Per Hammarström

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428353
  • E-postadress: per.hammarstrom@miun.se
  • Besöksadress: Campus Sundsvall
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Historia

Bakgrund

Efter flera års lärargärning i grundskolan och gymnasiet, med religionskunskap och historia som huvudämnen, disputerade jag 2007 vid Uppsala universitet inom historia på avhandlingen "Nationens styvbarn. Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870–1940". Perioden 2010–2014 ägnade jag åt ett RJ-finansierat forskningsprojekt om judiska konvertiter i Sverige under 1800-talet och tidigt 1900-tal.

Efter anställning som forskare vid Historiska institutionen i Uppsala, perioden 2010–2011, har jag varit knuten till Mittuniversitetet. Sedan 2013 är jag anställd som forskare och docent inom historieämnet på Avdelningen för humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsområden

Mitt forskningsintresse riktas mot frågor om migration, minoritet, nationalism, missionshistoria och religionsmöten. Jag har särskilt ägnat mig åt de svenska judarnas historia, både socialhistoriska problem och frågor som rör antisemitism och judisk-kristna relationer.

Forskning

För närvarande inriktar jag mig på två forskningsområden, dels judiska konvertiter till kristendomen, dels antisemitism och antijudaism under svenskt 1800-tal och tidigt 1900-tal inom kyrkor och andra religiösa rörelser, främst den lågkyrkliga väckelsen, Svenska Israelsmissionen och unitaristerna.

Undervisning

Jag har undervisat på kurser på A–C-nivå däribland tema- och breddkurser om rasismens historia, minoritetshistoria, antisemitism, islamofobi och antiziganism. Därtill har jag ansvarat för kurser på skilda lärarutbildningar och utvecklat ett flertal kurser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hammarström, P. (2020). Jewish converts to Christianity in Stockholm 1775-1870. Historisk Tidskrift, vol. 140: 1, ss. 31-65.

Hammarström, P. (2020). Judiska konvertiter till kristendomen i Stockholm 1775–1870. Historisk Tidskrift, vol. 140: 1, ss. 31-65.  

Hammarström, P. (2013). Ödesmättad retorik i fasciströrelser. Dagen, vol. 26 juni  

Hammarström, P. (2010). Nationens styvbarn. Släkthistoriskt forum, : 5

Hammarström, P. (2008). Judarna och stadsbranden : Judisk invandring och integration i det sena 1800-talets Sverige. Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, vol. 26: 1-2, ss. 107-132.    

Hammarström, P. (2007). Dags att syna kyrkofädernas antisemitism? : Kulturdebatt. Dagen, vol. 070608    

Hammarström, P. (2007). Förstå i stället för att tona ner. Sundsvalls tidning, vol. 7 december  

Hammarström, P. (2007). Högberg en del av sin tids antisemitism. Sundsvalls tidning, vol. 27 november  

Hammarström, P. (2007). Judarna och den nationella homogeniteten : Är befolkningens homogenitet en förutsättning för integration?. Svensk kyrkotidning, : 40-41, ss. 486-488.

Artiklar, recensioner

Hammarström, P. (2022). Recension av Carl Henrik Carlsson, "Judarnas historia i Sverige". Scandia, vol. 88: 1, ss. 157-159.

Hammarström, P. (2019). Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona. Harry R:son Svensson, Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden : Anmälan av fakultetsopponent Per Hammarström. Historisk Tidskrift, vol. 139: 4, ss. 764-772.    

Hammarström, P. (2008). Staten och invandrarna kring förra sekelskiftet : Recension av Carl Henrik Carlsson: Medborgarskap och diskriminering. Judar och andra invandrare 1860–1920. Arbetarhistoria , : 3-4

Doktorsavhandlingar

Hammarström, P. (2007). Nationens styvbarn : Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940. Diss. Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2007

Kapitel i böcker, del av antologier

Hammarström, P. (2021). Luthersk kyrkotidning vs. Sanningsökaren : "Judefrågan" i kristen offentlig debatt i Sverige under 1870- och 1880-talen. I Moderniteten som framgång och tragedi : En vänbok till Lars M Andersson om ett föränderligt 1900-tal. Lund : Nordic Academic Press. S. 239-248.

Hammarström, P. (2016). ”Judar öfversvämma landet” : Den judiska gårdfarihandeln i Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1865–1905. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 25-50.  

Hammarström, P. (2014). Israels omvändelse som jordens fulländning : Antijudiskhet och antisemitism i Missionstidning för Israel 1874–1885. I Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 123-142.  

Hammarström, P. (2013). I sällskap med judar : Association, assimilation och konversion i Stockholm 1809–1838. I Nationen så in i Norden : En festskrift till Torkel Jansson. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Studia historica in honorem Torkilli Helsingii edita). S. 157-168.  

Hammarström, P. (2012). Omvändelseberättelser, judemission och svensk lågkyrklighet runt sekelskiftet 1900. I Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Institutionen för Humaniora (Skrifter från Institutionen för Humaniora). S. 137-153.  

Konferensbidrag

Hammarström, P. (2019). Den judiska frågan i kristen press runt sekelskiftet 1900. Paper presented at the Svenska historikermötet 2019, Växjö, 8-10 maj, 2019

Hammarström, P. (2018). Anti-Judaism or antisemitism? : The Swedish Association for Mission among the Jews as a Case Study. Paper presented at the The Study Of Antisemitism In Scandinavia – Where Are We Heading? University of Greifswald, Germany, 5–7 February 2018

Hammarström, P. (2017). "Afsäger du dig den närvarande mörka och vilsefarande judendomen?" : Judiska omvändelseberättelser under svenskt 1800- och tidigt 1900-tal. Paper presented at the Historikermötet, sessionen "Judar och historiebruk", Sundsvall, 10-12 maj 2017

Hammarström, P. (2017). Anti-Judaism and anti-Semitism in the Swedish Association for Mission among the Jews in the late 19th Century. Paper presented at the 17th World Congress of Jewish Studies, Hebrew University, Jerusalem, 6–10 August 2017.

Hammarström, P. (2017). Kyrkan och judarna : Religiös mångfald i Sundsvall. Paper presented at the Religioner i Norrland: möten i mångfald. Konferens arrangerad av Mittuniversitetet och forskningsnätverket Religious History of the North, Sundsvall, 23-24 februari, 2017.

Hammarström, P. (2014). 'Det af Moritz bedrifne ofog' : Om tidig judemissionen i Sverige och judiska motreaktioner. Paper presented at the Svenska historikermötet i Stockholm, 8–10 maj 2014  

Sidan uppdaterades 2021-11-24