Ida Johansson

Universitetsadjunkt|Lecturer

Bakgrund

Ett samhälle på lika villkor och skapande av samhällsgemenskap är vad som engagerar mig. Tidigare har jag arbetat med att skriva rapporter om befolkningens hälsa, främst i Jämtland och dess kommuner, men även i de fyra norrlandstingen. Fokus har då varit hälsa för alla på lika villkor. Skapande av samhällsgemenskap har jag främst arbetat med i ideella organisationer, både som anställd och frivillig.

Nu är jag universitetsadjunkt och undervisar framförallt om Förskolans värdegrund i förskollärarprogrammet och om pedagogik och förändringsprocesser i beteendevetenskapliga programmet. Jag har även en forskarutbildningsplats i pedagogik, där mitt fokus är lärandeprocesser mellan organisatoriska enheter vid arbete för jämställdhet och jämlikhet. Detta inom ramen för pedagogik i arbetslivet.

Min utbildningsbakgrund består av en magisterexamen i pedagogik vid Mittuniversitetet år 2012. Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete analyserat från ett styrningsperspektiv var ämnet för magisteruppsatsen. Medan lärarstudenters uppfattningar om jämställdhet ur ett lärande och hälsofrämjande perspektiv, var ämne för min kandidatuppsats i pedagogik och folkhälsovetenskap, skriven vid högskolan Kristianstad år 2004.

Forskningsområden

Mina forskningsområden är förändringsprocesser inom organisationer, kollektivt lärande och lärandeprocesser mellan organisatoriska enheter vid verksamhetsutveckling.

Forskning

Lärandeprocesser mellan organisatoriska enheter vid verksamhetsutveckling utifrån politiska direktiv om alla människors lika rätt och värde är fokus för mitt avhandlingsprojekt. Vidare är hur processer utformas mellan stab- och enhetsnivå, liksom mellan olika yrken på en öppenvårdsenhet vid arbete för realisering av politiska direktiv, av särskilt intresse. Under två års tid har jag följt utprövandet av ett jämställdhets- och jämlikhetsarbete på ett landsting från strateg till medarbetare. Detta genom observationer av möten inom ramen för förändringsarbetet, likväl som ordinarie möten på öppenvårdsenheten. Personalen intervjuade jag vid slutet av observationsperioden.

Undervisning

Förskolans värdegrund, mångfald och genus i förskollärarprogrammet är mina främsta nuvarande undervisningsområden, men även pedagogik som vetenskap. Jag handleder även självständiga arbeten på grundnivå. Inom beteendevetenskapliga programmet undervisar jag om styrning, utvärdering och förändringsprocesser. Annars är socialpedagogik något jag tidigare har undervisat om inom ramen för beteendevetenskapliga programmet. Studieteknik som fristående kurs, har också varit ett område för min undervisning.

Publikationer

Rapporter

Johansson, I. (2012). Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete : en enkätstudie om inspektion som styrning. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2012:2).  

Sidan uppdaterades 2023-11-07