Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

  • Tjänstetitel: Universitetspedagogisk utvecklare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Pedagogisk utveckling
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 78 93
  • E-postadress: Helen.Asklund@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8, G-huset
  • Rumsnummer: G2224E

Arbetar som universitetspedagogisk utvecklare vid Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd. Ger lärare stöd i frågor rörande kursutveckling, pedagogisk meritering, lärplattformen Moodle samt andra pedagogiska och didaktiska frågor. Arbetar med utveckling av högskolepedagogiska utbildningar vid lärosätet med start HT20. Suppleant i Utskottet för pedagogisk meritering. Pedagogisk sakkunnig.

Bakgrund

Undervisar periodvis i litteraturvetenskap på Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) sedan 2010.
Arbetade 2016-2018 som bibliotekarie med inriktning mot dels forskningsnära tjänster, dels undervisningsnära tjänster.
Har tidigare erfarenhet av arbete som bibliotekarie vid folkbibliotek, som gymnasielärare och inom regional biblioteksverksamhet som litteraturkonsulent. Har bedrivit flera läsfrämjande projekt med medel från Kulturrådet.


2013: Master i Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
2012: Lärarlegitimation för arbete i gymnasieskolan
2008: FD i litteraturvetenskap, Uppsala universitet (då med efternamnet Schmidl) med den litteraturdidaktiska avhandlingen Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass.
2000: Gymnasielärarexamen i sv/en, Malmö högskola

Forskningsområden

Barns och ungdomars läsning
Barn- och ungdomslitteratur
Litteraturdidaktik
Skönlitteratur och hälsa 

Pågående forskning

Skriver tillsammans med Ulrika Lif (HSV) ett kapitel i en forskningsantologi om kulturell hållbarhet med planerad utgivning under 2019.
Skriver ett bidrag i en högskoledidaktisk antologi med planerad utgivning under 2020.

Undervisning

Högskolepedagogik, bland annat om att skriva en pedagogisk portfölj. Litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska grund- och avancerade kurser inom lärarutbildningarna, kreativt skrivande samt skönlitteratur och hälsa.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Asklund, H. (2019). Hästboken har en viktig uppgift att fylla. Litteraturtidningen Parnass, : 3, ss. 17-17.

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, ss. 1307-1323.    

Asklund, H. & Andersson, Å. (2014). Läsa med de yngsta. Förskoletidningen, : 4, ss. 21-26.

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Det ska vara spännande : Om läsning i några år 8-klasser. Grundskoletidningen,

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Möten med texter : Om elevers lässtrategier. Svensklärarföreningens årsskrift, , ss. 55-68.

Artiklar, recensioner

Asklund, H. (2017). Recension av Birgitta Theander: Till arbetet! : Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65. Barnboken, vol. 40, ss. 1-4.    

Asklund (fd Schmidl), H. (2011). Recension av Mary Ingemansson: "Det kunde lika gärna ha hänt idag." : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.. Barnboken, : 2, ss. 74-76.  

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). Recension av Maria Simonsson: Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel. Barnboken, : 1, ss. 59-61.

Doktorsavhandlingar

Asklund, H. (2008). Från vildmark till grön ängel : Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. Diss. Göteborg : Makadam Förlag, 2008 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet : 97)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Asklund, H. (2017). Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter. I Samtida svensk ungdomslitteratur : Analyser. Lund : Studentlitteratur AB (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 183-198.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. I Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 32-43.

Areskoug, L. & Asklund, H. (2014). Inledning. I Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB. S. 13-40.

Asklund (fd Schmidl), H. (2013). Hästflickan i förändring i Lin Hallbergs och Pia Hagmars hästböcker. I Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 243-257.

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). It takes two to tango : Om Per Nilssons Hjärtans fröjd. I Modig och stark - eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm : Natur och kultur (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 285-309.

Konferensbidrag

Lif, U. & Asklund, H. (2019). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde och funktion i vård och socialt arbete. Paper presented at the Existential Medical Humanities, Södertörns högskola, Stockholm, 7-8 november, 2019

Asklund, H. (2019). The "red bag effect" : The children´s book as an empowering tool. Paper presented at the Silence and silencing in children´s literature: IRSCL Congress 2019, Stockholm, August 14-18, 2019  

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Högskolepedagogisk utbildningsnivå vid Mittuniversitetet : Utmaningar och målbilder. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 112--113.  

Asklund, H. , Näsström, L. & Brander, L. (2018). Implementing New Educational Strategies : Synergetic effects from a university overarching project. I Exploring the Micro, Meso and Macro : Navigating between dimensions in the digital learning landscape.. S. 87--92.  

Rapporter

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Kartläggning av den formella högskolepedagogiska utbildningsnivån hos Mittuniversitetets lärare : Resultat från en enkät. Sundsvall / Östersund :  

Samlingsverk (redaktör)

Areskoug, L. (ed.) & Asklund, H. (ed.) (2014). Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB