Databaser

Du som är student eller anställd på Mittuniversitetet kan söka i databaserna både på campus och hemifrån.

Läs mer om åtkomst till databaserna.

 

Författningshandbok online

Libers Författningshandbok online finns nu tillgänglig via biblioteket.  

Fulltextdatabas från Ebsco. En allmän databas med ett stort utbud av e-tidskrifter inom alla akademiska ämnesområden.
Databas från the Association for Computing Machinery med fulltextartiklar, magasin och andra publiceringar inom IT och programmering.
Databas från American Chemical Society med elektroniska tidskrifter inom kemi och kemiteknik.
Agricola (AGRICultural OnLine Access) är en fritt tillgänglig databas inom bland annat jordbruk, livsmedel, skog och trä. Den fungerar också som katalog för NAL (United States National Agricultural Library). Här finns material från 1400-talet fram till idag.
Databas från American Institute of Physics med tidskrifter i fulltext inom bland annat fysik, matematik och teknik.
En plattform för digitalt kulturarv som utvecklats av universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg. Här finns material från olika kulturarvsorganisationer inom ABM-sektorn samt katalog över material som ännu inte digitaliserats. Du hittar bland annat författararkiv, porträtt, skolplanscher och brev.
Databas med vetenskapligt material inom fysioterapi, arbetsterapi, rehabilitering, palliativ vård och alternativmedicin.
Innehåller avhandlingar från amerikanska universitet i fulltext, både historiska och nutida. Här finns bland annat American Doctoral Dissertations med avhandlingar från åren 1933-1955.
APS (American Physical Society) är en databas med fulltexttidskrifter inom fysik.
Arbline är en litteraturdatabas inriktad på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Databasen är tvärvetenskaplig och innehåller olika typer av publikationer som finns samlade på svenska bibliotek, samt offentligt material i fulltext.
Allmän databas som täcker svenska tidnings- och tidskriftsartiklar samt årsböcker.
Databas inom humaniora med artikel- och proceedingsreferenser, länkar till eventuell fulltext samt citeringsindex.
Databas med tidskrifter inom religion och teologi. Databasen täcker tidskrifter från år 1949.
Lexikon med ett flertal olika språk.
Söktjänst från Bielefelds universitetsbibliotek för vetenskapligt material. Cirka 60% är fritt tillgängligt i fulltext.
Tidskrifter i fulltext inom omvårdnad, medicin och hälsovetenskap.
Information om börsnoterade bolag. Årsredovisningar i olika format, börskurser och nyheter.
Deldatabas från Libris med material om Gävleborg, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Här finns till exempel referenser till artiklar, tidskrifter, årsböcker, monografier och samlingsverk. Nytt material tillkommer löpande.
Verktyg för att jämföra företags styrke- och svaghetsfaktorer. Branschnyckeltalen finns för årgångarna 2010-2017 att ladda ned i Excelform.
Databas med fulltext från böcker och tidskrifter inom humaniora, samhällsvetenskap och internationell rätt.
En bibliografi över svenskt och utländskt material, både böcker och artiklar, om barn- och ungdomslitteratur. Utgivare är Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet.
Fulltextdatabas inom företagsekonomi och nationalekonomi. Här finns artiklar från tidskrifter samt andra publikationer så som finansiell data, läroböcker, konferenstryck, seminarier m.m.
E-böcker och tidskrifter i fulltext utgivna av Cambridge University Press.
Databas inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin. Databasen innehåller referenser till olika typer av publikationer så som tidskrifter, böcker, avhandlingar och konferensrapporter.
En samling av databaser inom evidensbaserad klinisk medicin. En viktig del i samlingen utgörs av Cochrane Reviews där utvärderingar och tolkning av resultat av medicinsk forskning presenteras.
Ordlista på engelska, franska, tyska, spanska och italienska.
Referensdatabas inom kommunikationsvetenskap. Databasen refererar till bland annat tidskrifter, rapporter och böcker rörande annonsering, marknadsföring, kommunikation, journalism m.m.
Tillgång till tryck från viktiga konferenser, seminarier, workshops m.m. inom naturvetenskaplig forskning så som till exempel jordbruk, biologi, kemi, fysik, medicin och hållbar utveckling.
Här söker du i större datavetenskapliga tidskrifter och konferenstryck.
Tidskrifter tillgängliga i fulltext. Ämnesområden: humaniora, samhällsvetenskap, matematik, naturvetenskap och teknik.
En gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.
Här hittar du Mittuniversitetets avhandlingar och uppsatser i fulltext.
Här finns referenser till gratis vetenskapliga och kvalitetsgranskade fulltexttidskrifter. I katalogen täcks en mängd olika ämnen och språk.
Standarder från Sveriges standardiseringsförbund med standarder inom de flesta områden. Finns i fulltext.
E-böcker inom alla ämnesområden
Svenska barnboksinstitutets katalog där merparten av de barn- och ungdomsböcker som givits ut i Sverige sedan 1591 finns tillgänglig. Här finns också internationell teoretisk litteratur inom ämnesområdet.
Fulltextdatabas med ämnen främst inom ekonomi och marknadsföring, men också viss biblioteks- och informationsvetenskap, utbildning, ingenjörskap, logistik, turism, sociologi, transport m.m.
ERIC, the Education Resource Information Center, är en databas med referenser till litteratur inom utbildningsvetenskap från 1966 och framåt.
ERIC, the Education Resource Information Center, är en databas med referenser till litteratur inom utbildningsvetenskap från 1966 och framåt.
Nationell och internationell patentinformation från European Patent Office.
ESI är ett analysverktyg som kan användas för att få fram rankinglistor över akademisk verksamhet.
Databas inom olika aspekter av energiområdet, till exempel miljöpåverkan av energiproduktion och energianvändning, klimatförändringar, energipolitik m.m. Innehåller abstract och artiklar i fulltext, samt länkar till artiklar i fulltext.
En bibliografi över världens språk.
Europeiska unionens publikationer sedan 1952. Här finns bland annat böcker, broschyrer, affischer, kartor och tidskrifter.
EU:s portal till databaser inom EU-rätt.
Bibliografisk databas med europeiskt material som anknyter till den amerikanska kontinenten.
Europeiska unionens och ansökarländernas officiella statistik. Denna statistik står som underlag för politiska och ekonomiska beslut som tas inom unionens institutioner, organ och byråer.
Databas över språkvetenskaplig forskning om svenska som modersmål i Finland.
Dokumentation från Sveriges deltagande i fredsinsatser. För användning hemifrån krävs inloggning, kontakta då biblioteket.
Innehåller medicinalförfattningar, bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det går att söka på avdelning, författning, nyckelord eller ordna författningar efter senaste ändringsdatum.
Referenser till svenska doktorsavhandlingar inom genusforskning.
För sökning av Sveriges geodata och tjänster. Här finns till exempel digitala kartor.
Faktadatabas med information om stipendier, bidrag och fonder.
Sökmotor för tidskrifter, uppsatser, böcker och artiklar inom vetenskaplig forskning.
Referensdatabas inom ekologi och miljö med fokus på människans miljöpåverkan. Ämnen som täcks är bland annat jordbruk, utbildning, juridik, hälsa och teknologi.
Referensdatabas inom historia med vetenskaplig litteratur från 1450 och framåt.
Databas med rättsfall från Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna).
En tvärvetenskaplig databas för nordiska e-tidskrifter i fulltext. Här hittar du ca 50 titlar inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora.
E-böcker från IEEE.
Databas för e-böcker, artiklar, tidskrifter, konferensbidrag och IEEE-standarder inom det tekniska området.
Svensk juridisk databas med lagar, förarbeten och domar i fulltext. För tillgång till domar från lägre instanser kan det krävas en tillfällig personlig inloggning vilket du beställer via biblioteket@miun.se.
Artikelreferenser och abstract inom en rad olika ämnen.
JCR är ett analysverktyg som kan användas för att få fram rankningslistor över tidskrifter. Tidskrifterna rankas efter Impact factor, alltså hur många gånger artiklarna i dem citeras i andra artiklar. Det gör det möjligt att jämföra tidskrifter inom ett visst ämnesområde.
Utbildningsversion av det juridiska verktyg som används på många kommuner och myndigheter. Databasen ger tillgång till socialjuridikens alla källor och det finns kommentarer och förklaringar till hur olika lagar används och tolkas.
Allmän fulltextdatabas med ett stort antal av de främsta tidskriftspublikationerna inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi och humaniora.
I Juno hittar du rättsinformation som lagtexter, rättsfall, förarbeten osv, samt juridiska nyhetsartiklar. Samtliga lagkommentarer finns att tillgå samt vissa förarbeten och tidskrifter.

Något som kan underlätta din sökning i Juno är att använda sökfunktionen "Gå direkt till". Här kan du söka fram specifik rättsinformation.

