Elzbieta Strzelecka

Spara favorit

Bakgrund

Jag är född och uppvuxen i Polen. Jag fick min grundläggande universitetsutbildning vid Jagellonska universitetet i Krakow där jag senare också arbetade som lärare och forskningsassistent. Under senare delen av 90-talet påbörjade jag min forskarutbildning i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet och disputerade där 2003 . Min avhandling, som är en kognitivt semantisk studie i polysemi, belönades 2004 med Svenska Akademins stipendium till yngre forskare. Sedan 2003 arbetar jag på Institutionen för humaniora vid Mittuniversitetet, från 2004 som lektor i svenska språket

Vid sidan av mina universitetsanställningar har jag arbetat som lärare i svenska som andraspråk på Komvux, modersmålslärare i polska på grundskolan och dagis samt som tolk och översättare från polska.

Forskningsområden

Mina forskningsintressen rör två stora områden: dels lexikal semantik inom ramen för den kognitiva semantiken, (främst spatial orientering i svenskan, polysemi), dels språkdidaktik (grammatikundervisning, grammatikdidaktik, svenska som andraspråk).
Språklig betydelse och samspelet mellan språk och tanke intresserar mig mest. I mina studier kring rumsliga relationer har jag kartlagt svenska rumsuttryck, analyserat några av de mest polysema svenska rumsadverben (in, ut, upp och ner) och försökt utröna skillnader i betydelse hos ord som förekommer i olika funktioner – som prepositioner, adverb eller verbpartiklar.
Mitt andra forskningsintresse är språkdidaktik i vid bemärkelse – svenskämnets språkliga del i skolan, främst grammatikdidaktik, läromedel, svenska som andraspråk samt lärstilar. I samarbete med Anna Vogel, fil dr i nordiska språk, akademiforskare knuten till Stockholms universitet har jag undersökt huruvida undervisningen och läromedel i svenska som andraspråk är förenliga med kognitiv lingvistik. Tillsammans Lena Boström, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet forskar jag om grammatikundervisning i skolan.

Pågående forskning

Kognitiv lingvistik, rumsrelationer och läromedel

Ett av mina huvudintressen är konceptualisering av spatiala relationer i svenskan. Rumsrelationer utgör en basal kognitiv kategori och dess språkliga uttryck är en central del av ordförrådet. Enligt den kognitiva lingvistiken är vårt tänkande nära kopplat till den fysiska verkligheten och beroende av människans biologiska liv. Olika språk konceptualiserar dock en spatial situation på olika sätt och detta kan ge upphov till problem vid inlärning av andra språk, inte bara vid ordens prototypiska rumsbetydelser utan även då dessa utvidgas till icke-spatiala domäner. Jag är intresserad av hur rumsrelationer och rumsutryck presenteras i läromedel i svenska för invandrare och tänker undersöka ett antal nyutgivna böcker och IT-läromedel utifrån ett inlärningsperspektiv.
Grammatikundervisning i skolan
Mitt andra intresse är grammatikdidaktik. Grammatik har alltid varit en del av svenskämnets innehåll och dess omfång, ställning och nytta har diskuterats, stundom livligt, av såväl lärare som forskare. Debatten tystnade dock för ungefär tio år sedan och sedan dess har fokus legat på annat än just språkets struktur. Detta diskuterades på ett av våra seminarier och då bestämde vi, Lena Boström och jag, att väcka till liv den insomnade debatten. I vårt gemensamma projekt vill vi undersöka olika didaktiska infallsvinklar inom området grammatikdidaktik. Projektet påbörjades 2011 och omfattar metodiska undervisningsperspektiv, elevers, lärares och lärarstudenters uppfattningar om grammatik Den första publicerade delstudien handlar de om lärstrategier och individanpassade metoder och hur detta kan generera intresse, inspiration, kunskaper och färdigheter hos eleverna. Den andra delstudien är en analys av ca 300 studenters berättelser om deras upplevelser av grammatik. Den tredje delstudien som bygger på bygger på en webbenkät med både öppna frågor och skattningsskalor kommer att handla om lärares uppfattningar om deras undervisning i grammatik.

Undervisning

Jag har undervisat i språkvetenskapliga ämnen och i språkfärdighet (svenska som främmande språk och som andraspråk) på olika nivåer, inom olika skolformer (högskola, komvux, grundskola) och inom skilda utbildningssystem.

