Stig Vinberg

Spara favorit

Bakgrund

Jag arbetar som professor vid avdelningen för Hälsovetenskap. Förutom forskning inom arbetshälsoområdet har jag programansvar för vårt Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering. Jag arbetar också med samverkansfrågor vid vår avdelning.

Jag har en arbetsvetenskaplig bakgrund och disputerade vid Luleå tekniska universitet 2006 på avhandlingen 'Health and Performance in Small Enterprises: Studies of Organizational Determinants and Change Strategy'. Blev 2009 docent och 2013 professor i Hälsovetenskap med inriktning arbetsliv. Har även arbetat utanför akademin med arbetshälsofrågor vid Statens folkhälsoinstitut, Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsfonden, Försäkringskassan, företagshälsovård och som konsult.

Forskningsområden

Min forskning rör hälsofrämjande arbetsliv, förändringsarbete i privata och offentliga organisationer, ledarskap och hälsa, hälsa och arbetsvillkor i små företag samt arbetslivsinriktad rehabilitering med ett organisatoriskt perspektiv.

Se: http://www.researchgate.net/profile/Stig_Vinberg/?ev=prf_highl

Pågående forskning

Jag är aktiv i flera projekt som rör företagshälsovård i mikroföretag, småföretagares hälsa och arbetsvillkor, ledarskap och hälsa samt balansen mellan arbete och familj.

Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet. En randomiserad kontrollerad studie, 2018-2020, Folkhälsomyndigheten.

Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet – innovationer för tillsyn, 2016-2019
Arbetsmiljöverket

Alkohol och droger bland säsongsanställda, 2014-2017, Folkhälsomyndigheten

Modeller för företagshälsovård i mikroföretag, 2013-2017, AFA Försäkring

Working conditions and health among self-employed – the role of industry, gender and country of birth, 2013-2017, FORTE

Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change (Sophie), 2011-2015, EU:s 7:e ramprogram

Arbete och familj ur ett samhällsperspektiv, 2011-2014, FORTE

Undervisning

Deltar i flera kurser i Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering och i några kurser i grundutbildningsprogrammet Hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Undervisar också i kurs om personalekonomi,handleder uppsatser på C och D nivå och är biträdande handledare för några doktorander.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Björk, A. , Rönngren, Y. , Selander, J. , Vinberg, S. , Hellzén, O. & Olofsson, N. (2018). Health, lifestyle habits, and physical fitness among adults with ADHD compared with a random sample of a Swedish general population. Society, health and vulnerability, vol. 9: 1    

Toivanen, S. , Härter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2018). Hospitalization due to stroke and myocardial infarction in self-employed individuals and small business owners compared with paid employees in Sweden—a 5-year study. Small Business Economics,    

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Landstad, B. & Nordenmark, M. (2018). Is the gap between experienced working conditions and the perceived importance of these conditions related to subjective health?. International Journal of Workplace Health Management, vol. 11: 1, ss. 2-15.  

Malmusi, D. , Muntaner, C. & Borell, C. (2018). Social and Economic Policies Matter for Health Equity : Conclusions of the SOPHIE Project. International Journal of Health Services, vol. 48: 3, ss. 417-434.  

Vinberg, S. , Hansen, E. , Hedlund, M. & Landstad, B. (2017). Ambiguity among Managers in Small-Scale Enterprises : How to Handle Business and Workplace Health Management. Societies, vol. 7: 4, ss. 1-17.    

Vinberg, S. , Torsdatter Markussen, L. & Landstad, B. (2017). Cooperation Between Occupational Health Services and Small-Scale Enterprises in Norway and Sweden: A Provider Perspective. Workplace Health & Safety, vol. 65: 8, ss. 355-364.  

Julià, M. , Ollé-Espluga, L. , Vanroelen, C. , De Moortel, D. , Mousaid, S. , Vinberg, S. , Puig-Barrachina, V. , Sánchez, E. & et al. (2017). Employment and Labor Market Results of the SOPHIE Project : Concepts, Analyses, and Policies. International Journal of Health Services, vol. 47: 1, ss. 18-39.  

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2017). How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture. International Journal of Workplace Health Management, vol. 10: 3, ss. 228-248.  

Sjöstedt Landén, A. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Inclusive and sustainable work (and) life : possibilities and critical analyses. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, ss. 1-2.    

