Erik Nydahl

Forskare

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Akademisk titel: Forskare
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428169
  • E-postadress: erik.nydahl@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Historia

Bakgrund

Filosofie kandidat i statsvetenskap och nationalekonomi 2005.
Filosofie doktor i historia 2010.

Jag är historiker och disputerade 2010 på avhandlingen I fyrkens tid: politisk kultur i två ångermanländska landskommuner cirka 1860-1930. Mina forskningsintressen rör sig mellan politisk och ekonomisk historia, med fokus på industrialiseringsprocessen och perioden mellan 1850 och 1950. Flera studier har behandlat lokala och regionala förhållanden i delar av södra Norrland.

Några aktuella projekt:
Ett forskningsområde rör hur den norrländska råvarumarknaden för skog och skogsfastigheter utvecklades genom industrialiseringen. Mitt huvudsakliga undersökningsobjekt är Härnösands trävarudistrikt och jag undersöker hur villkoren på marknaden förändrades från halvsekelskiftet 1850 till en bit in på 1900-talet. Detta under en tid då det skedde omfattande förändringar av skogsägandet i Norrland, från enskilda bönder till sågverksbolag. Ett annat handlar om kommunindelningar och stadsbildningsprocesser. Mina forskningsfrågor gäller bland annat politiskt entreprenörskap och vilken betydelse det hade för utvecklingen i de landskommunala tätorter som var organiserade i municipal- och köpingsform från sent 1800-tal och fram till 1950-talets storkommunreform.

Forskningsområden

Politisk kultur
Valdeltagande
Kommunal rösträtt
Kommunreformer
Stadsbildningsprocesser
Entreprenörskap
Industrialiseringsprocessen i Norrland
Skogshistoria

Forskning

Deltar för närvarande i projektet Skogens entreprenörer: industrialisering och modernisering av Norrlands inland ca 1850-1910, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Undervisning

Undervisar på ABC-nivå samt handleder uppsatser.
Ämnesstudierektor i historia.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nydahl, E. (2021). En avbildningsrevolution? : Fotokonstens etablering i en norrländsk småstad omkring 1800-talets mitt. RIG, vol. 104: 3, ss. 129-157.    

Nydahl, E. (2017). Mannen med pengarna : En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland. Personhistorisk Tidskrift, vol. 2017: 2, ss. 121-156.  

Nydahl, E. (2017). "Så gör jag af med penningar" : En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 1887. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, : 2017:1-2, ss. 1-37.    

Nydahl, E. (2004). Karl-Erik Kejnes "ryktesförmedling". Personhistorisk tidskrift, : 1, ss. 88-100.

Artiklar, recensioner

Nydahl, E. (2015). Recension av Lars Nilsson & Håkan Forsell: 150 år av självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring. Historisk Tidskrift, vol. 134: 3, ss. 555-558.

Doktorsavhandlingar

Nydahl, E. (2010). I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 100)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nydahl, E. & Harvard, J. (2016). Den nya statens ansikten. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 9-23.  

Nydahl, E. (2016). Kampen om vattnet : Stat och näringar i riksdagsdebatten om vattenrätten år 1880. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 87-131.  

Nydahl, E. (2014). Kommunindelningar och demokrati i ett historiskt perspektiv. I Jämten 2015. Östersund : Jamtli förlag (Jämten). S. 36-45.

Nydahl, E. (2014). Nybyggen till reapris? : Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken, cirka 1870-1906. I Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 95-121.  

Nydahl, E. (2012). Att göra sig fri eller stagnationsdöden lida? : Stadsbildningsprocessen i Sollefteå åren 1885-1917. I Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora). S. 189-214.  

Nydahl, E. (2011). Mellan förtroende och kapital : Kommunala arkiv i historisk forskning. I Dolt i offentligheten : Nya perspektiv på traditionellt källmaterial. Lund : Sekel Bokförlag. S. 119-140.

Konferensbidrag

Nydahl, E. (2015). Det stora klippet? : Några aspekter på skogsmarknadens utveckling i Härnösandsdistriktet under sent 1800-tal. Paper presented at the Ekonomisk-historiska mötet i Umeå 8 - 10 oktober 2015

Rapporter

Nydahl, E. (2008). Forskarhandledning över Graningeverkens arkiv. Härnösand : Näringslivsarkiv i Norrland    

Samlingsverk (redaktör)

Nydahl, E. (ed.) & Harvard, J. (ed.) (2016). Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press

Nydahl, E. (ed.) & Perlestam, M. (ed.) (2012). Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora 1).  

Sidan uppdaterades 2021-11-24