Ulrika Gidlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Ulrika Gidlund har undervisat på lärarutbildningens olika lärarprogram i sju (7) år. Under ett år hade hon även kurser för lärarstudenter i engelska på humaniora. Hon har också en ämneslärarutbildning i svenska och engelska (två av våra ämneslärarämnen) och har jobbat på gymnasieskolan i 15 år.

Hon har även undervisat utländska utbytesstudenter samt varit utbyteslärare vid både Stenden University, Nederländerna Roskilde University, Danmark.

Forskningsområden

Ulrika Gidlund är disputerad i pedagogik med inriktning på specialpedagogik. Hennes forskning har fokus på skolnära forskning.

Ulrika Gidlund har också fungerat som följeforskare i nedan SiS-projekt (Särskilda insatser i skolan) finansierade av SPSM.

”Samspel som lyfter” Undersåker, Åre kommun 2014 – 2015 (förskolan).
”Alla ska med” Fyrvalla, Jämtlands gymnasieförbund 2015 -2018 (gymnasiet).
”Samspel för lärande” Mörsil, Åre kommun, 2016 – 2018 (grundskolan).
”En gymnasieskola för alla” Hedbergska, Sundsvall kommun, 2017-2018 (gymnasiet).
”Sociala relationer som grund för goda studieresultat” Wargentin, Jämtlands gymnasieförbund 2018 (gymnasiet).

Tre av ovan projekt har genomförts på gymnasieskolan med Relationell Pedagogik och Supported Education som teoretiska ramverk.

Under 2020 deltar Gidlund också i två forskningsprojekt inom fritidshemspedagogiken. Det ena forskningsprojekt om literacyaktiviteter i fritidshemsverksamheter kommer att bidra med ny och viktig kunskap inom ett relativt sett obeforskat fält. Detta kommer att generera specifik kompetens om literacy i fritidshem. Genom de involverade forskarna kommer även andra viktiga aspekter att belysas såsom multimodalitet, specialpedagogik och estetiska uttrycksformer. Projektet leds av docent Ulla Damber och tre lektorer och en adjunkt medverkar i studien.

Det andra projektet är en studie i barnets/elevens perspektiv på övergången mellan skolans och fritidshemmets aktiviteter.

Forskning

Lindqvist, M., Boström, L. & Gidlund, U. (2022). Teacher shortage in Sweden: Time to take action? Education in the North. 29(2) 48-67.

Gidlund, U. (2022). Mellan skolan och fritids – ur barnens perspektiv. In L. Söderberg Lago & H. Elvstrand (Eds) Elevers perspektiv på att vara elev i fritidshem. Stockholm; Liber.

Övrigt

Ulrika Gidlund har varit MIUN:s samordnare för gymnasiesamverkan, GYS, för UTV i fem år och har därmed nära kontakt med gymnasieskolorna i MIUNs upptagningsområde. Hon är även representant för RUNs specialpedagogiska nätverk (samverkan), och träffar frekvent specialpedagoger och speciallärare från MIUN:s upptagningsområde. Hon är Internationaliseringsansvarig på UTV med uppgift att jobba med att öka studentmobiliteten på alla lärarprogram.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dahlström, H. , Damber, U. , Gidlund, U. , Widmark Saari, C. & Norberg, M. (2023). Literacy i fritidshemmet : En studie om förutsättningar för literacy i svenska fritidshem. Barn, vol. 41: 4  

Håkansson Lindqvist, M. , Boström, L. & Gidlund, U. (2022). Teacher shortage in Sweden : time to take action?. Education in the North, vol. 29: 2, ss. 48-67.  

Boström, L. , Collén, C. , Damber, U. & Gidlund, U. (2021). A Rapid Transition from Campus to Emergent Distant Education : Effects on Students’ Study Strategies in Higher Education. Education Sciences, vol. 11: 11, ss. 721-721.    

Gidlund, U. (2020). Relational pedagogy in a vocational programme in upper secondary school : A way to make more students graduate. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 10: 2, ss. 106-128.    