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, ss. 67-79.    

Björk, A. , Rönngren, Y. , Selander, J. , Vinberg, S. & Hellzen, O. (2017). Perspectives on Everyday Suffering among People with Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Concurrent Mental Disorders. Open Journal of Nursing, vol. 7, ss. 583-598.    

Warne, M. , Siandinovic, K. , Berman, A. H. , Källmén, H. & Vinberg, S. (2017). Risky consumption of alcohol and drugs among employees at ski resorts. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 34: 3, ss. 201-216.    

Hedlund, M. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2017). Tightrope walking : external impact factors on workplace health management in small-scale enterprises. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, ss. 53-66.    

Hansen, E. , Landstad, B. , Gundersen, K. T. & Vinberg, S. (2016). Leader-Based Workplace Health Interventions — A Before–After Study in Norwegian and Swedish Small-Scale Enterprises. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 11: e5, ss. 1-14.    

Toivanen, S. , Härter Griep, R. , Mellner, C. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2016). Mortality differences between self-employed and paid employees : a 5-year follow-up study of the working population in Sweden. Occupational and Environmental Medicine, vol. 73: 9, ss. 627-636.    

Hansen, E. , Vinberg, S. , Gundersen, K. T. & Landstad, B. (2016). Resistance Training in People at Risk of Developing Type 2 Diabetes and Their Experience of Health-Related Quality of Life. Health, vol. 8, ss. 1323-1334.    

Johansson Sevä, I. , Vinberg, S. , Nordenmark, M. & Strandh, M. (2016). Subjective well-being among the self-employed in Europe - macroeconomy, gender and immigrant status. Small Business Economics, vol. 46: 2, ss. 239-253.  

Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Vinberg, S. (2016). The gender time gap : Time use among self-employed women and men compared to paid employees in Sweden. Time & Society, , ss. 1-17.  

Hansen, E. , Björklund, G. & Vinberg, S. (2016). Workplace Health Interventions and Physical Fitness Status among Managers of Small-Scale Enterprises in Norway and Sweden. Health, vol. 8, ss. 1697-1712.    

Svensson, S. , Vinberg, S. & Larsson, J. (2015). External workers' perception of leadership behaviour - a study of Swedish temporary agency workers and contractors. Human Resource Management Journal, vol. 25: 2, ss. 250-266.  

Vinberg, S. , Romild, U. & Landstad, B. (2015). Prevention and rehabilitation in Swedish public sector workplaces: Effects on co-workers’ and leaders’ health and psychosocial working conditions. Work, vol. 52: 4, ss. 891-900.  

Toivanen, S. , Mellner, C. & Vinberg, S. (2015). Self-Employed Persons in Sweden - Mortality Differentials by Industrial Sector and Enterprise Legal Form : A Five-Year Follow-Up Study. American Journal of Industrial Medicine, vol. 58: 1, ss. 21-32.  

Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Vinberg, S. (2015). Time strain among employed and self employed women and men in Sweden. Society, Health & Vulnerability, vol. 6, ss. 1-16.    

Vinberg, S. (2014). Workplace-based prevention and rehabilitation programs in Swedish public human service organisations. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 9, ss. 1-1.  

Vinberg, S. & Landstad, B. (2014). Workplace-Based Prevention and Rehabilitation Programs in Swedish Public Human Service Organisations. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 9  

Landstad, B. & Vinberg, S. (2013). Female leaders' experiences of psychosocial working conditions and its health consequences in Swedish public human service organizations. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 4    

Vinberg, S. & Landstad, B. (2013). Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser?. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 90: 6, ss. 838-847.  

Källmén, H. , Leifman, H. , Hermansson, U. & Vinberg, S. (2013). The Prevalence of Alcohol Prevention Efforts in Swedish Workplaces. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 8: 3, ss. 1-7.  

Vinberg, S. , Gundersen, K. T. , Nordenmark, M. , Larsson, J. & Landstad, B. (2012). Entrepreneurs’ health – the importance of psychosocial working conditions and individual factors. International Journal of Entrepreneurial Venturing, vol. 4: 4, ss. 374-390.  

Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Strandh, M. (2012). Job control and demands, work-life balance and wellbeing among self-employed men and women in Europe.. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3    

Vinberg, S. (2012). Modern working life and inclusion. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3    

Vinberg, S. & Toivanen, S. (2011). Arbetslivet - en bortglömd arena för jämlika hälso- och arbetsvillkor?. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 88: 4, ss. 328-337.

Larsson, J. , Landstad, B. , Wiklund, H. & Vinberg, S. (2011). Control charts as an early warning system for workplace health outcomes. Work, vol. 39: 4, ss. 409-425.  

Larsson, J. & Vinberg, S. (2010). Leadership behaviour in successful organisations: Universal or situation-dependent? : Universal or situational-dependent?. Total quality management and business excellence (Online), vol. 21: 3, ss. 317-334.  

Landstad, B. J. , Olsson, I. , Millet, P. & Vinberg, S. (2010). Personal Perspectives on Vocational Rehabilitation in Singapore and Sweden. The Asia Pacific Disability & Rehabilitation Journal, vol. 21: 1, ss. 3-25.

Larsson, J. & Vinberg, S. (2009). Så skapas attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Dagens Juridik,

Larsson, J. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2009). To Control with Health - From Statistics to Strategy. Work, vol. 32: 1, ss. 49-57.  

Vinberg, S. (2008). Hälsa och arbetsvillkor - hinder för kvinnliga ledare i mikroföretag?. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 85: 3, ss. 251-259.

Olsson, I. , Millet, P. , Vinberg, S. , Olsson, G. , Bergroth, A. & Landstad, B. (2008). Social welfare in Singapore and Sweden : Differences in organisational systems of health care, social security and rehabilitation.. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 2: 3, ss. 30-38.

Vinberg, S. (2008). Workplace health interventions in small enterprises: a Swedish longitudinal study. Work, vol. 30: 4, ss. 473-482.

Larsson, J. , Vinberg, S. & Wiklund, H. (2007). Leadership, quality and health: using McGregor's X and Y theory for analyzing values in relation to methodologies and outcomes. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 18: 9-10, ss. 1147-1168.  

Bildt, C. , Vinberg, S. & Fjell, Y. (2005). Arbetsmiljöutveckling inom offentlig sektor - Friskare arbetsplatser i Jämtlands län. Arbetsliv i omvandling, : 9

Vinberg, S. & Gelin, G. (2005). Organizational and health performance in small enterprises in Norway and Sweden. Work, vol. 24: 3, ss. 305-316.

Vinberg, S. (2004). Change processes and health outcomes in microenterprises and small public workplaces in rural areas. Finnish journal of rural research and plicy, vol. 12: 4, ss. 151-162.

Sandberg, K. W. , Ivergård, T. K. B. & Vinberg, S. (2004). E-service to citizens and companies in rural areas. The International Journal of the Computer, the Internet and Management, vol. 12: 2, ss. 1-10.

Landstad, B. , Gelin, G. , Malmquist, C. & Vinberg, S. (2002). A statistical human resources costing and accounting model for analysing the economic effects of an intervention at a workplace. Ergonomics, vol. 45: 11, ss. 764-787.  

Landstad, B. J. , Vinberg, S. , Ivergård, T. , Gelin, G. & Ekholm, J. (2001). Change in pattern of absenteeism as a result of workplace intervention for personnel support. Ergonomics, vol. 44: 1, ss. 63-81.

Sandberg, K. W. & Vinberg, S. (2000). Information technology and learning strategies in small enterprises. Behavior and Information Technology, vol. 19: 3, ss. 221-227.

Vinberg, S. , Gelin, G. & Sandberg, K. W. (2000). Information technology levels, competence development and performance in Swedish small business enterprises. Behavior and Information Technology, vol. 19: 3, ss. 201-210.

Vinberg, S. (1997). Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete med arbets­platsen som utgångspunkt : En utvärderingsstudie av AMoRE-projektet i Jämtlands län. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 74: 8-9, ss. 400-405.

