Joanna Scheéle

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Annan titel: Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)
  • Ansvarsområde: Koordinator RUN, Lokal samordnare för Samverkan för bästa skola (SBS)
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 82 28
  • E-postadress: joanna.scheele@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 3, Hus U, Plan 2
  • Ort: Östersund

Regionalt utvecklingsnätverk (RUN) och Samverkan för bästa skola (SBS)

Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och med det Regionala Utvecklingsnätverket - RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och bidra till att RUN är ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap.

RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Samverkan för bästa skolan (SBS) är en trepartssamverkan mellan Skolverket, Skolhuvudmän och Mittuniversitetet med syfte att höja kvaliteten på utbildningen och bidra till att alla barn och elever får möjlighet att nå de nationella målen för skolan.

Bakgrund

Jag har en tjugoårig bakgrund inom skolväsendet som lärare, lärar- och skolledarcoach, arbetslagsledare och utvecklingsledare på förvaltningsnivå.

Särskild kompetens och erfarenhet inom:
-att organisera för lärares professionella lärande
-att organisera för skolledares professionella lärande
-att utveckla undervisning och lärande genom systematiska samtal och observationer