriftserie). S. 71--79.

Edlund, A. (2004). Att skriva sig själv : Dagboksskrivande och identitet i norrländsk agrar milö under tidigt 1900-tal. I International Conference on Language, Politeness and Gender : The pragmatic roots.

Edlund, A. (2003). The Swedish seal-hunters' conceptual system for seal - a cognitive, cultural and ecological approach. I Linguagem, Cultura e Cognição: Estudos de Linguística Cognitiva Vol I.

Edlund, A. (2001). Då säljakt bedrevs : En tillbakablick på 1900-talets säljakt via jägarnas ord för säl. I Sälen - problem och resurs : Konferens den 3-4 april i Umeå. Stockholm : (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift). S. 59--65.

Edlund, A. (2000). Ekosemantik : Ett ekologiskt perspektiv på kategorisering av sälar. I Studier i svensk språkhistoria 5 : Förhandlingar vid femte sammankomsten för svenska språkets historia. Umeå 20-22 november 1997.. Umeå : . S. 151--162.

Edlund, A. (1997). Semantik och etymologi : Några reflektioner utifrån ett avhandlingsarbete. I Studier i svensk språkhistoria 4 : Förhandlingar vid fjärde sammankomsten för svenska språkets historia. Stockholm 1-3 november 1995.. Stockholm : (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet). S. 55--61.

Edlund, A. (1992). Språklig tabuering vid säljakt : Kring ord för sälar på svenskspråkigt område. I Tabu, verklighet, språk : Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier. Stockholm : . S. 54--88.

Edlund, A. (1992). Säljägarnas indelning av sälar : Ett exempel på folklig systematisering. I Tabu, verklighet, språk : Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier. Stockholm : . S. 164--187.

Edlund, A. (1989). Är sälar drunknade människor? : En presentation av folkliga föreställningar och folkliga sälbeteckningar. I Bottnisk kontakt IV : Maritimhistorisk konferens 5-7 februari 1988. Skellefteå : . S. 29--31.

Proceedings (redaktörsskap)

Edlund, A. (ed.) , Edlund, L. (ed.) & Haugen, S. (ed.) (2014). Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet; Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 3).

Edlund, A. (ed.) & Mellenius, I. (ed.) (2011). Svenskans beskrivning 31 : Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20–21 maj 2010. Umeå : Umeå universitet, Institutionen för språkstudier (Svenskans beskrivning 31).

Rapporter

Edlund, A. (1989). Sjökatt och svarttjäder : Studier över säljägares noaord för säl inom det bottniska området och Östersjöområdet. Umeå : Umeå universitet (Center for Arctic Cultural Research. Research Reports. 15).

Samlingsverk (redaktör)

Edlund, A. (ed.) , Ashplant, T. G. (ed.) & Kuismin, A. (ed.) (2016). Reading and writing from below : exploring the margins of modernity. Umeå : Umeå University & The Royal Skyttean Society (Vardagligt skriftbruk 4).

Edlund, A. (ed.) & Haugen, S. (ed.) (2013). Människor som skriver : Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå : Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 2).

Edlund, A. (ed.) (2012). Att läsa och att skriva : Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå : Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet (Vardagligt skriftbruk 1).

Sidan uppdaterades 2023-09-21