Per-Olof Hedvall

Gästforskare|Visiting Researcher

  • Tjänstetitel: Gästforskare
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • E-postadress: per-olof.hedvall@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Introduktion

Per-Olof Hedvall leder forskningsavdelningen Certec vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. Sedan 2018 arbetar Hedvall även som gästforskare vid Institutionen för design vid Mittuniversitetet. Hans forskning handlar om tillgänglighet, delaktighet och universell utformning, med ett särskilt intresse för samspelet mellan människa och teknologi. Hedvall har arbetat i ett flertal svenska, nordiska och europeiska projekt om datorspel, interaktionsdesign, and nya former av alternativ och kompletterande kommunikation. Han tar i sin forskning ofta utgångspunkt från kulturhistorisk aktivitetsteori. Hedvall arbetar med frågor som rör hur mänsklig och teknisk assistans kan designas för att stödja individen i att uppnå sina drömmar, önskningar och behov. Han har ett särskilt intresse för människor egenmakt och möjligheter till att delta i och bidra till samhället. År 2009 försvarade Hedvall sin doktorsavhandling, "Aktivitetsdiamanten – Modellering av en förstärkt tillgänglighet", där han utvecklar en modell för planerade, levda (situerade) och långtidsaspekter av tillgänglighet. 

Nuvarande forskningsfokus: Universell utformning / Universal Design

Under de senaste 10 åren har jag framförallt koncentrerat mig på att försöka att bidra till utvecklingen och framväxten av universell utformning i Sverige och internationellt. Jag är intresserad av hur det går att skapa design som inte särbehandlar människor och som inte leder till ojämlikhet och stigmatisering. Min forskning handlar bland annat om kategorisering och hur kategorisering skapar likheter och olikheter mellan människor. Utformningen av produkter och miljöer placerar ofta människor i fack som ”man”, ”kvinna”, ”person med funktionsnedsättning”, ”person utan funktionsnedsättning”, ”barn”, ”äldre”, och så vidare. Jag tycker att det är intressant hur kategorisering sker och vilka berättelser som det skapar/möjliggör. Det finns en stark kraft i design, som kan användas för att öppna möjligheter, men även för att stänga desamma. Ibland sker exkluderande design fullt avsiktligt, som vid införandet av lutande bänkar som det inte går att sova på, men i de flesta fall sker exkludering oavsiktligt. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med kunskap och medvetenhet kring socialt hållbar design som för människor samman och berikar samhället.

På ett mer övergripande plan är jag intresserad av vem som får och inte får finnas i dagens samhälle, och hur det går att skapa förutsättningar så att alla människor kan delta i och bidra till samhället. De historier vi berättar om varandra – också med och i design – påverkar historierna om:

Vem du kan vara
och vem du kan bli.

Extra kontaktinformation

Här kan du läsa mer om mig!

* CERTEC

Lund universitets forskningsportal

* ORCID

Publikationer

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hedvall, P. (2009). The Activity Diamond - Modeling an Enhanced Accessibility. Diss. (Sammanläggning) Lund University, 2009  

Konferensbidrag

Hedvall, P. (2009). Towards the Era of Mixed Reality : Accessibility Meets Three Waves of HCI. I USAB 2009, HCI and Usability for E-Inclusion, Proceedings.. S. 264--278.  

Hedvall, P. (2008). Xings for Augmented Family Communication. Paper presented at the ISCAR 2008

Ferreira, J. & Hedvall, P. (2006). Computer games as life quality for disabled players. Paper presented at the ICCHP 2006

Licentiatavhandlingar

Hedvall, P. (2007). Situerad design för alla : till improvisationens lov. Lic.-avh. Lunds universitet, 2007