Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Du är välkommen att höra av dig om frågor och funderingar som rör dessa områden:

-Leda och bedriva förbättrings-, kvalitets- och utvecklingsarbete från klassrum till huvudmannanivå
-Stödja och leda lärares och skolledares professionella lärande
-Kompetensutveckling

Vi som arbetar inom gruppen Skolsamverkan och med det Regionala Utvecklingsnätverket ( RUN) har till uppgift att skapa mötesplatser och möjliggöra aktiva forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap.

RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Bakgrund

Jag har en tjugoårig bakgrund inom skolväsendet som:
-lärare (svenska, svenska som andraspråk, engelska, specialpedagogik)
-lärar- och skolledarcoach
-arbetslagsledare
-utvecklingsledare på förvaltningsnivå

Särskild kompetens och erfarenhet inom:
-språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
-att organisera för lärares professionella lärande
-att organisera för rektorers professionella lärande
-att utveckla undervisning och lärande genom systematiska samtal och observationer
-coachning som metod för skolutveckling och kollegialt lärande
-att möta motstånd och bygga ett mer framgångsrikt kollegialt lärande

Undervisning

Undervisar på Mentorsutbildning och Rektorsprogrammet.

Sidan uppdaterades 2023-09-21