Roland Anrup

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428164
  • E-postadress: roland.anrup@miun.se
  • Rumsnummer: MD505b
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Historia

Bakgrund

Roland Anrup föddes 1952 i Skellefteå. Han disputerade 1990 och blev samma år docent. Anrup har varit forskare vid Stockholms universitet, universitetslektor i historia och föreståndare för Iberoamerikanska institutet vid Göteborgs universitet. Han har varit doktorandhandledare i Göteborg, Umeå och Uppsala och genomgått handledarutbildning samt ledarskapsutbildning för ämnesföreträdare vid Cranfield University. Inbjuden som Visiting Fellow, Birkbeck College, University of London 2001–2002, forskare vid Kollegiet för Utvecklingstudier, Uppsala universitet 2003–2004. Anrup har varit gästprofessor vid École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2004, vid Universidad Andina Quito 2005 och vid Universidad los Andes, Bogotá 2006, Universidad Libre, Bogotá, 2011, Universidad Distrital, Bogotá 2013.

Forskningsområden

Problematiken kring makt och auktoritet samt de former i vilka dessa utövas och representeras har stått i centrum för min forskning. Vid sidan av ett antal mer teoretiska arbeten om dessa och närliggande frågor har jag har forskat om livs- och arbetsvillkor för kaffearbetare i Colombia, de sociala relationerna mellan storgodsägare och underlydande indianbönder i Peru, medborgarskap och nationalism samt om civilsamhälle och sociala rörelser i Europa och Latinamerika. Min forskning belyser symbolvärldars, metaforers och begrepps betydelsebärande funktion och hålls samman av ett övergripande intresse av att studera den roll som olika former av symboliska maktresurser spelar för bredare förändringsprocesser.Med finansiering från Sidas avdelning för forskningssamarbete (SAREC) har jag varit ledare för ett antal forskningsprojekt. Ett rörde nationella och religiösa representationsformers identitetsskapande funktion i långt tidsperspektiv, ett annat medborgarskaps-institutionen och civilsamhället under 1800- och 1900-talet, ett tredje rurala arbetssystem och bonderörelser under 1900-talet med betoning på genusfrågor. Etnicitetsproblematiken från och med 1700-talet stod i centrum för ett fjärde projekt som syftade till att belysa etnisk konflikt och samexistens, vissa aspekter av rasismens framväxt samt de komplexa relationerna mellan genus och etnicitet.

Forskning

Min nuvarande forskning handlar om det colombianska inbördeskriget i ett historiskt perspektiv när det gäller bonde- och gerillarörelsens framväxt. Resultaten av denna ännu pågående forskning kommer att ifrågasätta vedertagna uppfattningar om den colombianska statens karaktär och utveckling.

Undervisning

Från A-kursen i historia till fakultetsgemensamma doktorandkurser i vetenskapsteori.

Övrigt

Vice ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå vid Humanvetenskapliga Fakulteten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Anrup, R. (2020). Democracy : Consensus or conflict?. Análisis Político, vol. 33: 98, ss. 226-240.    

Anrup, R. (2017). El Fuego De Marx En El Bicentenario. Sin fundamento, : 23, ss. 169-188.

Anrup, R. (2016). Qué Paz?. Sin fundamento, : 22, ss. 48-60.

Anrup, R. (2014). Relaciones de disposición y sistema laboral en una hacienda tolimense del siglo XX.. Sin fundamento : revista colombiana de filosofía, : 19-20, ss. 79-130.

Anrup, R. (2013). La Paz y las Zonas de Reserva Campesina. Ciudad Paz-ando, vol. 6: 1, ss. 103-122.    

Rudqvist, A. & Anrup, R. (2013). Resistencia comunitaria en Colombia : Los cabildos caucanos y su guardia indígena. Papel Político, vol. 18: 2, ss. 515-548.

Anrup, R. (2011). Perdida y Memoria en un Estado de Terror. Ciudad Paz-ando, vol. 4: 1, ss. 75-94.

Anrup, R. & Español, J. (2011). Una Comunidad de Paz en conflicto con la soberanía y el aparato judicial del Estado. Dialogos de Saberes: Investigaciones en Derecho y Ciencias Sociales, : 35, ss. 153-169.  

Anrup, R. (2006). La "plebe" en una sociedad de "todos los colores" : la construcción de un imaginario socila y político en la colonia tardía en Cartagena y Guyaquil. Cahiers du monde Hispanique et Luso-Bresilien, vol. 84, ss. 93-126.

Böcker

Anrup, R. (2011). Antigona y Creonte: Rebeldía y Estado en Colombia. Bogotá : Ediciones B

Anrup, R. (2009). Ontología de la contemporaneidad colombiana : Conceptos para su comprensión crítica. Bogotá : Libre

Anrup, R. (2009). Una tragedia a la colombiana. Bogotá : Random House, Inc.

Kapitel i böcker, del av antologier

Anrup, R. (2020). Antígona: ¿Una alegoría de reconciliación o de diferendo?. I Globalización, constitucionalismo y cultura de paz. Málaga : Editorial Servicios Académicos Intercontinentales S.L.. S. 244-255.  

Anrup, R. (2018). Las palabras de la paz. I Política en la perspectiva del mundo en que vivimos. Madrid : Editorial Académica Española EAE. S. 203-216.

Anrup, R. (2016). Mnemosyne, Díke, Bía : Memoria, justicia, violencia. I Conflicto armado, justicia y memoria : Teoría crítica de la violencia y prácticas de memoria y resistencia. Medellín : Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. S. 83-122.

Anrup, R. (2015). Yttre och inre verklighet i en historisk och litterär gestaltning. I "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 217-232.

Anrup, R. (2014). Guerra y Paz. I Filosofía y teoría política. Bogotá : Universidad Libre. S. 137-154.

Anrup, R. (2014). Rätt och orätt i den grekiska tragedin. I Literature and Law. Riga : University of Latvia Press (Literature, Folklore, Arts). S. 16-31.

Anrup, R. (2013). Internflyktingarnas kamp för att få återvända. I Internflyktingarnas kamp för att få återvända hem. Vulkan. S. 105-112.

Anrup, R. (2013). La ciudadanía y su enfoque conceptual. I Miradas contemporáneas en educación. Bogotá : Universidad Distrital (Miradas contemporáneas). S. 139-154.

Anrup, R. (2012). La nuda vita y la soberanía estatal. I Aportes para una filosofía del sujeto, el derecho y el poder. Bogotá : Universidad Libre. S. 89-108.

Anrup, R. (2012). Power and Patriarchalism : A framework for the analysis of social control within the hacienda system of the sierra of southern Peru. I Från legofolk till stadsfolk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora). S. 33-50.

Anrup, R. (2007). "Bajo el árbol de manga". : Resistencia y justicia indígena en medio del conflicto colombiano. I Etnicidad y poder en los países andinos. Quito : Universida Andina Simón Bolívar/Univ.de Bielefeld/. S. 295-.

Övrigt

Anrup, R. (2005). Antígona y Creonte: una reflexión teórica e histórica sobre el Estado y la resistencia en medio de la guerra civil colombiana.