Magnus Oskarsson

Docent |Associate Professor

  • Tjänstetitel: Docent
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428245
  • Mobiltelefon arbete: 0730363193
  • E-postadress: magnus.oskarsson@miun.se
  • Rumsnummer: E312
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Gymnasielärare i matematik och fysik. Arbetat på Mitthögskolan/Mittuniversitetet sedan 1996. Undervisat på naturvetenskapligt basår och lärarutbildning. Forskarstudier och disputation 2012.

Forskningsområden

Jämförande studier av elevers kunskap och kompetens samt deras intresseområden och attityder till skolan och naturvetenskap. En likvärdig skola.

Forskning

EU finansierat forskningsprojekt Hand in Hand. ROSES, Relevance Of Science Education

Undervisning

NV-didaktik för grundskollärare och gymnasielärare

Övrigt

Tycker att det är viktigt med tillgång till högre utbildning i hela landet!

Forskningsprojekt

Pågående

HAND in HAND - Empowering teachers

Avslutade

HAND in HAND

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kozina, A. , Marušić, I. , Oskarsson, M. , Veldin, M. , Vidmar, M. , Mlekuž, A. , Štremfel, U. & Vršnik Perše, T. (2022). Predictive value of empathy components for types of aggression in the school setting : a cross-country comparison. Educational studies (Dorchester-on-Thames), vol. 48: 6, ss. 827-843.  

Jakobsson, A. & Oskarsson, M. (2019). Klassrumsstudier i ljuset av kunskapstrender i PISA : Elevers kunskaper i naturvetenskap ur ett likvärdighetsperspektiv. Utbildning och Demokrati, vol. 28: 3, ss. 5-15.  

Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Karlsson, K. (2017). Verkliga vardagssammanhang i årskurs 4 eller kontextlös kunskap i årskurs 8? : Everyday life context in grade 4 or knowledge without context in grade 8. NorDiNa, vol. 13: 1, ss. 36-51.    

Davidsson, E. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2013). Trender och likvärdighet : Svenska elevers resultat på PISA naturvetenskap i en internationell jämförelse. Utbildning och Demokrati, vol. 22: 3, ss. 37-52.    

Oscarsson, M. & Karlsson, K. G. (2011). Health Care or Atom Bombs : Interest profiles in science among 15-year old students in Sweden. NorDiNa, vol. 7: 2, ss. 190-201.    

Oscarsson, M. , Jidesjö, A. , Karlsson, K. G. & Strömdahl, H. (2009). Science for all or science for some : What Swedish science students want to learn about in secondary science and technology and their opinions on science lessons.. NorDiNa, vol. 5: 2, ss. 213-229.    

Oscarsson, M. , Jidesjö, A. , Strömdahl, H. & Karlsson, K. G. (2009). Science in society or science in school : Swedish secondary teachers' beliefs about science and science lessons compared with what their students want to learn. NorDiNa, vol. 5: 1, ss. 18-34.    

Böcker

Karlsson, K. G. & Oscarsson, M. (2003). Lärande i arbetet : bilder från några skolutvecklingsprojekt. Härnösand : Härnösand Color Tryck

Kapitel i böcker, del av antologier

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Dahlström, H. (2020). Quality assurance in the HAND in HAND project. I Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe : Relationships matter. Hamburg : Verlag Dr. Kovaè (Studien zur Schulpädagogik). S. 219-233.  

Frediksson, U. , Rasmusson, M. , Eliasson, N. , Oskarsson, M. , Pettersson, A. , Sollerman, S. & Karlsson, K. G. (2018). Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 147-160.

Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2018). Likvärdighet. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 115-130.

Karlsson, K. G. , Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2018). Naturvetenskap i PISA. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 86-103.

Karlsson, K. G. , Oskarsson, M. & Fredriksson, U. (2018). Svenska resultat i internationell jämförelse. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 161-169.

Oskarsson, M. (2017). En marknadsstyrd skola. I Flip the system : Förändra skolan från grunden. Lund : Studentlitteratur AB. S. 43-54.

Oskarsson, M. & Karlsson, K. G. (2017). Pisa ur ett forskarperspektiv. I Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm : Natur och kultur. S. 45-61.

Oskarsson, M. (2014). Vart tog världens bästa skola vägen?. I Skolan ut ur krisen. Stockholm : Tiden.

Fredriksson, U. & Oskarsson, M. (2013). Skolans likvärdighet i ett internationellt perspektiv. I Slaget om den likvärdiga skolan. Stockholm : Kata (Katalys). S. 67-80.

