Jan Samuelson

Professor|Professor

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Samuelson, J. (2021). Skvallerbyttor och simmeltunnor : Okvädingsord i 1600-talets Hallens tingslag. Hallen och Marby, vol. 71

Samuelson, J. (2016). Återbesök i några berlinska byar efter nästan 40 år. Geografiska Notiser, vol. 74: 3, ss. 110-117.  

Samuelson, J. (2014). The family in the Crown's service : Donations Practices, negotiation and state formation in the swedish 16(th) century. Historisk Tidskrift, vol. 134: 2, ss. 278-285.  

Samuelson, J. (2008). Runeberg vid Franzéns grav. Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), : 4, ss. 14-17.

Samuelson, J. (2006). Välfärd på 1600-talet? : Recension av Annika Sandén: Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620. Historisk tidskrift, vol. 2006: 3, ss. 509-516.    

Samuelson, J. (2003). Militariseringen på 1500-talet. Rec av Rainer Fagerlund: Bönder, krigsfolk och borgläger. Den militära tungan i Egentliga Finland under äldre Vasatid.. Åbo underrättelser,

Samuelson, J. (2002). Skidåkningen, mannen och det nationella. Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, vol. 2002, ss. 68-84.

Artiklar, recensioner

Samuelson, J. (2024). Tjänst och vänskap under 1500-talet. Historisk Tidskrift, : 1, ss. 84-89.

Samuelson, J. (2023). Recension av Heikki Ylikangas, ”Gustav Vasa och hans fiender. Från Kristian II till Nils Dacke”.. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 234-236.

Samuelson, J. (2023). Recension av Katarina Harrison Lindbergh, ”Erik XIV”.. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 231-233.

Samuelson, J. (2023). Recension av Lars Ericson Wolke & AnnaSara Hammar, ”Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år”.. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 168-170.

Samuelson, J. (2023). Ungdomsmötet i Hallen år 1902. Hallen och Marby, , ss. 40-47.

Samuelson, J. (2022). Recension av Erik Wångmar, ”Husebyfröken. En studie om Florence Stephens 1881–1979”.. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 311-314.

Samuelson, J. (2022). Recension av Magnus Bergman, ”Att höra det förflutna till. Adlig minneskultur och kollektiv identitet efter ståndssamhällets upplösning, 1869–1976”.. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 250-253.

Samuelson, J. (2022). Vad läste man efter kaffet? : Några studier i 1800-talets bouppteckningar i Hallen. Hallen och Marby, , ss. 32-37.

Samuelson, J. (2021). Recension av K.G Bergström, ”Nöd och död. Den ryska ockupationen i norr 1809”.. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 177-179.

Samuelson, J. (2021). Recension av Lars Ericson Wolke, ”Stridens verklighet. Döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814”. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 197-199.

Samuelson, J. (2021). Recension av Åke Nordström, ”Vården och staten, del 1. Källor till hälso- och sjukvårdens historia från medeltiden till 1967”.. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 209-211.

Samuelson, J. (2020). Recension av David Lindén, ”Karin Månsdotter. Drottningens revansch”. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 239-241.

Samuelson, J. (2020). Recension av Joakim Scherp och Charlotta Forss, ”Ulrika Eleonora. Makten och den nya adeln 1719-1720”. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 236-237.

Samuelson, J. (2020). Recension av ”Kvinnors röster i arkiven. Riksarkivets årsbok 2019”. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 228-229.

Samuelson, J. (2019). Recension av "Brita Planck, Förnuft eller känsla". Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 186-187.

Samuelson, J. (2019). Recension av "Christine Bladh, Hennes snilles styrka". Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 194-196.

Samuelson, J. (2019). Recension av "Kristina Ekero Erikson, Gamla Uppsala". Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 177-178.

Samuelson, J. (2019). Recension av "Peter Ullgren, Breven som inte kom fram". Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 174-176.

Samuelson, J. (2019). Recension av "Snapshots. Riksarkivets årsbok 2018". Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 147-148.

Samuelson, J. (2018). Recension av Urban Claesson, Kris och kristnande. Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689-1713. Pietism, program och praktik. Kristen humanism, vol. 79, ss. 155-156.

Samuelson, J. (2018). Vasatidens svenska sjöofficerare. Historisk Tidskrift, : 4, ss. 688-694.

Samuelson, J. (2017). Recension av Brott och straff i arkiven. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2015. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 201-203.

Samuelson, J. (2017). Recension av Den svenska socknen. Riksarkivets årsbok 2016.. Historielärarnas förenings årsskrift, , ss. 203-205.

