Helene Dahlström

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 04
  • E-postadress: helene.dahlstrom@miun.se
  • Rumsnummer: D368


Bakgrund

Legitimerad Lärare Sv/So år 1-7. Senare Specialpedagogexamen. Arbetat som adjunkt på avdelningen för utbildningsvetenskap.

Forskningsområden

Pedagogik med inriktning på skolnära forskning om textskapande och elevers handlingsutrymme. Andra forskningsområden är: Undervisning ur ett likvärdighetsperspektiv, literacy, multimodalitet och mångfald.

Pågående forskning

Studie om populärkulturens betydelse för hur barn och unga skapar text och identifierar sig som textskapare.

Forskningsprojekt med fokus att utveckla en multimodal analysmodell, genomförs tillsammans med universitetslektor Malin Norberg.

Forskningsprojekt om literacyaktiviteter i fritidshemsverksamheter med fokus på multimodalitet, specialpedagogik och estetiska uttrycksformer. Projektet leds av docent Ulla Damber.

Undervisning

Undervisar i förskollärarprogrammet och fritidslärarprogrammet främst med fokus på självständiga arbeten.

Övrigt

Är med i projektet Hand in Hand som är ett europeiskt forskningsprojekt.

Forskningsprojekt

Pågående

Avslutade

HAND in HAND

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dahlström, H. & Damber, U. (2020). Meanings made in students’ multimodal digital stories : A multimodal text analysis of students´ representations. Designs for Learning, vol. 12: 1    

Dahlström, H. (2019). Digital writing tools from the student perspective : Access, affordances, and agency. Education and Information Technologies, vol. 24: 2, ss. 1563-1581.    

Dahlström, H. & Boström, L. (2017). Pros and Cons : Handwriting Versus Digital Writing. Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 12: 4, ss. 143-161.    

Dahlström, H. (). Students multimodal digital design processes : A study of middle school students use of modes and media while creating stories. ,

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Dahlström, H. (2020). Förutsättningar för elevers textskapande : En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 316)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Dahlström, H. (2016). What happens when multimodality comes into the classroom? : A study of Swedish children’s use of multiple modes while creating narrative text. I The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children : Engaging with Emergent Research. Braga, Portugal : Centro de Investigação em Educação (CIEd) /Research Centre on Education Instituto de Educação, Universidade do Minho. S. 60-66.  

Konferensbidrag

Dahlström, H. (2018). Affordances, Writing tools (digital and pen) and Student agency : A student perspective. Paper presented at the ECER 2018, Bolzano, Italy, 4-7 september, 2018

Dahlström, H. (2018). Multimodal Digital story-creation, Affordances and Students´ agency. Paper presented at the 91COM-Multimodality- moving the theory forward, Odense, Denmark, 15-17 august, 2018

Dahlström, H. & Boström, L. (2017). Gains and losses : Handwriting Versus Digital Writing. Paper presented at the European Conference Madrid 2017  

Dahlström, H. (2016). Does narrative writing change when students use digital devices?. Paper presented at the 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference, Turku, Finland, 14−16 August, 2016  

Dahlström, H. (2015). Digitala verktyg i läs och skriundervisningen. Paper presented at the Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning (NFL), Stockholm, 7-8 maj 2015

Övrigt

Dahlström, H. (2019). Digitaliseringens betydelse : Elevers textskapande: Del 7 i läslyftsmodulen Digitalt textarbete årskurs 4-9.  

Dahlström, H. (2009). Alternativa verktyg - en lösning för en mer tillgänglig skola? : En studie av ett skoldatateks arbete med att utveckla alternativa lösningar för elever i läs och skrivsvårigheter, ur ett användarperspektiv..