Petri Partanen

Forskare|Researcher

Fil. dr. i psykologi, leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi.

Bakgrund

1990-1995 Umeå Universitet Psykologlinjen, Master of Social Sciences.
1996 Leg. psykolog
2009 Specialist i pedagogisk psykologi.
2008-2016 Forskarutbildning i psykologi.
2016-2017 Postdoktor på Department of Psychology, Kingston University, London, UK.
2019- Visiting Researcher, Institute of Education, University College London (UCL), UK.

Anställningar:
Psykolog inom barn- och utbildningsförvaltningen, Östersunds kommun, 1995-2016
FoU-sakkunnig, Östersunds kommun, 2017-
Universitetslektor Mittuniversitetet 2018-2019

Övriga uppdrag:
Ordförande Vetenskapliga Rådet, Sveriges Psykologförbund, 2016-
Skolverket, Kunskapsöversikt Hälsofrämjande skolutveckling, 2018-2019

Forskningsområden

Metakognition, självregleringsförmåga, kognitiva förmågors roll i lärande, intelligens, exekutiva funktioner, utredningsmetodik, matematik- och läs- och skrivutveckling, barn och unga i behov av stöd, dynamisk utredning (Dynamic Assessment), Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom elevhälsa.

Forskning

Metakognitivt arbetssätt i undervisningen.

FoU-projekt i Östersunds kommun, 2017- . I projektet utforskar vi hur lärare kan bedöma elevers metakognitiva förmåga i syfte att genom ett metakognitivt arbetssätt i undervisningen stödja och utveckla metakognitiva, självreglerande och andra förmågor i elevers lärande.

I projektet utforskar vi också hur dynamisk bedömning (Dynamic Assessment) tillför ytterligare information om hur exekutiva förmågor som planeringsförmåga och arbetsminne påverkar skolprestationer i tidig läs-, skriv- och matematikutveckling, samt i nationella prov i åk 3.

Exekutiva funktioner i tidig matematikutveckling i förskola:

Projekt i samarbete med University College London, 2017-. I projektet utforskar vi hur ANS (approximate number system), exekutiva förmågor så som planeringsförmåga, arbetsminne och generell kognitiv förmåga påverkar tidig matematikutveckling i förskoleåldern, samt risk för matematiksvårigheter. Forskningen berör både normalpopulation, barn i behov av stöd i förskolan, samt barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (neurodevelopmental disorders).

Pedagogisk psykologisk/specialpedagogisk forskning i PASS-projektet 2019-2021:

1) Forskning kring sambanden mellan underliggande förmågor som exekutiva funktioner, planeringsförmåga, uppmärksamhetsförmåga, generell kognitiv förmåga (fluid intelligence) och skolprestationeri nationella prov inom matematik och svenska för elever i normalpopulation åk 3, 6 och 9.
2) Forskning kring sambanden mellan underliggande förmågor (se ovan), betyg och skolprestationer i matematik och svenska för elever med sk låg kognitiv förmåga (70-85) i åk 6 och åk 9.
3) Forskning kring sambanden mellan underliggande förmågor (se ovan), betyg och skolprestationer i matematik och svenska för elever med sk exceptionella förmåga (gifted children/särskild begåvning >130).
4) Forskning kring sambanden mellan kognitiva tankeförmågor, lärares bedömning av elevers förmågor och skolprestationer i matematisk och svenska i åk 3,6 och 9.

Dynamisk utredningsmetodik vid logopedutredningar, 2020-:

Forskning i samarbete med Enheten för logopedi, Karolinska Institutet.

Undervisning

Skol- och pedagogisk psykologi.
Kurser i utredningsmetodik för psykologer och specialpedagoger.
Kurser i handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare.