På Mittuniversitetet har jag huvudsakligen haft undervisning på fristående kurser i svenska språket och i svenska som andraspråk samt inom lärarutbildningen. Jag brukar undervisa i fonetik och fonologi, språkets struktur, semantik och lexikologi, språksociologi, andraspråksinlärning, uppsatsskrivning samt i svenskämnets didaktik. Under året har jag också handlett ett stort antal uppsatser på grundläggande nivå och ett fåtal på avancerad nivå.

Jag har kontinuerligt utvecklat och använt olika typer av lärstilsanpassat material

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Min grammatikhistoria : Roliga och sorgliga berättelser ur verkligheten. En fenomenografisk analys av 313 studenters berättelser.. Texter om svenska med didaktisk inriktning / Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, , ss. 29-50.

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Renässans för grammatiken : grammatik. Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, vol. 57: 1, ss. 8-10.

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Vuxna minns sin grammatikhistoria : grammatik. Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, vol. 57: 1, ss. 14-17.

Strzelecka, E. & Vogel, A. (2011). Andraspråksundervisning i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv – en första kartläggning. Nordand, : 7, ss. 85-105.

Strzelecka, E. (1993). Ablativitet i svenskan och polskan . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, , ss. 64-87.

Strzelecka, E. & Walczak, B. (1993). Semantiska typer hos svenska namn på medicinalväxter.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, , ss. 145-172.  

Strzelecka, E. (1988). Svenska rumsliga verbpartiklar och deras polska motsvarigheter.. Nysvenska studier, , ss. 54-74.

Doktorsavhandlingar

Strzelecka, E. (2003). Svenska partikelverb med "in", "ut", "upp" och "ner" : En semantisk studie ur kognitivt perspektiv = Swedish phrasal verbs with in, ut, upp and ner : a semantic study from a cognitive perspective. Diss. Uppsala : Universitet, 2003 ( Skrifter / utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet : 62)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Strzelecka, E. (2014). Slå i och drick ur! : Svenska partikelverb med i och ur. I Glimpses of the North : Discovering Scandinavia and Scandinavian studies. Zagreb : Srednja Europa. S. 163-178.

Konferensbidrag

Strzelecka, E. (2014). Att byta perspektiv utan att byta position. Något om perspektiva adverb i svenskan. I Svenskans beskrivning 33 : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15–17 maj 2013. Helsingfors : (Nordica Helsingiensia). S. 449--458.  

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Lärares undervisningsstrategier i grammatik.. Paper presented at the Svenska med didaktisk inriktning 2013

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Teachers’ grammar teaching strategies.. Paper presented at the 18th International ELSIN-conference. Building Learning Capacity for Life.

Boström, L. & Strzelecka, E. (2012). Grammatiken till heders igen : Om ett nytänkande i grammatikdidaktik. Paper presented at the ASLA-symposiet, Association Suédoise de Linguistique Appliquée, 2012

Boström, L. & Strzelecka, E. (2012). Min grammatikhistoria. Roliga och sorgliga berättelser ur verkligheten. : En fenomenografisk analys av 300 studenters berättelser.. Paper presented at the Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning - SMDI

Strzelecka, E. (2008). Slå i och drick ur! Svenska partikelverb med i och ur. I Perspektiv på svenska språket och litteraturen.. Krakow : . S. 141--154.

Strzelecka, E. (2001). Upp till analys! Partikeln "upp" i det fysiska rummet.. I Svenskans beskrivning 24 : Förhandlingar vid tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning. Linköping den 22–23 oktober 1999. Linköping : (Linköping Electronic Conference Proceedings). S. 353-

Strzelecka, E. (1999). Veta varken ut eller in : BEHÅLLAR-metaforen i svenskan.. I Svenskans beskrivning : SvB. 23, Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998. Lund : . S. 461-

Rapporter

Strzelecka, E. & Boström, L. (2014). Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2014:2).  

Samlingsverk (redaktör)

Strzelecka, E. (ed.) , Edlund, L. (ed.) & Andersson, T. (ed.) (2017). Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77).

Nyman, E. (ed.) , Magnusson, J. (ed.) & Strzelecka, E. (ed.) (2014). Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 1).