Sedan sommaren 2019 har användare på universitet och högskolor inte längre tillgång till domar från tings- och förvaltningsrätter då dessa innehåller personuppgifter som inte får spridas.
KVINNSAM är en tvärvetenskaplig databas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd.
Information om världens länder, konflikter och organisationer från utrikespolitiska institutet. Här finns landfakta, kartor, länkar och statistik.
Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet. Här finns kartor och annan geografisk information.
E-bokserie med konferenspublikationer och workshops inom datavetenskap och informatik.
Europaparlamentets databas för att följa EU:s beslutsprocess.
Databas med världsomspännande forskning inom turismvetenskap.
Referensdatabas inom biblioteksvetenskap, bibliometri och informationsförsörjning.
Sveriges nationalkatalog över böcker och tidskrifter. Här finns information om nästan alla svenska böcker och tidskrifter, samt utländsk litteratur som köpts in av svenska forskningsbibliotek.
Referensdatabas inom ämnet språkvetenskap.
Tidskrifter i fulltext inom omvårdnad och hälsa.
Omfattande litteraturvetenskaplig referens- och fulltextdatabas.
Databas som täcker in böcker och artiklar inom matematik och datavetenskap
Fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter, fackpress och telegrambyråer. Databasen har bytt namn till Retriever Research. (Utanför campus: Välj Undantag från säkerhetscertifiering, i pop-up rutan.)
Kartor, data och rapporter med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och analyser.
Databas som omfattar litteratur, språk, lingvistik och folkloristik.
Sökvägar till arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige.
Innehåller sammanfattningar av mer än 225 000 kriminalrättsliga, ungdomsrättsliga och drogmissbruksrelaterade dokument.
Allmänt uppslagsverk i fulltext , databasen inkluderar även bland annat ordböcker, Världens länder och Världens religioner.
Referenser till artiklar från norska tidskrifter och årsböcker. Innehåller också recensioner.
Bibliografisk databas med skandinavisk forskning inom pedagogik, förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.
Databas inom medie- och kommunikationsvetenskap med fokus på jämförbarhet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
Äldre uppslagsverk. Digital faksimilutgåva av 1:a och 2:a utgåvan, 1876-1926.
Norsk-samisk bibliografi sammanställd av Nasjonalbiblioteket, Rana.
Linköpings universitet E-Press producerar databaser som innehåller material för forskning.
Engelsk - svenskt och svenskt - engelskt lexikon.
Evidensbaserad referensdatabas inom arbetsterapi.
Ordbok över engelska språket.
Cirka 200 handböcker i fulltext inom olika psykologiska ämnesområden. Tillgång till publikationer fram till och med år 2019.
Elektroniska tidskrifter i fulltext från Oxford University Press. Äldre material endast med sammanfattningar. Ämnen som täcks är humaniora, samhällsvetenskap, juridik, matematik, fysik, biologi, kemi och medicin.
Databas med material från över 100 av Oxfords uppslagsverk inom de flesta ämnesområden.
E-böcker inom historia, litteraturvetenskap, statsvetenskap, religion, psykologi, socialt arbete, sociologi m.m.
Evidensbaserad referensdatabas inom fysioterapi. Här används en egen skalning (PEDro scale) för att bedöma kvalitén på de randomiserade prövningar som inkluderas i databasen. De mest högst poäng listat först i sökresultatet.
Europeiska kommissionens databas om de interinstitutionella förfarandena i beslutsprocessen. Här kan man följa ett lagförslag från det att det läggs fram till att det antas och blir lag.
Mittuniversitetets söktjänst. Här kan du söka bland bibliotekets samlingar. Här finns bland annat bibliotekets böcker och e-böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar m.m.
This collection supports research on crime, its causes and impacts, legal and social implications, as well as law enforcement and security services. It includes the National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database, with further index and full-text coverage of scholarly journals. It also includes correctional and law enforcement trade publications, crime reports, crime blogs and other relevant material for researchers or those preparing for careers in criminal justice, law enforcement, and related fields.
This collection provides access to ERIC, the leading index for education research, in combination with the full- text Education Database. Together, they provide abstracts, indexing and full text coverage of journal articles, books, book chapters, dissertations, working papers and more, including full- text from hundreds of leading education journals.
Här finns tidskrifter, böcker och avhandlingar inom psykologi. Möjlighet att söka enbart fulltext och vetenskapligt granskade publikationer.
En portal för samhällsvetenskapliga databaser från ProQuest inom bl.a. sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, internationella relationer och kriminologi.
Här finns ProQuests databaser inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap.
Tidskrifter i fulltext inom ämnet psykologi från the American Psychological Association, the APA Educational Publishing Foundation, the Canadian Psychological Association och Hogrefe & Huber. Täcker publikationer från år 1894 fram till idag.
Tillgång till 10 psykoterapifilmer.
Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt. Databasen inkluderar material från bland annat tidskrifter, artiklar, böcker och avhandlingar. Ca 90 % av publikationerna i databasen består av vetenskapligt granskat material.