Böcker

Malmquist, C. , Vinberg, S. & Larsson, J. (2007). Att styra med hälsa - Från statistik till strategi. Degerfors : Metodicum

Vinberg, S. , Sandberg, K. W. , Hydén, K. & Schönbäck, C. (2006). Förbättringsprocesser : vägar till arbetsglädje, hälsa och effektivitet. Sundsvall : Mittuniversitetet

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Vinberg, S. (2006). Health and Performance in Small Enterprises : Studies of Organizational Detminants and Change Strategy. Diss. (Sammanläggning) Luleå : Luleå tekniska universitet, 2006 (Doctoral thesis / Luleå Tekniska Universitet : 2006:13)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Toivanen, S. & Vinberg, S. (2018). Arbete och ojämlikhet i hälsa i vuxenlivet. I Den orättvisa hälsan : Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm : Liber. S. 335-360.

Julià, M. , Vanroelen, C. , Tarafa, G. , Ollé, L. , Sánchez, E. , Artazcoz, L. , Vinberg, S. & Benach, J. (2015). High quality employment in a regulated labour market is beneficial to workers´health and reduces inequality. I Social and economic policies matter for health equity : Conclusions of the SOPHIE project. Barcelona : Addenda. S. 23-32.    

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Långt hemifrån men nära till alkohol : En studie av arbetets och kontextens betydelse för riskkonsumtion hos kvinnor och män i säsongsanställning. I Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 157-177.  

Toivanen, S. & Vinberg, S. (2012). Arbetet och ojämlikhet i hälsa i vuxenlivet. I Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm : Liber. S. 318-345.

Vinberg, S. (2008). Ledarskap för ett hälsosamt arbetsliv : Reflektioner utifrån tre jämtländska projekt. I Arbete, hälsa och kön. Sundvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 90-101.

Vinberg, S. (2008). Mikroföretagande - kön, arbetsvillkor och hälsa. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 37-49.

Vinberg, S. (2006). Fem goda råd om arbetsplatsutveckling. I Atlantroddarens friskvårdsbok. Stockholm : Sellin & Partner Bokförlag. S. 56-.

Vinberg, S. (2004). David möter Goliat : kontraster mellan mikroföretag och offentliga arbetsplatser avseende förändringsaspekter och sjukfrånvaro. I Företagande och gemenskap : små företags kultur, samverkan och konkurrens. Arbetslivsinstitutet (Arbetsliv i omvandling). S. 65-82.

Vinberg, S. , Sundin, L. & Nilsson, A. (2004). Förändringsarbete med inriktning på arbetsmiljö, hälsa och effektivitet i små företag. I Den hälsosamma arbetsplatsen : från analys till åtgärd. Karlstad : Stress Management Center. S. 165-178.

Konferensbidrag

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Vinberg, S. & Tjulin, Å. (2018). Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Paper presented at the Jubileum för Rehabiliteringsvetenskap, 4 oktober, 2018, Östersund

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2018). How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture. Paper presented at the 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference, April 19-20, 2018, Trondheim, Norway

Tjulin, Å. , Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Landstad, B. (2018). Prerequisites and hindrance in a health-promoting leadership educational intervention : - learning experinces from first line public sector managers. I Implementing health promotion in the life course : - user involvement in practice and research.  

Vinberg, S. , Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Nordenmark, M. (2018). Sickness Presence Among Self-Employed In Western Europe – The Importance Of Psychosocial Working Conditions. Paper presented at the EAWOP Small Group Meeting,"To work, or not to work (when sick), that is the question", Klagenfurt, Austria, July 27-28, 2018

Hagqvist, E. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2018). The leader identity - a means to experience conflict and constructing balance. I Gender, Work and Organisation International Interdisciplinary Conference ABSTRACTS BOOKLET, 13-16 JUNE 2018.. S. 120--120.

Hedlund, M. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2018). Tightrope walking - external impact factors on workplace health management in small-scale enterprises. Paper presented at the 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference, April 19-20, 2018, Trondheim, Norway

Warne, M. & Vinberg, S. (2017). Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt med utmaningar. Paper presented at the NORDISKE FOLKESUNDHEDSKONFERENCE, AALBORG, 22-25 augusti 2017

Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Sustainable small-scale enterprises – a case study in Norway and Sweden. Paper presented at the 7th International Community, Work and Family Conference, 25-27 May 2017, Milano

Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). BHT i små bedrifter - en fremtidig utfordring. Paper presented at the BHT 2016 Landskonferansen - Framtidens bedriftshelsetjeneste kunnskapsbasert, robust og innovativ, Lillestrøm, 26-28 september, 2016