Samuelson, J. (2014). Donationer underförhandling : Recension av Cristina Prytz:Familjen i kronans tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsformeringunder svenskt 1600-tal. Historisk Tidskrift, vol. 134: 2, ss. 278-285.

Samuelson, J. (2003). Recension av Karin Tegenborg Falkdalen, Kungen är en kvinna. Retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid. Lychnos, , ss. 292-296.

Samuelson, J. (2002). Lyckans tjänare. Recension av Fabian Persson: Servants of fortune. The Swedish court between 1598 and 1721. Historisk tidskrift, , ss. 523-527.

Samuelson, J. (2002). Tortyr i svensk tappning. Recension av Björn Åstrand: Tortyr och pinligt förhör; våld och tvång i äldre svensk rätt. Historisk tidskrift, , ss. 528-535.

Böcker

Samuelson, J. (2015). Det åländska folkets historia : II:2. Stormaktstiden från slutet av 1500-talet fram till 1721. Mariehamn : Ålands kulturstiftelse

Samuelson, J. (2008). Eliten, riket och riksdelningen : Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Finland och Sverige ca 1720-1820. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland /Atlantis ( Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 705).

Doktorsavhandlingar

Samuelson, J. (1993). Aristokrat eller förädlad bonde? : Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611. Diss. Lund : Lund Univ Press, 1993 (Bibliotheca historica Lundensis : 77)

Kapitel i böcker, del av antologier

Samuelson, J. (2024). Höga kuster och djupa Ådalar : Höga kusten och andra regionala begrepp i Västernorrland. I Minnen, makt och människor : Vänbok till professor Peter Aronsson. Alvesta : Kulturspridaren förlag. S. 195-207.

Samuelson, J. (2020). Provinsialläkaren och hälsovården i Hallen och Marby. I Hallen och Marby. Hallenbygden i samverkan (Hallen och Marby). S. 36-41.

Samuelson, J. (2019). Hallen under första världskriget : Länsmannen i Hallens länsmansdistrikt år 1917. I Hallen och Marby. Hallenbygden i samverkan (Hallen och Marby). S. 24-28.

Samuelson, J. (2019). Riddarhuset grundas. I Riddarhusets vapensköldar : Band I: Medeltid och vasatid. Stockholm : Riddarhusdirektionen. S. 202-204.

Samuelson, J. (2017). Vidar, Bore och Engelbrecht. Om historiebruket i svensk skidåkning vid förra sekelskiftet.. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar). S. 167-178.

Samuelson, J. (2016). Adeln och väckelsen under 1700-talet? Några reflektioner. I Den glömda kyrkan : Om Herrnhutismen i Skandinavien. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag. S. 61-69.

Samuelson, J. (2014). Förord. I Norrländsl kyrkohistoria i ett komparativt perspektiv. Mittuniversitetet (Skrifter från Avdelningen för Humaniora). S. 7-9.

Samuelson, J. (2014). Öl och historiebruk. I Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Avdelningen för humaniora (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 143-153.

Samuelson, J. (2013). Svante Sture. I Svenskt biografiskt lexikon, H. 166, Strömberg-Stålhammar. Stockholm : Riksarkivet. S. 102-105.

Samuelson, J. (2012). Adeln, kyrkan och lokalsamhället i Åbo stift vid mitten av 1600-talet. I Svärdet, ordet & pennan : Kring människa, makt och rum i nordisk historia. Åbo : Humanistiska samfundet i Åbo. S. 15-36.

Samuelson, J. (2012). "Efter vårt enfaldiga förstånd" : Den åländska allmogens riksdagsbesvär under karolinsk tid.. I Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Institutionen för Humaniora, Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora). S. 51-64.

Samuelson, J. (2009). Matthias Steuchius. I Svenskt biografiskt lexikon : Band 33. Stockholm : Svenskt biografiskt lexikon. S. 410-413.

Samuelson, J. (2009). Using Historical Symbols in the Struggle for Future Power : The Swedish Nobility and the Struggles over the Right to Nominate Local Pastors. I Hopes and Fears : For the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800. Helsinki : Finnish Literature Society (Studia Historica). S. 116-136.

Samuelson, J. (2008). Ett eller flera länder? : Om de sociala nätverken mellan Sverige och Finland under 1700- och 1800-talen. I Maktens mosaik : Enhet, särart och självbild i det svenska riket. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland). S. 363-380.