Referensdatabas inom mental hälsa med särskild inriktning på posttraumatisk stressyndrom. Har täckning från år 1871 och framåt.
Information om kemiska egenskaper och biologisk aktivitet för över 40 miljoner substanser.
Multidisciplinär databas med referenser till bland annat Open access-artiklar, avhandlingar, pre-prints, rapporter och böcker. 
En stor databas inom det medicinska området. Delvis fulltext med referenser från MEDLINE, tidskrifter och e-böcker.
Här finns pressmeddelanden från Europeiska unionens institutioner.
Databasen innehåller information om kemiska egenskaper, reaktioner och strukturer, litteraturreferenser och patentinformation.
Detaljerad information om svenska bolag, enskilda firmor och koncerner. Här finns bland annat årsredovisningar samt resultat- och balansräkningar för aktiebolag. Möjlighet finns att jämföra olika bolag och branscher.
Fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter, fackpress och telegrambyråer. Databasen har bytt namn till Retriever Research. (Utanför campus: Välj Undantag från säkerhetscertifiering, i pop-up rutan.)
Riksdagens fulltextdatabas över riksdagsdokument så som betänkanden och utlåtanden, framställningar och redogörelser, interpellationer, protokoll, motioner, skriftliga frågor och svar m.m. Det finns även äldre riksdagstryck från 1867 och framåt.
Här finns digitaliserat riksdagstryck. Ståndsriksdagen 1521-1866. Tvåkammarriksdagen 1867-1970.
Här finns definition på termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. Den största delen termer finns på svenska men det går även att hitta termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, till exempel engelska, franska, tyska och ryska.
Plattform för sökning av e-böcker, uppslagsverk och videomaterial inom samhällsvetenskap, antropologi, kommunikation, utbildning, geografi, historia, juridik, psykologi m.m.
Multidisciplinär databas med mer än tusen vetenskapligt granskade tidskrifter i fulltext.
Svenska centralbyrån (CSB) ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik i Sverige. Här hittar du alltså Sveriges officiella statistik inom en mängd ämnesområden.
Bibliografiska referenser samt citeringsindex inom naturvetenskap, teknik och medicin.
Fulltextdatabas med e-tidskrifter, e-böcker och referensverk inom naturvetenskap, medicin, teknik och samhällsvetenskap.
Databas inom kemi och angränsande ämnen, med tillgång till CAS (Chemical Abstracts Service) databaser. För att använda SciFinder behöver du registrera dig som användare. Klicka på länken för att komma vidare.
Söktjänsten förenklar för dig som forskare vid Mittuniversitet när du vill veta om du kan publicera dig open access i en viss tidskrift, utan att behöva betala någon publiceringsavgift (APC = article processing charge) för detta.
Multidisciplinär databas med abstract och citeringar från vetenskapligt granskad litteratur samt webresurser med verktyg som möjliggör bevakning och analys av forskning.
Databas som innehåller uppgifter om olika förlags och forskningsfinansiärers policyer för open access och copyright inom vetenskaplig publicering. Databasen använder färgkodning för att klassificera förlag enligt deras policyer.
Standarder från Sveriges standardiseringsförbund med standarder inom de flesta områden. Finns i fulltext.
Ett multidisciplinärt index till tidskrifter inom samhällsvetenskapliga discipliner.
Bibliografiska referenser inom ämnet socialt arbete och relaterade ämnesområden.
Bibliografiska referenser inom sociologi och relaterade discipliner inom samhälls- och beteendevetenskap.
Samtidig sökning i Sociological Abstracts och Social Services Abstracts
Databas inom optik och fotonik med e-böcker, artiklar och konferensmaterial från 1962 och framåt.
Bibliografisk databas inom sport, idrottsmedicin, träningsfysiologi och biomekanik med täckning från 1800-talet och framåt.
Databas inom idrottsundervisning, idrottsmedicin, idrottsjuridik, coaching och marknadsföring med täckning från 1970 och framåt.
Fulltextdatabas inom naturvetenskap, teknik och medicin.
Språkbanken skapar och tillgängliggör språkresurser för forskare och allmänheten. Här kan man söka i svenska textsamlingar och lexikon.
Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
Digitaliserat arkivmaterial från Riksarkivet.
Svenska domstolsavgöranden i samerättsliga frågor.
Databas med referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnena medicin, hälsovetenskap och omvårdnad.
Referenser till monografier och artiklar inom ämnet svensk etnologi och folkloristik samt till recensioner av svenska etnologiska avhandlingar.
Referenser till litteratur om svensk folkbildning 1850-1950.
Referenser till litteratur om svensk historia 1771-2010.
Verk om svenska och svenskspråkiga författare samt litteraturteori publicerad i Sverige.
Referenser till artiklar, utredningar, betänkanden m.m. inom svenskt medicinalväsen.
Här kan du hitta bra sökord för sökning i medicinska databaser. MeSH är kontrollerade termer som används för sökning i biomedicinska tidskrifter.
Svenskutgiven litteratur om samer och samisk kultur, samt litteratur av samer på samiska.
Ordbok för översättningar av ord och begrepp inom högskolesektorn.
Ordlista över svenska språket med uppgifter om stavning, uttal och böjning. Ofta anges också ordens betydelse, stil och hur de bör användas.
Kungliga bibliotekets söktjänst med digitaliserade svenska dagstidningar. Allt material är fritt att söka i och tidningar som är publicerade 1900 eller tidigare är även fritt tillgängliga att läsas och laddas ner. Material som är publicerat 1901 och senare är upphovsrättsskyddat och kan endast läsas vid en särskild sökstation på biblioteket campus Sundsvall.

