Magnus Israelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Egonsdotter, G. & Israelsson, M. (2024). Computer-based simulations in social work education : A scoping review. Research on social work practice, vol. 34: 1, ss. 41-53.  

Källmen, H. , Israelsson, M. , Wennberg, P. & Berman, A. H. (2023). Criminal Behavior and Mental Health Problems among Adolescents : A Cross-sectional Study and Description of Prevention Policy in Sweden. Criminal Justice Ethics, vol. 42: 2, ss. 158-177.  

Egonsdotter, G. , Bengtsson, S. , Israelsson, M. & Borell, K. (2020). Child protection and cultural awareness : Simulation-based learning. Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, vol. 29: 5, ss. 362-376.    

Israelsson, M. , Nordlöf, K. & Gerdner, A. (2015). European laws on compulsory commitment to care of persons suffering from substance use disorders or misuse problems : a comparative review from a human and civil rights perspective. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, vol. 10: 34    

Israelsson, M. & Gerdner, A. (2012). Compulsory commitment to care of substance misusers - international trends during 25 years. European Addiction Research, vol. 6: 18, ss. 302-321.  

Israelsson, M. (2011). Welfare, temperance and compulsory commitment to care for persons with substance misuse problems: a comparative study of 38 European countries. European Addiction Research, vol. 17: 6, ss. 329-341.  

Israelsson, M. & Gerdner, A. (2010). Compulsory Commitment to Care of Substance Misusers : – A Worldwide Comparative Analysis of the Legislation. The Open Addiction Journal, vol. 3, ss. 117-130.    

Doktorsavhandlingar

Israelsson, M. (2013). Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk : -omfattning, trender och mänskliga rättigheter. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Institutionen för social arbete, Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 142)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Israelsson, M. (2014). Internationell utblick över tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruk- eller beroendeproblem.. I Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Stockholm : Statens institutionsstyrelse (Institutionsvård i fokus). S. 38-50.  

Israelsson, M. (2005). Lagar om tvångsvård : Internationell omfattning och utformning. I Tvångsvård vid missbruk : LVM i teori och praktik. Lund : Studentlitteratur. S. 55-67.

Konferensbidrag

Israelsson, M. (2017). Sverige – ett avvikande fall?  : Tvångsvård av personer med missbruk eller beroende i internationell jämförelse. Paper presented at the En dag om Missbruk och Beroende - den 23 februari 2017, Umeå, Folkets hus

Israelsson, M. (2014). Sverige – ett avvikande fall? : Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse. Paper presented at the Statens institutionsstyrelses konferens Institutionsvård i fokus 27-28 mars 2014  

Israelsson, M. (2011). Coercive treatment & criminal justice; Welfare, temperance and law on compulsory commitment to care for substance misusers - a study on 38 European countries. I 13th annual meeting International Society of Addiction Medicine (ISAM). Addiction: Science, Politics and realities. International conference 6-10 September 2011, Oslo, Norway.. S. 53--53.

Rapporter

Israelsson, M. (2021). Utfall av lagstadgad tvångsvård för personer med missbruks- och beroendeproblem : en systematisk översikt. Stockholm : Statens institutionsstyrelse, SiS (Institutionsvård i fokus Nr 7 2021).    

Israelsson, M. (2004). Komparativ analys av internationell lagstiftning om tvångsvård av missbrukare. Stockholm : Socialdepartementet ((SOU 2004:3). Forskningsrapporter, Bilagedel till LVM-utredningens betänkande Tvång och Förändring. ).  

Övrigt

Israelsson, M. , Jerlhag, E. , Hammarberg, A. & Jayaram-Lindström, N. (2017). Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning (SAD), Yttrande över delbetänkandet Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)..

Sidan uppdaterades 2023-11-14