Toivanen, S. , Harter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2016). Hospitalization due to stroke or myocardial infarction – are there any differences between self-employed individuals and employees?. Paper presented at the Health of small business owners & entrepreneurs - 1st international workshop, Montpellier, France, September 29 and 30, 2016

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2016). Leader´s view of health promotion workplaces in small-scale enterprises. I Decent Work: 4th Conference Disability Management. Olten, Schweiz : . S. 25-

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2016). Ledares perspektiv på hälsofrämjande arbete i små företag (Leaders' perspective on workplace health promotion in small enterprises). Paper presented at the FALF 2016 - Inkluderande och hållbart arbetsliv  

Hansen, E. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). Ledarfokuserade hälsofrämjande insatser i små företag: resultat och erfarenheter (Leader-based workplace health interventions in small enterprises: results and experiences). I Inkluderande och hållbart arbetsliv - Book of abstracts - FALF 2016. Östersund : . S. 43--44.  

Toivanen, S. , Harter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2016). Sjukhusinläggningar till följd av akuta hjärt-kärlsjukdomar: finns det skillnader mellan egenföretagare och anställda inom samma bransch?. I Book of abstracts - FALF 2016. Östersund : . S. 42--43.  

Warne, M. & Vinberg, S. (2016). Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016. Östersund : . S. 13--14.  

Hansen, E. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). Work Experience and Health before and after interventions among leaders and employees in small-scale enterprises. I Decent Work: 4th Conference Disability Management. Olten : . S. 26-

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Alcohol use among seasonal employees in SMEs at ski resorts. I Understanding Small Enterprises (USE) Conference 2015 'A Healthy Working Life in a Healthy Business'.. S. 721--728.

Vinberg, S. , Hansen, E. , Markussen, L. & Landstad, B. (2015). Psychosocial working conditions, health and life-style among leaders and co-workers in small-scale enterprises. Paper presented at the Understanding Small Enterprises (USE) 2015, Groningen, The Netherlands, 21-23 October 2015

Vinberg, S. (2014). Workplace-based prevention and rehabilitation programs in Swedish public human service organisations. Paper presented at the 2014 IFDM and the excellence in personal injury management Awards, Meolbourne, Australia, 16-19 November

Landstad, B. & Vinberg, S. (2013). Female leaders’ experiences of psychosocial working conditions, health and vocational rehabilitation in Swedish public human service organizations.. Paper presented at the 12th congress of European Forum for Research in Rehabilitation; 11-14 Sep 2013; Istanbul, Turkey

Vinberg, S. & Landstad, B. (2013). Workplace health interventions in Swedish public sector workplaces. Paper presented at the Forum för arbetslivsforskning konferens 2013 Arbetslivets föränderlighet:Individ-, organisations- och metodperspektiv;17-19 juni 2013; Stockholm, Sweden

Vinberg, S. (2009). Working Conditions and Health Among Female and Male Leaders in Micro-Enterprises. I International journal of rehabilitation research. (International journal of rehabilitation reserach). S. 66--66.

Millet, P. & Vinberg, S. (2007). Locus of Control and its Influence on Employee health in Public and Private Organisations in Sweden. Paper presented at the The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology; 9-12 May 2007; Stockholm, Sweden

Larsson, J. , Vinberg, S. & Wiklund, H. (2005). Leadership Values for Quality and Health - How does McGregor's X and Y Theory Influences Methodologies and Outcomes?. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005 : QMOD 2005 Palermo, Italy 29.06.2005 - 01.07.2005. Luleå : . S. 691--702.

Vinberg, S. (2005). Network for Workplace Health Promotion. Paper presented at the International Developments in Rehabilitation to Work

Vinberg, S. (2005). Small, Healthy and Effective. A longitudinal study of change processes in Swedish small enterprises.. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005.. S. 725--736.

Wolvén, L. & Vinberg, S. (2004). Gemeinschaft, Gesellschaft and Leadership in Non-Profit Organizations - A Comparative Study between Non-Profit Organizations and Organizations within the Public and Private Sector in the Northern Part of Sweden.. I EGPA 2004 Annual Conference.. S. 1--24.

Lithander, J. & Vinberg, S. (2003). The King of the Forest as a Money-maker: a case study of entrepreneurship from northern Sweden.. I The Nordic Scottish Universities Network for Rural and Regional Development.. S. 17--34.

