Fredrik Nyman

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Fredrik Nyman är universitetslektor i socialt arbete vid Institutionen för psykologi och socialt arbete sedan augusti 2023. Innan han tillträdde vid Mittuniversitetet var han anställd som universitetsadjunkt (2021–2023) vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping. Han disputerade i antropologi vid Durham University, England (2022) med en etnografisk studie om biosocialitet och självhjälpsgrupper för äldre personer med lung- och andningssjukdomar. Denna avhandling har omarbetats till en monografi och kommer att publiceras av Routledge. Fredrik håller sen tidigare både kandidat- (2013) och masterexamen (2015) i socialantropologi från Stockholms universitet. I december 2023 avslutade han sin andra masterexamen i utbildningsvetenskap (med fokus på högre utbildning och högskolepedagogik) vid Oxford Brookes University, England.

Fredrik definierar sig själv som gerontolog, och är aktiv medlem i både Sveriges gerontologiska sällskap (SGS) samt Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning. Därutöver, med lång erfarenhet av arbete inom flertalet tvärvetenskapliga och interprofessionella miljöer bakom sig, ser Fredrik sig även som en icke-disciplinär forskare som gärna korsar och utmanar etablerade disciplinära gränser. Han ser sina främsta profilområden som socialt arbete inom hälso- och sjukvård, kritiska välfärdsstudier samt funktionsnedsättning och samhälle—där han håller särskild expertis inom äldreområdet (åldrande och äldreomsorg) samt funktionshinderspolitik. Han är även intresserad av frågor rörande LHBTQIA+ och sexualpolitik.

Tematiskt sett har Fredriks tidigare forskning landat vid beskärningspunkten av fyra markanta områden: (1) långvarig sjukdom, (2) ojämlikheter i hälsa, vård och omsorg, (3) stigma samt (4) särskilt utsatta och sårbara grupper. När det kommer till sjukdomsområden är han särskilt intresserad av lung- och andningssjukdomar (särskilt astma och KOL) samt hiv/aids (och andra sexuellt överförbara infektioner).

Rent forskningsmetodiskt är Fredrik kvalitativ forskare fullt ut och han är framför allt intresserad av etnografi, deltagande observation, intervjuer och fokusgrupper. Gällande teoretiska ansatser och analys är Fredrik vriden mot Michel Foucault likväl poststrukturalism och kritisk teori i bredare mening. Med sin forskning ser han sig gärna utmana det ofta förgivet tagna; det vill säga, de ordningar som förefaller vara självklara och kräver vakenhet, uppmärksamhet och experimentlusta för att synliggöra.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nyman, F. & Jellesma, F. C. (2024). Prevention of HIV in the MSM Population : A Cultural-Historical Comparison of Sweden and the Netherlands. Journal of Homosexuality, vol. 71: 1, ss. 28-55.  

Nyman, F. (2024). Reshaping the narrative : Tracing the historical trajectory of HIV/AIDS, gay men, and public health in Sweden. PLOS ONE, vol. 19: 2  

Nyman, F. (2023). Health care of the disadvantaged : chronic obstructive pulmonary disease in later life. Frontiers In Public Health, vol. 11  

Doktorsavhandlingar

Nyman, F. (2021). The shifting conditions of support groups in transition : an ethnography of respiratory disease in Northern England. Diss. Durham : Durham University, 2021

Manuskript

Nyman, F. Self-Regulated Learning and Its Influence on Student Motivation : A Case Study from the UK.  

Övrigt

Nyman, F. (2023). Fostering and Maintaining Students’ Sense of Community at a Distance : A Rapid Systematic Review. Oxford : Oxford Brookes University..

Sidan uppdaterades 2024-01-18