Stefan Dalin

Spara favorit

Bakgrund

Jag är historiker. År 2007 disputerade jag vid Umeå Universitet med avhandlingen ”Mellan massan och Marx: en studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917–1946.” Den behandlar den politiska kampen mellan socialister, kommunister och socialdemokrater inom den lokala fackföreningsrörelsen samt diskuterar förutsättningarna för lokalfacklig makt och maktutövning. Därefter arbetade jag i några år utanför akademin.

Sedan mitten av 2010 arbetar jag som forskare och lärare vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Politisk historia, skogshistoria, arbetarrörelsens historia och Spanska inbördeskriget.

Pågående forskning

Är en av forskarna i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprojektet ”Skogens entreprenörer. Industrialisering och modernisering i Norrlands inland 1850–1910”. Inom ramen för detta projekt studerar och analyserar jag de lokala opinioner som bildades i skuggan av skogsindustrins intervenering i lokalsamhällena. Dels undersöks den lokala och regionala debatt som denna fråga gav upphov till, dels undersöks vilka lokalpolitiska implikationer denna utveckling fick. Ett viktigt fokus för denna undersökning är moderniseringen och synen på den.

Jag står även i begrepp att slutföra ett arbete om valdeltagandet, valdeltagandets förutsättningar samt mekanismerna bakom väljarnas beslut att rösta eller inte rösta. Undersökningsperioden är från 1862 års kommunalreform fram till och med kommunalvalen 1919. Städerna Härnösand och Östersund utgör fallstudierna.

Jämte detta arbetar jag, när tid medges, på ett sidoprojekt om de svenskar som var frivilliga i Spanska inbördeskriget (1936–1939). Projektets arbetsnamn är ”Frihetens soldater eller Kominterns legoknektar?”.

Undervisning

Har undervisat vid Umeå universitet. Undervisar vid Mittuniversitet.

Övrigt

Har gästforskat vid Department of History, University of Indiana, Bloomington IN (USA) och vid Departamento de Historia y Filosofía vid Universidad de Alcála (Madrid), Spanien.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dalin, S. (2005). Den svenska lokalpressen och spanska inbördeskriget. Presshistorisk årsbok 2005, , ss. 87-101.

Dalin, S. (1999). Spaniens sak var vår!. Pennan och Svärdet: Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, : 3, ss. 11-15.

Dalin, S. (1998). Sven Brännström : en spanienfrivillig från Västerbotten berättar. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, vol. 19: 1-2, ss. 35-44.

Doktorsavhandlingar

Dalin, S. (2007). Mellan massan och Marx : En studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946. Diss. Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 2007 (Skrifter från institutionen för historiska studier,1651-0046 ;21 : )

Kapitel i böcker, del av antologier

Dalin, S. (2016). Ägandet och staten : Debatterna i Jämtlands och Västernorrlands län om 1903 års skogsvårdslag. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 243-268.  

Dalin, S. (2014). Väljare, valdeltagande och valda : En studie av stadsfullmäktigevalen i Östersund, åren 1862-1864. I Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 57-74.  

Dalin, S. (2012). På väg mot allmän och lika rösträtt : En jämförande studie av valdeltagandet i 1908 och 1910 års stadsfullmäktigeval i Härnösand. I Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora).

Dalin, S. (2008). Svensk lokalpress och spanska inbördeskriget. I ¡No Pasarán! : Spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascismen. Linköping : Nixon. S. 110-129.

Dalin, S. (2000). En bortglömd solidaritetsrörelse : Det svenska Spanienengagemanget 1936-1939. I Efter arbetet : Studier av svensk fritid. Lund : Studentlitteratur AB. S. 101-119.

Dalin, S. (1999). Värmlandspressen och Spanienfrågan. I Folk och press i rörelse. Göteborg : NORDICOM-Sverige (Skriftserien Sylwan). S. 151-170.

Samlingsverk (redaktör)

Dalin, S. (ed.) (2014). Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 2).