Karlsson, K. G. & Oscarsson, M. (2002). Fysik i ingenjörsutbildningen. I Sju ämnesdidaktiska artiklar. Härnösand : Institutionen för humaniora, Mitthögskolan. S. 33-50.

Konferensbidrag

Westman, A. , Jidesjö, A. & Oskarsson, M. (2022). Science Identity among Swedish secondary students. Paper presented at the IOSTE XX International Symposium 2022, Recife, Brazil, 25th - 29th July  

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). An Update of Secondary Student's Interest in Science and Technology in Sweden.. Paper presented at the ESERA 2021 - European Science Education Research Assosiation, Braga, Portugal, [DIGITAL] August 30 to September 3, 2021.

Johansson, H. , Oskarsson, M. & von Zeipel, H. (2021). Engineering students’ approach to studying mathematics and its influence on their achievement. Paper presented at the Topic study group 2 at The 14th International Congress on Mathematical Education (ICME-14), Shanghai, China, July 11-18, 2021.

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). Trends in student’s interest in Science and technology: Developments and Results from the Relevance of science education second (ROSES) study. Paper presented at the IOSTE 2020 - International Organization for Science and Technology Education, Daegu, Korea, [DIGITAL] February 1-5, 2021.

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2020). Trender i elevers intresse för naturvetenskap och teknik : resultat från The Relevance of Science Education Second (ROSES) studien. Paper presented at the FND2020 Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik, Göteborg, Sweden, November 11-12, 2020.

Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2019). Everyday knowledge in Timss2015. Paper presented at the ESERA 2019, Bologna, Italy, August 26-30

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2019). Fysikbegreppets flyktighet : En konsekvens av kursplaneförändringar?. I Från forskning till fysikundervisning : Bidrag från konferensen 10-11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik. Linköping, Sverige : (Naturvetenskapernas och teknikens didaktik). S. 33--46.  

Oskarsson, M. , Westman, A. & Jidesjö, A. (2019). Roses - The Relevance Of Science Education Second. Paper presented at the 13th conference ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 26th–30th August, 2019

Westman, A. & Oskarsson, M. (2018). Students’ engagement in a new learning environment. Paper presented at the XVIII IOSTE Symposium, Malmö, Sweden 13-17 Aug, 2018

Osborne, J. , Oskarsson, M. , Serder, M. & Sjoberg, S. (2017). The PISA Science Assessment for 2015 and the Implications for Science Education : Uses and Abuses. I COGNITIVE AND AFFECTIVE ASPECTS IN SCIENCE EDUCATION RESEARCH. (Contributions from Science Education Research Series). S. 191--203.    

Oscarsson, M. (2006). Interest profiles in science among 15-year old students in Sweden. : IOSTE XII symposium.

Oscarsson, M. & Jidesjö, A. (2006). Science teachers´ instruction in relation to students´ interests and experiences Two divergent agendas : IOSTE XII symposium.

Oscarsson, M. & Jidesjö, A. (2005). What Science Teachers Teach and Its Relations to Students Interest in Science and Technology.

Jidesjö, A. & Oscarsson, M. (2004). Students´ attitudes to science. Some results from the ROSE-project in Sweden..

Rapporter

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). ROSES codebook : Data entry, cleaning and reporting. Mid Sweden University    

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2020). ROSES Handbook : Introduction, guidelines and underlying ideas. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2020:1).  

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2018). Glömska eller ytliga fysikkunskaper : Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).    

Oskarsson, M. , Eliasson, N. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Lundgren, M. , Pettersson, A. , Rasmusson, M. & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 - Bakgrund och metoder med exempel. Stockholm : Skolverket

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. , Lundgren, M. , Karlsson, K. G. , Fredriksson, U. , Pettersson, A. & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 : 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm : Skolverket    

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2014). PISA 2012 - Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 406).  

Fredriksson, U. , Sundgren, M. , Lundgren, M. & Oskarsson, M. (2013). Digital och traditionell läsning : Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009. Stockholm : Skolverket (Skolverkets aktuella analyser ).    

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).

Ingemansson, I. , Karlsson, K. G. , Oscarsson, M. , Pettersson, A. & Taube, K. (2007). PISA 2006 : 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 306).

Kullerstedt, M. , Nyström, A. , Oscarsson, M. & Risberg-Borg, K. (2004). Hur ser ungdomar på naturvetenskap? : Projektarbete. NOT-projektet..

Sidan uppdaterades 2023-01-10