Karin Jarnkvist

Spara favorit

Bakgrund

Jag disputerade i religionsvetenskap vid Umeå universitet år 2011 med avhandlingen "När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt - Berättelser om barn, brudar och bröllop". I avhandlingen berättar 16 brudar och brudgummar om sina tankar om äktenskap och giftermål. Syftet är att förstå den mening som unga vuxna skapar i sina bröllop och i berättelserna om dem. Genus och klass var centrala perspektiv i analysen av de intervjuades upplevelser och uttryck. Studien synliggör den komplexitet som präglar dagens genusrelationer samt den förändring som relationerna står i.

Forskningsområden

Sociala skiktningars betydelser för människors liv är centralt i min forskning. Jag är aktiv inom Forum för genusvetenskap (FGV) vid Mittuniversitetet och anlägger ofta ett genusteoretiskt och feministiskt perspektiv i forskningen.

Familj och nära relationer är områden jag gärna utforskar. Jag studerar skapandet av genus i nära relationer, barns betydelse för föräldrar samt hur människor förhandlar med varandra i nära relationer. Jag analyserar också narrativ om familjen som institution och normers inverkan och konsekvenser för individer i olika sammanhang.

Jag undersöker också religionens plats och funktion i vår tid och fokuserar särskilt på riter i min forskning. Avhandlingen behandlade vigselriten.

Pågående forskning

Under 2018-2019 ingår jag i ett projekt om flyktingmottagande i glesbygdsområden. Fokus ligger på hur myndigheter och frivilligorganisationer förstår, och jobbar med, mottagande och integration av nyanlända. Projektet görs i samarbete med forskare vid Umeå universitet.

Under 2017 var jag gästforskare vid Uppsala universitet och gjorde en kunskapsöversikt och en pilotstudie om borgerliga vigslar, begravningar och namngivningsceremonier. Jag studerade riten som handling och hur människor skapar mening genom olika former av ritualisering. Studien behandlade också transformationer av handlingar från ritualisering i religiösa kontexter till profana kontexter samt hur identitet görs (eller inte görs) i relation till religion/livsåskådning och genus.

Under 2015-2017 jobbade jag också i ett stort projekt om klimatförändringar och boende, där vi bland annat analyserade betydelsen av klass, kön och etnicitet för hur människor relaterar till klimatrisker i förhållande till boendet.

Under 2014-2016 jobbade jag med olika forskningsprojekt om våld i nära relationer med fokus på uppbrottsprocesser och våldsutsattas upplevelser av kontakt med myndigheter. Här var perspektiv som genus och klass centrala i analysen.

Undervisning

Kvalitativ metod (A- till D-nivå)
Uppsatshandledning (B- till D-nivå)
Klass, kön och etnicitet 7,5 hp (A-nivå)
Vetenskapsteori och metod 7,5 hp (D-nivå)
Sociologisk teori (D-nivå)
Sociologisk genusteori 7,5 hp (Doktorandnivå)

Övrigt

Jag är studierektor för sociologi/genusvetenskap, en av proprefekterna för HSV och en av samordnarna för HSV i Mittuniversitetets arbete med gymnasiesamverkan.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jarnkvist, K. (2019). Childbearing and Marriage : Investigating the Importance of Context for Meaning-Making of First-Time Marriage. Marriage and Family Review, vol. 55: 1, ss. 38-58.    

Jarnkvist, K. (2018). Fluid Positions and Changing Strategies : A Narrative Analysis of How Parents Exposed to Intimate Partner Violence Talk about Their Contact with Social Services. Nordic Social Work Research,    

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Stories of Victimization : Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Journal of Interpersonal Violence,  

Jarnkvist, K. (2013). ”Som på film” : Filmens betydelse för brudpars berättelser om sina bröllop. Svensk kyrkotidning, : 4, ss. 70-72.

Böcker

Jarnkvist, K. & Koivunen Bylund, T. (2012). Ringar på vattnet : Svenska kyrkans arbete med barn och unga i Härnösands stift 2006-2011. Härnösand : Härnösands stift

Kapitel i böcker, del av antologier

Jarnkvist, K. (2018). Reflektioner över dop, vigsel och begravning.. I Nyckeln till Svenska kyrkan : en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2018. Uppsala : Svenska Kyrkan (Nyckeln). S. 7-17.  

Jarnkvist, K. & Gillander Gådin, K. (2015). Exposure to physical violence among senior high school students: An analysis of class and gender. I Being young in a neoliberal time : Transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 79-89.

Jarnkvist, K. (2013). "Just like in the movies" : The effect of popular culture on brides' and grooms' stories about their weddings. I Mobilizing gender research : challenges and strategies. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 111-122.

Jarnkvist, K. (2010). En sång för vår son : Barnets betydelse i bröllopssamman­hanget.. I Och han tog dem i famnen : Texter om barn i kyrka och teologi.. Uppsala : Svenska kyrkan (Forskning för kyrkan). S. 7-23.  

Konferensbidrag

Jarnkvist, K. (2018). House owners’ narratives on climate related risks : An intersectional analysis. Paper presented at the SRA-E 2018: Risk & Uncertainty – From Critical Thinking to Practical Impact, Mid Sweden University, Östersund, Sverige, 18-20 juni, 2018

Jarnkvist, K. (2018). Platsens betydelse vid borgerlig ritualisering. I REHN, 6-7 september 2018 i Umeå, Sverige..

Brännström, L. & Jarnkvist, K. (2017). Stories of Victimization: Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Paper presented at the II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 September 2017

Jarnkvist, K. & Bellman, L. (2016). Narratives of climate risks in relation to housing. Paper presented at the Åre Risk Event, 14-16 June 2016, Åre, Sweden.

Rapporter

Jarnkvist, K. (2018). ”Man vill ändå behålla traditionen liksom” : En intervjustudie om borgerliga vigslar, begravningar och namngivningsceremonier. Uppsala Universitet  

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Våldsutsattas upplevelser av kontakten med myndigheter : En intervjustudie med vuxna personer utsatta för våld i nära relationer i Västernorrland. Sundsvall : Mid Sweden University  

Jarnkvist, K. (2015). Kampanj R - Kunskapsbanken : Våldsutsattas upplevelser av uppbrott och kontakter med myndigheter.  

Samlingsverk (redaktör)

Jarnkvist, K. (ed.) & Molin, A. (ed.) (2016). Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 9).