Det är möjligt att skicka specifika tidningsartiklar till en registrerad e-post. För att göra detta krävs att du skapar ett personligt inlogg. Information om hur du gör hittar du här:

Lathund för att optimera din sökning hittar du här: https://feedback.blogg.kb.se/forums/topic/lathundar/
Onlineversion av Svenska skrivregler. Innehåller rekommendationer för hur man skriver och utformar texter.
Personhistoriskt lexikon med personer som varit verksamma i Sverige, eller som verkat för Sverige utomlands. SBL omfattar ungefär den period som täcks av skriftligt källmaterial, det finns dock endast ett fåtal personer biograferade före år 1000.
SVEP ger bibliografiska referenser till artiklar från svenska dagstidningar från år 1880 och framåt.
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten, artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m. Kan användas för att få en översikt av vad som skrivits inom ett visst forskningsområde samt få tillgång till fulltext, abstract och citeringar.
Ordbok för synonymer av svenska ord.
E-böcker från alla områden inom humaniora, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, teknik, medicin och naturvetenskap.
Här finns artiklar i fulltext inom bland annat samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik.
Tenders Electronic Daily (TED) innehåller upphandlingsärenden inom EU.
Databas med en samling av bibliografier inom datavetenskaperna.
En fri databas som innehåller både vetenskapliga publikationer och patent.
Svensk-engelskt och engelsk-svenskt lexikon.
Bibliografisk information om såväl publicerade som avvecklade tidskrifter från år 1930 och framåt.
Här kan du söka fram examensarbeten och uppsatser i fulltext.
Utbildningsradions arkiv med informativa filmer. Skapat av Utbildningsradion för att ge tillgång till utbildningsmaterial för skolor och universitet.
Patentdatabas med bilder av alla patent utfärdade av U.S. Patent & Trademark Office från år 1790 och framåt, samt fulltext från år 1976.
En samling dokument, rapporter och statliga utredningar som berör svenskt bistånd och Sveriges roll i världen från 1960-talet och framåt. Möjlighet att söka utifrån ämnesområden, årtal eller avsändare.
Vitterhetsakademins biblioteks katalog med bland annat böcker, e-tidskrifter, rapporter m.m. inom de huvudsakliga ämnesområdena: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik och kulturmiljövård.
Gemensam ingång till databaserna: Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded och Social Science Citation Index.
Fulltextdatabas med e-tidskrifter, e-böcker och referensverk inom naturvetenskap, medicin, humaniora och samhällsvetenskap.
Referensdatabas inom statsvetenskap med abstract och citeringar till bland annat tidskrifter, böcker och avhandlingar.
Referensdatabas inom statsvetenskap med abstract och citeringar till bland annat tidskrifter, böcker och avhandlingar.