Engman, M. & Samuelson, J. (2006). Valtakunnan hajoaminen ja muuttoliike. Maantieteellinen liikkuvuus Suomesta ja Suomeen ennen vuotta 1809 ja sen jälkeen. I Kahden puolen Pohjanlahtea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta 1900-luvulle. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Samuelson, J. (2005). Att rekonstruera ett ärendes gång : Patronatsstriden i Dala och den begynnande frihetstidens förvaltning. I Information, förvaltning och arkiv : En antologi. Härnösand : Landsarkivet (Arkiv i Norrland). S. 32-54.

Engman, M. & Samuelson, J. (2005). Rikssprängning och migration : Geografisk rörlighet till och från Finland före och efter 1809. I Svenskt i Finland - finskt i Sverige. 1, Dialog och särart : människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Samuelson, J. (2004). "Arte et marte" : Den svenska adeln och den militära utvecklingen under 1500-talet. I Konge, adel og militærmakt : 1400-1600 : rapport fra Clio og Mars-seminaret på Forsvarsmuseet 6.-7. november 2003. Oslo : Forsvarsmuseet (Forsvarsmuseets småskrift).

Samuelson, J. (2004). Om adelns symboliska representation i kyrkorna. I Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Mitthögskolan. Institutionen för humaniora (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund).

Samuelson, J. (2002). Att vinna ärans krona. En 1500-talskvinna skriver om sitt liv. I Tid och tillit : en vänbok till Eva Österberg..

Samuelson, J. (2001). Adeln i norra Allbo. I storgodsens skugga. I Värendsbygder 2001. Alvesta : Norra Allbo hembygdsförening (Värendsbygder). S. 62-77.

Samuelson, J. (2001). Familjen Sehlstedt, en köpmannafamilj i det tidiga 1800-talets Härnösand. I Krusbär på boutelljer : samt 211 andra råd och recept ur familjen Sehlstedts hushållsbok. Härnösand : Länsmuseet Västernorrland (Rapport / Länsmuseet Västernorrland). S. 167-.

Samuelson, J. (1999). Vasatiden. I Boken om Sveriges historia. Sth : Forum (Även utg. som: Bonniers lexikon ; 27). S. 344-.

Samuelson, J. (1998). Kvinnliga patronatsinnehavare. I Makt och vanmakt : Texter från ett genusteoretiskt seminarium. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för kultur och humaniora, Härnösand, Mitthögskolan).

Samuelson, J. (1997). 1500-talets småländska adel; riksadel eller regionalt frälse?. I Adelsgods, rådstugurätt och cellfängelse. Växjö : Högskolan i Växjö (Scripta minora / Högskolan i Växjö).

Samuelson, J. (1997). En god och förnuftig matmoder. Adelskvinnor under stormaktsväldet. I Jämmerdal och fröjdesal. Stockholm : Atlantis.

Samuelson, J. (1994). 1500-talets sätesgård som centrum för bygdens offentliga liv. I -och fram träder landsbygdens människor- : Studier i nordisk och småländsk historia tillägnade Lars-Olof Larsson på 60-årsdagen den 15 november 1994. Växjö : Högskolan i Växjö. Institutionen för humaniora.

Konferensbidrag

Samuelson, J. (2017). Adeln och det kyrkliga rummet. Paper presented at the Svenska historikermötet 2017, Sundsvall, 10-12 maj, 2017

Proceedings (redaktörsskap)

Samuelson, J. (ed.) , Danielsson, P. (ed.) & Nordmark, H. (ed.) (1999). Att komma till tals : nedslag i den nordiska historiens vardagslunk och konflikter. Växjö : Växjö universitet (Rapporter från Växjö universitet. Humaniora, 5).

Samuelson, J. (ed.) , Aronsson, P. (ed.) & Fagerlund, S. (ed.) (1999). Nätverk i historisk forskning : Metafor, nätverk eller teori. Växjö : Växjö universitet (Rapporter från Växjö universitet. Humaniora 1).

Samlingsverk (redaktör)

Lindmark, D. (ed.) & Samuelson, J. (ed.) (2018). Kvinnor och andlighet i norr : Historiska och litterära perspektiv. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Studies on the Religious History of the North 2).

Samuelson, J. (ed.) (2014). Norrländsk kyrkohistoria i ett komparativt perspektiv. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Avdelningen för Humaniora 2).  

Övrigt

Samuelson, J. (2020). Artiklarna "Ebba Lilliehöök, Agneta Wrede och Görvel Fadersdotter". Göteborg : Göteborgs universitet. (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21