Sandberg, K. W. , Vinberg, S. & Pan, Y. (2001). Integrating working learning during changes in information technology. I Engineering psychology and cognitive ergonomics. Vol. 6, Industrial ergonomics, HCI and applied cognitive psychology. Aldershot : . S. 357--362.

Vinberg, S. , Gelin, G. & Sandberg, K. W. (2000). ICT-development, job content and profit levels in small and medium sized enterprises. I Proceedings fra Nordiska Ergonomisälskapets Årskonferanse, 2000.. S. 189--192.

Vinberg, S. , Gelin, G. & Sandberg, K. W. (2000). Networks, ICT level and social consequences – an integrated model for small and medium sized enterprises.. I Proceedings of the XIVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Association, 'Ergonomics for the New Millennium'. San Diego : . S. 567--570.

Gelin, G. & Vinberg, S. (2000). Networks, ICT-levels and work conditions as determinants of developmental processes in SMEs. I Proceedings NES-2000 - At the gateway to Cyberspace - ergonomic thinking in a new millenium.. S. 181--184.

Sandberg, K. W. & Vinberg, S. (1999). Competence Ergonomics and Learning in Enterprises. I Proceedings of the 10th Year Anniversary of MSc Ergonomics International Conference.. S. 166--172.

Vinberg, S. & Sandberg, K. W. (1999). Models for Competence and Health Development in Small Business Enterprises. I Proceedings 10th Year Anniversary MSc Ergonomics Conference.. S. 178--184.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Vinberg, S. (2003). Healthy Performance in Small Enterprises: Studies of Organizational Determinants. Lic.-avh. (Sammanläggning) Luleå : Luleå University of Technology, 2003 (Licentiate thesis : 2003:33)

Rapporter

Vinberg, S. & Landstad, B. J. (2016). Modeller för företagshälsovård i mindre företag : Behovsanpassade insatser med fokus på hälso- och arbetsmiljökompetens hos ledare. Östersund : Mittuniversitetet  

Warne, M. & Vinberg, S. (2015). Alkohol och droger bland säsongsanställda på turistorter. : Medarbetares svar på frågor om alkohol, droger, anställningsvillkor, förebyggande arbete och hälsa. Östersund : Mittuniversitetet  

Malmusi, D. , Borrell, C. , Suhrcke, M. , Toffolutti, V. , O´Campo, P. , Muntaner, C. , Mitchell, C. , Freiler, A. & et al. (2015). Social and economic policies matter for health equity : Conclusions of the SOPHIE project. Barcelona : Addenda  

Vinberg, S. , Larsson, J. , Landstad, B. & Malmquist, C. (2012). Hur påverkas verksamhetens effektivitet och lönsamhet av satsningar på de anställdas hälsa? : En studie av ledarskap och hälsofrämjande processer i två glesbygdskommuner. Östersund : Mittuniversitetet. Institutionen för hälsovetenskap  

Lundgren, B. , Nordberg, M. & Vinberg, S. (2011). Hälsa, humankapital och ekonomisk utveckling : Tre uppsatser om hälsans ekonomiska betydelse framtagna inom projektet ”Folkhälsa och regional utveckling i samverkan" En diskussionsrapport. Statens Folkhälsoinstitut

Lithander, J. & Vinberg, S. (2007). Solo- och mikroföretag i Fokuz : Aspekter på entreprenörskap, tillväxt och arbetsliv bland företag i projektet Verksamhet och kompetensanalys. Östersund : (Arbetsrapport R / Institutet för tillväxtpolitiska studier - ITPS 8).  

Sandberg, K. W. & Vinberg, S. (2003). Utvärdering av verksamheten på Bryggan i Piteå. Östersund :

Vinberg, S. , Staugård, F. & Lindström, U. (1999). Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling : Erfarenheter från första fasen av ett traineeprogram vid Arbetslivsinstitutet i Östersund. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbetslivsinstitutets rapporter 1999:6).  

Landstad, B. , Vinberg, S. , Ivergård, T. , Gelin, G. & Ekholm, J. (1999). Förändringar av frånvaromönster vid personalstödjande interventioner på arbetsplatser : Utveckling av en analysmodell för utvärdering av åtgärder. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbete och hälsa 15).