Gidlund, U. (2018). Teachers’ attitudes towards including students with emotional and behavioural difficulties in mainstream school : A systematic research synthesis. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 17: 2, ss. 45-63.    

Gidlund, U. (2018). Why teachers find it difficult to include students with EBD in mainstream classes. International Journal of Inclusive Education, vol. 22: 4, ss. 441-455.  

Gidlund, U. (2017). Teachers’ understanding of Emotional and Behavioral Difficulties (EBD) in Sweden. : What is the problem?. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 54: 05/06, ss. 152-166.

Gidlund, U. & Boström, L. (2017). What is Inclusive Didactics? : Teachers´Understanding of Inclusive Didactics for Students with EBD in Swedish Mainstream Schools.. International Education Studies, vol. 10: 5, ss. 87-99.    

Doktorsavhandlingar

Gidlund, U. (2018). Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 276)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Boström, L. & Gidlund, U. (2016). Students’ Need for Structure : The Forgotten Learning Styles Preference. I Learning Styles and Strategies : Assessment, Performance and Effectiveness. New York : Nova Science Publishers, Inc.. S. 12-20.

Gidlund, U. & Boström, L. (2007). Læringsstiler som pædagogiske platform. I Læring og læringsstile om unikke og fælles veje i pædagogikken. Köpenhamn : Dansk psykologisk Forlag. S. 44-66.

Gidlund, U. , Boström, L. & Nordin, B. (2007). Metodik for læringsstiler. I Læring og læringsstile om unikke og fælles veje i pædagogikken. Köpenhamn : Dansk psykologisk Forlag. S. 67-85.

Konferensbidrag

Gidlund, U. & Boström, L. (2017). What is inclusive didactics?. Paper presented at the 19th Annual International Conference on Education, 15-18 May 2017, Athens, Greece

Gidlund, U. (2016). Teachers’ understanding of Emotional and Behavioral Difficulties (EBD) in Sweden.. Paper presented at the ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 22-26 August, 2016, Dublin, Ireland

Boström, L. & Gidlund, U. (2015). Interactions that Support Children’s Social and Emotional Learning in Preschool.. Paper presented at the ECER´s 31 th Congress, Budapest, August 2015.

Boström, L. & Gidlund, U. (2015). Students’ Need for Structure—the Forgotten Learning Styles Preference. Paper presented at the ELSIN 20th International Conference, Exeter, UK, June 30-July 3, 2015

Gidlund, U. (2014). Inclusive education : Teachers’ understanding of including students with emotional and behavioural difficulties (EBD) in mainstream schools.. Paper presented at the Ireland International Conference on Education, IICE 2014, 27-29 October, 2014, Dublin, Ireland

Gidlund, U. (2014). Teacher’s Attitudes towards Inclusion of Pupils with Behavioral Problems in Mainstream School : An International Literature Review.. Paper presented at the ECER 2014, The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, 1-5 September, 2014, Porto, Portugal

Gidlund, U. (2013). Adaptation of learning environment for students with ADHD in Swedish secondary school. Paper presented at the 41st Congress of the Nordic Educational Research Association (NFPF/NERA). University of Iceland, School of Education, Island.

Gidlund, U. (2012). How to individualize Swedish secondary high school for students with neuropsychiatric disability? : A question of learning and teaching approaches at all levels.. Paper presented at the 17 International Learning Style Conference. University of Glenmoran, Storbritannien.

Gidlund, U. & Boström, L. (2006). Learning Styles as a pedagogical platform. Paper presented at the 11th International Learning Style Conference. University of Oslo, Norway.

Boström, L. , Gidlund, U. & Nordin, B. (2006). Methodology for every Learning Style. Paper presented at the 11 international European Learning Style Conference. University of Oslo.

Övrigt

Boström, L. & Gidlund, U. (2009). LESYR : Programvara för taktila läromedel. Örnsköldsvik : Websystem..

Sidan uppdaterades 2023-09-21