Anna-Karin Jonasson

Universitetsadjunkt|Lecturer

Bakgrund

Filosofie magister i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet, 2005
Filosofie doktor, Åbo Akademi, Finland, 2022

Forskningsområden

Ekokritik
Skönlitterära gestaltningar av tid och rum
Kerstin Ekmans författarskap
Västernorrländska författare

Forskning

I avhandlingen Gränskronotopen och upplösningen av formens värld undersöker jag hur upprätthållande, överskridande och upplösning av gränser skildras i trilogin Vargskinnet. Moderniseringen av Sverige, liksom de båda världskrigen, bildar bakgrund till trilogins berättelser om människorna vid den fiktiva sjön Svartvattnet. Dessa skeenden medför stora förändringar av människans livsvillkor. Trilogins karaktärer ställs också inför utmaningar och konflikter grundade i just samhällsförändringar. Det är bland annat dessa inslag som analyseras och diskuteras i studien.

Avhandlingen visar på vissa särdrag i det sätt på vilket gränsproblematiken framställs i romanerna. Gränskronotopen är ett utrymme som i romantexten byggs upp av en mängd uppgifter om tid och rum samt vissa motiv. Där konfronteras och synliggörs sedan olika världsbilder, genom möten mellan karaktärer, vilket destabiliserar deras respektive anspråk på sanning. Studien rör också frågan om litteraturens och läsningens betydelse. Kan skönlitteratur sägas oss något om den materiella världen, om den verklighet vi lever i? Den innehåller i alla fall avspeglingar av människans syn på denna verklighet, menade litteraturteoretikern Michail Bachtin, och fiktion kan därmed kasta ljus över våra föreställningar om tillvaron. Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet rymmer mer än så: där problematiseras olika bilder av världen, olika livshållningar, och där prövas också alternativa förhållningssätt. I den fiktiva världen kan den typen av möten iscensättas och få oss att se något annat än det invanda, något Ekmans romaner är ett kraftfullt exempel på.

Att människans föreställningar om världen påverkar hennes viktigaste livsval och hennes sätt att agera i svåra situationer blir tydligt genom Vargskinnets karaktärer. De fattar beslut som får både positiva och negativa konsekvenser. En av avhandlingens slutsatser är att gränstematiken i trilogin på ett övergripande plan handlar om en kamp: människans kamp om makten över tiden och rummet.

Undervisning

Litteraturvetenskap A-C
Kreativt skrivande A
Barn- och ungdomslitteratur

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Jonasson, A. (2022). Gränskronotopen och upplösningen av formens värld : En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi <em>Vargskinnet</em> (1999-2003). Diss. Åbo Akademis förlag, Åbo Akademi University Press, 2022  

Samlingsverk (redaktör)

Hennig, R. (ed.) , Jonasson, A. (ed.) & Degerman, P. (ed.) (2018). Nordic Narratives of Nature and the Environment : Ecocritical Approaches to Northern European Literatures and Cultures. Lanham, Boulder, New York, London : Lexington Books

Sidan uppdaterades 2022-09-23