Övrigt

Granskningsuppdrag

Peer reviewer for Psychology in the Schools, Research in Developmental Disabilities.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hallin, A. E. & Partanen, P. (2022). Factors affecting speech-language pathologists’ language assessment procedures and tools–challenges and future directions in Sweden. Logopedics, Phoniatrics, Vocology,  

Partanen, P. , Jansson, B. & Sundin, Ö. (2020). Fluid reasoning, working memory and planning ability in assessment of risk for mathematical difficulties. Educational Psychology in Practice, vol. 36: 3, ss. 229-240.    

Partanen, P. , Jansson, B. , Lisspers, J. & Sundin, Ö. (2015). Metacognitive Strategy Training Adds to the Effects of Working Memory Training in Children with Special Educational Needs. International Journal of Psychological Studies, vol. 7: 3, ss. 130-140.    

Lebeer, J. , Birta-Szekely, N. , Demeter, K. , Bohacs, K. , Candeias, A. A. , Sonnesyn, G. , Partanen, P. & Dawson, L. (2012). Re-assessing the current assessment practice of children with special education needs in Europe. School Psychology International, vol. 33: 1, ss. 69-92.  

Partanen, P. , Jansson, B. & Sundin, Ö. (). Exploring the relation between working memory and national curriculum performance in mathematics in children with special educational needs. ,

Partanen, P. , Jansson, B. & Sundin, Ö. (). The role of working memory and complex executive function in assessment of risk for mathematical learning difficulties in children with special educational needs. ,

Böcker

Partanen, P. (2019). Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan. Östersund : Skolutvecklarna Sverige AB

Partanen, P. (2012). Att utveckla elevhälsa. Östersund : Skolutvecklarna Sverige AB

Partanen, P. (2007). Från Vygotskij till lärande samtal. Bonnier

Doktorsavhandlingar

Partanen, P. (2016). Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs : The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training. Diss. (Sammanläggning) Östersund : MIttuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 240)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Partanen, P. (2019). Working Memory and Executive Functions to Mediated Learning and Metacognition (-and Back!). I Advances in Mediated Learning Experience for 21st Century Education : Competencies, Contexts and Culture. Singapore : Delmar Cengage Learning.

Partanen, P. (2011). Educational Assessment as a Learning Process. I With a Different Glance : Dynamic Assessment of Functioning of Children Oriented at Development & Inclusive Learning. Garant. S. 147-151.

Partanen, P. (2009). Dynamisk Utredning. I Psykolog i skolan. Studentlitteratur AB. S. 251-264.

Partanen, P. & Wiström, C. (2004). Promoting Student Learning by Consultee-Centered Consultation. I Consultee-centered consultation : improving the quality of professional services in schools and community organizations. Lawrence Erlbaum Associates. S. 313-322.

Konferensbidrag

Partanen, P. & Jansson, B. (2020). A first exploration of neurocognitive abilities in Swedish school children with and without SEN. I EARLI SIG 15 – Special Educational Needs Biennial Meeting 2020 : Learning difficulties and inclusion: Challenges (and solutions) for the future.

Partanen, P. , Jansson, B. & Sundin, Ö. (2015). The role of Working Memory, complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training in Assessment and Intervention for Children with Special Educational Needs. Paper presented at the VIIIth International Congress of Clinical Psychology, 19th - 21st of November, 2015, Granada, Spain.

Partanen, P. (2013). From working memory training to metacognitive interventions in an educational setting. Paper presented at the Jerusalem Brain Conference - Neuroplasticity and Cognitive Modifiability, 2nd - 5th of June, 2013.

Partanen, P. (1999). Creating Zones of Change : Consultation based on Vygotskian Theory. I Proceeding of the VI European Congress of Psychology.

Rapporter

Partanen, P. (2021). Elevers kognitiva förmågor och studiestrategier i lärandet på gymnasiet. Stockholm : Skolverket (Specialpedagogik för lärande ).  

Partanen, P. (2019). Hälsa för lärande - lärande för hälsa. Skolverket (Forskning för skolan ).    

Sidan uppdaterades 2024-02-27