RCR utvärderar MSBs arbete under pandemin

Ons 23 feb 2022 11:34

Risk- och krisforskningscentret, RCR, vid Mittuniversitetet har fått uppdraget att utvärdera hur Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har hanterat pandemin. Utvärderingen ska vara klar till sommaren.

Coronavirus Covid-19

− Coronapandemin är den allvarligaste krisen som inträffat i modern tid och därför blir det så klart viktigt att utvärdera hur olika myndigheter agerat. Det är både glädjande och hedrande att MSB valt att vända sig till oss när de fördjupar sitt arbete med att ta tillvara erfarenheter och lärdomar inför framtiden, säger Pär Olausson, prefekt vid Institution för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet.

Forskarna vid RCR ska granska myndighetens arbete under perioden 31 januari 2020 till 15 september 2021. I uppdraget ingår inte att utvärdera enskilda personers agerande utan ge en bild av myndighetens samlade förmåga att utföra sitt uppdrag under pandemin. Forskarna utgår från ett antal övergripande frågeställningar, däribland hur väl MSB har lyckats agera stöd till samhällets aktörer med kompetens och materiel.

− Vi ska också granska hur väl man har lyckats stödja andra, berörda myndigheters samordning av åtgärder och hur väl MSBs interna förutsättningar fungerat för att myndigheten kunnat utföra sitt uppdrag, säger Erna Danielsson, professor i sociologi vid Risk- och krisforskningscentrum, RCR, och projektledare för uppdraget.

Forskarna får tillgång till bland annat loggar, beslut, skriftliga redovisningar och tidigare genomförda utvärderingar. Under arbetet kommer också ett antal intervjuer att genomföras och det kan också bli aktuellt med enkäter och fokusgrupper.

Utvärderingen ska resultera i rekommendationer om hur MSB kan utveckla sin krishantering, men också användas som underlag för hur myndigheten i framtiden ska utvärdera sin verksamhet.

Kontaktperson:

Erna Danielsson, professor i sociologi och projektledare, erna.danielsson@miun.se, 010-142 81 32


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19